Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 24 din 15 iunie 2009 privind Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008

Numar din data de 2009-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului sănătăţii dl M.Buga, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh.Russu, conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice auditate şi altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului asupra faptului dacă Raportul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, prezentat Guvernului spre aprobare şi remitere Parlamentului, privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM) din exerciţiul bugetar 2008, în aspectele semnificative, este corect şi oferă o imagine veridică şi completă, iar operaţiunile sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului şi audiind explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a exercitat în conformitate cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi, iar auditarea situaţiilor financiare semnificative s-a efectuat în baza selectărilor după materialitatea cantitativă şi a riscurilor identificate.

Metodologia de audit a constat în acţiuni de colectare a probelor prin metoda examinării documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă, precum şi în rezultatul testării controlului intern şi auditului intern. S-au utilizat proceduri de analiză a indicatorilor şi elementelor de importanţă semnificativă. Au fost intervievaţi unii angajaţi ai entităţilor încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi luate explicaţii de la persoanele cu funcţii de răspundere.

Auditul a fost efectuat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM) şi unele instituţii medico-sanitare publice (în continuare - IMSP) - prestatoare de servicii în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în baza contractelor încheiate cu CNAM (IMSP Institutul Oncologic, IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfînta Treime", IMSP Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Centru", IMSP Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Nord", IMSP Spitalul clinic de boli infecţioase "Toma Ciorbă", IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi), acestea fiind selectate în baza valorii semnificaţiei cantitative şi a riscurilor identificate, precum şi la Agenţia Medicamentului, ca autoritate care se ocupă de achiziţionarea medicamentelor pentru necesităţile IMSP.

Concluzii generale de audit

Potrivit Raportului privind utilizarea mijloacelor FAOAM în anul 2008, execuţia de ansamblu a FAOAM a constituit la venituri 2688,7 mil.lei, iar la cheltuieli - 2572,0 mil.lei. Exerciţiul bugetar 2008 s-a încheiat cu un excedent în sumă de 116,7 mil.lei, format ca rezultat al neexecutării cheltuielilor în sumă de 121,6 mil.lei şi a veniturilor - de 4,9 mil.lei. Soldul mijloacelor băneşti disponibile la 31.12.2008 a crescut, faţă de 01.01.2008, cu 116,7 mil.lei, constituind în total 545,5 mil.lei.

Auditul a relevat existenţa unor abateri la gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cum ar fi: denaturarea volumului serviciilor medicale prestate şi raportate în anul 2008 la tipul de asistenţă medicală spitalicească; ratarea unor venituri din dobînzi la soldul contului bancar deschis pentru asistenţa medicală spitalicească acordată persoanelor neasigurate; utilizarea mijloacelor din unele fonduri nu în conformitate cu scopul stabilit etc.

Concomitent, rezultatele colectării probelor la prestatorii de servicii, nominalizaţi mai sus, referitor la gestionarea şi utilizarea mijloacelor FAOAM relevă prezenţa mai multor neregularităţi, unele din ele fiind analogice. Astfel, s-a constatat: neajustarea prevederilor statutare ale IMSP la cadrul normativ existent; nerespectarea prevederilor cadrului legal privind achiziţiile publice, îndeosebi la achiziţionarea medicamentelor; generarea unor majorări neargumentate ale stocurilor de medicamente, cu depăşirea limitelor reglementate; nerespectarea normelor la evidenţa şi inventarierea medicamentelor; raportarea şi facturarea neveridică a unor volume de servicii acordate; lipsa politicilor de contabilitate elaborate şi aprobate potrivit noii Legi a contabilităţii; efectuarea unor cheltuieli din contul mijloacelor FAOAM, neţinîndu-se cont de clauzele contractului încheiat cu CNAM, precum şi de Devizul de venituri şi cheltuieli, coordonat cu fondatorul şi CNAM etc.

Analiza constatărilor privind implementarea Sistemelor Informaţionale Automatizate "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" şi "Evidenţa şi controlul medicamentelor autorizate", ca componente ale Sistemului Informaţional Medical Integrat, denotă existenţa unor probleme ce ţin de exploatarea şi funcţionarea lor.

Din motiv că structura şi formatul Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nu sînt caracteristice unui raport financiar, echipa de audit nu poate să-şi exprime opinia standardizată asupra Raportului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, prezentat Guvernului spre aprobare şi remitere Parlamentului, privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008, ci doar s-a expus asupra principalilor indicatori ai acestuia.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 (se anexează), care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remite entităţilor auditate pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit Parlamentului Republicii Moldova pentru informare şi luare de atitudine.

3. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit Guvernului şi se recomandă:

3.1. să stabilească componenţa şi structura Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobînd şi prezentînd Parlamentului propuneri în modul stabilit;

3.2. să audieze rapoartele factorilor de decizie responsabili de implementarea Sistemelor Informaţionale Automatizate "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" şi "Evidenţa şi controlul medicamentelor autorizate", ca componente ale Sistemului Informaţional Medical Integrat, şi să examineze problemele ce ţin de exploatarea şi funcţionarea acestora.

4. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit autorităţilor indicate mai jos, de la care se cere să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului şi să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 şi în prezenta hotărîre, după cum urmează:

4.1.Ministerul Sănătăţii:

4.1.1. să asigure monitorizarea ajustării de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a prevederilor statutelor la Regulamentul cu privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, respectînd şi compatibilitatea cu principiul autonomiei financiare;

4.1.2. să se determine, în comun cu Ministerul Finanţelor şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, asupra modului de utilizare şi raportare de către instituţiile medico-sanitare a mijloacelor FAOAM destinate prestării serviciilor medicale persoanelor asigurate, inclusiv pentru investiţiile capitale (reparaţii capitale, reconstrucţii, procurarea mijloacelor fixe), prin prisma principiului autonomiei prestatorilor de servicii medicale, şi să înainteze Guvernului propuneri în modul stabilit.

4.2. Ministerul Finanţelor:

4.2.1. să examineze compatibilitatea sistemelor de ţinere a evidenţei contabile a mijloacelor FAOAM de către CNAM şi instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prin prisma aspectelor consolidării executării acestora la executarea bugetului public naţional;

4.2.2. să examineze şi să stabilească modul de aprobare a politicilor de contabilitate pentru instituţiile publice autonome, cu înaintarea propunerilor după caz.

4.3. Directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină:

4.3.1. să informeze Consiliul de Administraţie despre rezultatele auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008, pentru luare de atitudine conform competenţelor;

4.3.2. să întreprindă măsuri regulamentare privind creşterea numărului de asiguraţi încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

4.3.3. să asigure în termenele stabilite încheierea cu prestatorii de servicii medicale a contractelor de acordare a asistenţei medicale persoanelor asigurate, în conformitate cu Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

4.3.4. să asigure întreprinderea măsurilor pentru stabilirea unei modalităţi eficiente de informare şi comunicare cu prestatorii de servicii şi fondatorii acestora la executarea clauzelor contractuale privind volumul şi calitatea serviciilor, gestionarea mijloacelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

4.3.5. să intensifice procedurile de control, inclusiv prin intermediul agenţiilor sale teritoriale, asupra respectării de către prestatorii de servicii medicale a clauzelor contractuale, veridicităţii volumelor de servicii executate şi facturate, precum şi asupra utilizării conform legislaţiei a mijloacelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

4.4. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice auditate:

4.4.1. să informeze Consiliile de Administraţie şi fondatorii despre rezultatele auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008, pentru luare de atitudine conform competenţelor;

4.4.2. să întreprindă măsuri pentru gestionarea şi utilizarea regulamentară a veniturilor provenite din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

4.4.3. să asigure veridicitatea facturării volumelor de servicii prestate şi prezentate Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru achitare.

4.5. Agenţia Medicamentului să asigure întreprinderea măsurilor ce se impun pentru respectarea cadrului legal privind achiziţiile de medicamente pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice, implementarea şi funcţionarea deplină a Sistemului Informaţional Automatizat "Evidenţa şi controlul medicamentelor autorizate", cu perfecţionarea continuă a componentelor acestuia.

5. Se ia act că:

5.1. IMSP Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Centru" a încasat TVA în sumă de 80,0 mii lei, inclusă neîntemeiat de către un operator economic în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor.

5.2. Agenţia Medicamentului a elaborat un plan de măsuri pentru perfecţionarea achiziţiilor publice de medicamente şi a Sistemului Informaţional Automatizat "Evidenţa şi controlul medicamentelor autorizate" şi a semnat actele de primire-predare la finalizarea lucrărilor privind Sistemul Informaţional Automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor" şi Sistemul Informaţional Automatizat "Evidenţa şi controlul medicamentelor autorizate".

5.3. IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfînta Treime" a pregătit documentele pentru deschiderea unui cont bancar separat destinat gestionării mijloacelor obţinute din FAOAM; a desemnat o persoană responsabilă de monitorizarea executării contractelor de achiziţionare a medicamentelor, a stocului de medicamente, a termenului de valabilitate restant, precum şi de prezentarea dării de seamă Agenţiei Medicamentului.

5.4. IMSP Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Nord" a emis Ordinul nr.87-a din 19.05.2009 "Cu privire la măsurile de înlăturare a obiecţiilor depistate de auditorii Curţii de Conturi" şi a elaborat o politică nouă de contabilitate.

5.5. IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului a stabilit funcţiile pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţiile publice şi a întreprins un şir de măsuri în vederea înlăturării neregulilor constatate.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor din pct.3 şi pct.4 ale prezentei hotărîri şi despre implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)