Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 25 din 16 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Departamentul instituţiilor penitenciare şi la unele instituţii subordonate şi Raportul auditului regularităţii la Î.S. „Russca” pe anul 2008

Numar din data de 2009-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului justiţiei dna E.Mocanu, directorului general-interimar dl V.Cojocaru şi a şefului Direcţiei financiare dl A.Afteniuc ai Departamentului instituţiilor penitenciare, şefului-interimar al Penitenciarului nr.12 - Bender dl N.Pleşca, şefului Penitenciarului nr.6 - Soroca dl F.Rotari, administratorului Î.S. "Russca" dl V.Lujanschii, şefului Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna L.Dimitrişin, şi a altor persoane responsabile din cadrul instituţiilor vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii la Departamentul instituţiilor penitenciare şi la unele instituţii subordonate şi Raportul auditului regularităţii la Î.S. "Russca" pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, la aparatul central al Departamentului instituţiilor penitenciare (în continuare - DIP), Penitenciarul nr.6 - Soroca, Penitenciarul nr.12 - Bender, Î.S. "Rusca", avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniilor auditului referitor la faptul dacă rapoartele financiare ale acestora pe anul 2008, în toate aspectele semnificative, sînt corecte, oferă o imagine veridică, autentică, completă, iar operaţiunile şi tranzacţiile financiare sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a exercitat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de Audit al regularităţii, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit de acestea.

Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.254-XVI din 23.11.2007[2] (cu modificările ulterioare), sistemului penitenciar, la componenta de bază, i-au fost precizate alocaţii în sumă 241,6 mil.lei, fiind executate cheltuieli în mărime de 241,3 mil. lei (99,9 %). Cheltuielile efective raportate au însumat 246,2 mil.lei. La componenta "Mijloace speciale" au fost precizate venituri în sumă 6,3 mil.lei, fiind realizate în mărime de 4,8 mil.lei, sau 76,5% faţă de planul precizat. Din contul mijloacelor speciale au fost precizate cheltuieli în mărime de 6,3 mil.lei. Ca rezultat al nerealizării veniturilor precizate, au fost executate cheltuieli în sumă de numai 4,2 mil.lei, cheltuielile efective însumînd 4,4 mil.lei

Reieşind din valoarea pragului de semnificaţie, precum şi ca urmare a identificării ca zone cu probabilitate mare de apariţie a riscurilor, s-au verificat: la instituţiile penitenciare - cheltuielile ce ţin de retribuirea muncii şi plăţile care derivă din acestea; plata mărfurilor şi serviciilor; deplasările în interes de serviciu; alte transferuri către populaţie, inclusiv pensiile şi indemnizaţiile; procurarea mijloacelor fixe; situaţiile financiare privind decontările cu debitorii şi creditorii; conformitatea veniturilor realizate şi a cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor speciale; la Î.S. "Russca" - legalitatea procurărilor fondurilor fixe şi altor bunuri; existenţa şi corectitudinea înregistrării stocurilor de bunuri materiale; corectitudinea formării şi înregistrării capitalului social; calcularea costurilor produselor finite; apariţia şi achitarea datoriilor privind facturile comerciale; decontările cu personalul şi alte operaţiuni.

Concluzii generale de audit

Urmare efectuării auditului, s-a obţinut o bază rezonabilă pentru a consemna că situaţiile financiare raportate de DIP în anul 2008 sînt veridice sub toate aspectele semnificative, precum şi că operaţiunile şi tranzacţiile financiare, în ansamblu, sînt conforme reglementărilor în vigoare. Totodată, auditul a relevat existenţa unor abateri la ţinerea evidenţei contabile, înregistrarea unor date în rapoartele financiare, precum şi la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, a căror valoare se încadrează în pragul de semnificaţie. La elaborarea Regulilor de funcţionare a reţelelor de comerţ interior în cadrul sistemului penitenciar, aprobate prin Ordinul directorului Departamentului instituţiilor penitenciare nr.177 din 23.09.2005, nu s-a ţinut cont de unele situaţii caracteristice instituţiilor penitenciare, îndeosebi la întocmirea documentelor primare ce ţin de eliberarea mărfurilor deţinuţilor din reţelele de comerţ intern din cadrul sistemului penitenciar.

Auditul efectuat la Î.S. "Russca" a constatat că de către conducerea acesteia n-au fost întreprinse măsurile de rigoare privind organizarea unei evidenţe contabile care ar asigura realitatea situaţiilor financiare raportate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Departamentul instituţiilor penitenciare şi la unele instituţii subordonate şi Raportul auditului regularităţii la Î.S. "Russca" pe anul 2008, conform anexelor.

2. Se propune conducerii Departamentului instituţiilor penitenciare, Penitenciarului nr.6 - Soroca, Penitenciarului nr.12 - Bender, Î.S. "Russca" să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditelor, indicate, respectiv, în Capitolele 3 din Rapoartele anexate.

3. Se recomandă Departamentului instituţiilor penitenciare, în comun cu Ministerul Finanţelor, să determine modalitatea de conformare a Regulilor de funcţionare a reţelelor de comerţ interior în cadrul sistemului penitenciar la situaţiile specifice ale acestuia, ţinîndu-se cont, totodată, de cerinţele cadrului normativ în vigoare în acest domeniu.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2007, nr.192-193, art.745.

Recomandari (0)

Cerinte (0)