Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 11 iunie 2009 privind rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008

Numar din data de 2009-06-11 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului educaţiei şi tineretului dna L.Şavga şi şefului Direcţiei politici economice, patrimoniu şi investiţii a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dl I.Sobari, viceministrului sănătăţii dl B.Golovin şi şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Sănătăţii dl V.Stasiuc, viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl I.Perju, şefului Direcţiei generale strategie şi dezvoltare a Ministerului Culturii şi Turismului dna S.Miron, viceministrului finanţelor dna N.Lupan şi a persoanelor responsabile de la instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate supuse controlului, călăuzîndu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008.

Acţiunile de control s-au efectuat potrivit art.14 alin.(1) lit.i) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare - Legea nr.261-XVI), avînd drept obiectiv verificarea modului de utilizare a mijloacelor publice, aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficienţă în gestionarea mijloacelor financiare, patrimoniului public şi a resurselor umane, precum şi verificarea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor, cu respectarea cadrului legal, de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate.

Au fost supuse controlului 17 instituţii de învăţămînt mediu de specialitate, inclusiv 8 - din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului (în continuare - MET): Colegiul Pedagogic "M.Eminescu" din Soroca, Colegiul Pedagogic "V.Lupu" din Orhei, Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, Colegiul de Construcţii din Hînceşti, Colegiul Politehnic din Chişinău, Colegiul de Microelectronică si Tehnică de Calcul din Chişinău, Colegiul Tehnologic din Chişinău; 5 - din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA): Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul de Zootehnie din Brătuşeni, Edineţ, Colegiul Agricol din Ţaul, Donduşeni, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca şi Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi; 2 - din cadrul Ministerului Culturii: Colegiul de Arte, or.Soroca şi Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău; 2 - din cadrul Ministerului Sănătăţii: Colegiul de Medicină, mun.Bălţi şi Colegiul de Medicină, or.Orhei. La 12 instituţii din cele menţionate au fost efectuate controale şi în trimestrul IV al anului 2007 - pe anii 2006-2007 (9 luni), pentru aceeaşi perioadă fiind supuse controalelor şi alte 9 instituţii (în total - 21 de instituţii).

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a documentelor primare, registrelor contabile, confruntarea acestora cu rapoartele financiare şi statistice, verificarea legalităţii actelor normative interne privind utilizarea mijloacelor publice, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor responsabile de la instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate supuse controlului.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Controalele efectuate pe anul 2008 au relevat încălcări şi deficienţe la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului de stat (majoritatea din ele fiind consemnate şi în cadrul controalelor efectuate în anul 2007), ca urmare şi a neexecutării de către factorii de decizie din cadrul autorităţilor publice şi de la instituţiile de învăţămînt supuse controlului a cerinţelor şi recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi, dintre care se exemplifică următoarele:

♦ Nici o instituţie de învăţămînt nu a întreprins măsuri în vederea restituirii cheltuielilor bugetare în sumă de 5,8 mil.lei, efectuate pentru instruirea a 573 de elevi, care au abandonat studiile în anul 2008, reieşind din prevederile contractelor încheiate cu aceştia. (În perioada anilor 2006-2007 (9 luni), din 21 de instituţii de învăţămînt supuse verificării au fost exmatriculaţi 1283 de elevi, pentru instruirea cărora au fost suportate cheltuieli în sumă de 8,5 mil.lei).

♦ Unele instituţii de învăţămînt au continuat să încaseze venituri de la aplicarea taxei de studii în bază de contract într-un cuantum mai mare decît cel reglementat legal, precum şi din alte plăţi neprevăzute de actele normative în vigoare, obţinînd venituri neautorizate în mărime de 1,2 mil.lei (conform controlului precedent, aceste venituri au constituit 1,7 mil. lei).

♦ Neconformarea prescripţiilor Hotărîrii Guvernului nr.302 din 30.03.2000 la prevederile Legii nr.355-XVI, precum şi nerespectarea cadrului legal la retribuirea muncii au permis conducătorilor unor instituţii să-şi achite atît lor, cit şi angajaţilor plăţi salariale suplimentare în sumă de 1,1 mil.lei, fiind stabilite discrepanţe între nivelul de salarizare a persoanelor cu funcţii de conducere şi a cadrelor didactice de pînă la 4 ori, salariile medii ale unor directori constituind circa 12,0 mii lei (în perioada precedentă asemenea plăţi au fost achitate în sumă de 2,2 mil.lei).

♦ Unele instituţii nu s-au condus de actele normative privind stabilirea taxei de cazare în cămine, stabilind taxe majorate şi obţinînd venituri neautorizate în sumă de 96,1 mii lei, iar alţii - diminuate, ca urmare nerealizînd venituri în sumă de 132,1 mii lei, concomitent neasigurînd încasarea costului integral de întreţinere a căminelor de la persoanele care nu activează în cadrul instituţiilor de învăţămînt (în perioada supusă controlului precedent, veniturile neautorizate au constituit 385,5 mii lei, iar cele nerealizate - 590,0 mii lei).

♦ Nu a fost reglementată plata pentru chirie la transmiterea în locaţiune a suprafeţelor locuibile din căminele studenţeşti ale instituţiilor de învăţămînt unor persoane fizice care nu activează în cadrul acestora, fapt ce a permis entităţilor să stabilească, în unele cazuri, plăţi pentru chirie derizorii atît în timpul actualului control, cît şi în perioada supusă controlului precedent.

♦ La unele instituţii nu s-au întreprins măsurile de rigoare privind asigurarea integrităţii patrimoniului public. Imobilele în valoare de 37,0 mil.lei şi terenurile cu suprafaţa de 405,4 ha nu sînt înregistrate la organele cadastrale.

♦ Utilizarea capacităţii de proiect a instituţiilor s-a efectuat într-un mod neuniform.

♦ Procedurile de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile instituţiilor nu în toate cazurile s-au efectuat în condiţii de concurenţă şi transparenţă.

♦ Continuă să fie admise multiple deficienţe la organizarea evidenţei contabile, îndeosebi la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

♦ Neexecutarea de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a cerinţelor pct.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.9 din 4 martie 2008 a condiţionat cazuri repetate de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt subordonate în sumă de 120,0 mii lei pentru contractarea de la Direcţia generală cercetare, învăţămînt şi formare profesională din cadrul ministerului a serviciilor de asistenţă metodico-consultativă referitor la elaborarea, modificarea planurilor de finanţare, întocmirea rapoartelor financiare, alte servicii aferente gestionării mijloacelor publice, care sînt în atribuţiile acestor entităţi.

♦ Au rămas neexecutate şi recomandările înanintate Guvernului în vederea:

  • aprobării cuantumului taxelor de studii în bază de contract pentru instruirea elevilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, subordonate MAIA, ceea ce determină ca acestea să încaseze taxe de studii, alte plăţi fără un temei legal;
  • examinării ambiguităţilor existente la salarizarea cadrelor didactice prin aplicabilitatea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.355-XVI) şi Hotărîrii Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale"[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.302 din 30.03.2000), fapt ce contribuie la inechitate în salarizarea angajaţilor instituţiilor de învăţămînt.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16, art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Prezenta hotărîre se remite Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine.

2. Despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008 se informează Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă şi se recomandă audierea rapoartelor conducerii ministerelor de resort privind situaţia şi măsurile întreprinse întru consolidarea capacităţilor şi optimizarea cheltuielilor în domeniul respectiv.

3. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008, pentru luare de atitudine, şi se recomandă repetat:

3.1. să examineze ambiguităţile existente la salarizarea cadrelor didactice, prin aplicabilitatea exhaustivă a prevederilor Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar" şi Hotărîrii Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale", conformînd pct.4 din hotărîrea vizată la prevederile legii;

3.2. să urgenteze examinarea propunerilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor contra plată, efectuate şi prestate de către instituţiile de învăţămînt subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale.

4. Se cere de la conducerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului (dna L.Şavga), Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (dl A.Gorodenco), Ministerului Sănătăţii (dna L.Catrinici) şi Ministerului Culturii şi Turismului (dl M.Barbulat), conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 şi Regulamentele ministerelor respective, reieşind din problemele şi încălcările stabilite la utilizarea mijloacelor bugetare şi gestionarea patrimoniului public:

4.1. să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor ministerelor rezultatele controalelor efectuate la instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate din subordine şi se aplice măsuri de răspundere disciplinară, inclusiv pînă la eliberarea din funcţie, conform legislaţiei muncii, faţă de directorii colegiilor care au comis aceleaşi încălcări sau n-au întreprins acţiuni de înlăturare a neregulilor în buna gestionare a mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public, asigurînd, totodată, respectarea cadrului legislativ-normativ în vigoare;

4.2. să elaboreze, în termen de o lună, acţiuni concrete, pe fiece instituţie de învăţămînt mediu de specialitate, de eficientizare a activităţii, examinînd oportunitatea elaborării unor condiţii şi încheierii contractelor manageriale cu conducătorii fiecărei instituţii de învăţămînt vizate, în vederea responsabilizării acestora pentru domeniul încredinţat, termenul pentru care se numesc în funcţie, înaintînd propuneri, în ordinea stabilită, Guvernului;

4.3. să asigure obţinerea de către instituţiile din subordine a documentelor de proprietate asupra terenurilor şi bunurilor imobile deţinute şi reflectarea în evidenţa contabilă a bunurilor neînregistrate, cu instruirea continuă a personalului administrativ, inclusiv a contabililor şi contabililor-şefi;

4.4. să asigure în mod prioritar cu spaţii în cămine elevii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt şi să prezinte Guvernului propuneri de reglementare a modului de calculare a taxelor pentru chirie şi a taxelor de cazare a altor categorii de locatari.

5. Se recomandă Ministerului Economiei şi Comerţului în comun cu ministerele vizate în pct.4 să elaboreze şi să înainteze, spre aprobare în ordinea stabilită, Concepţia de pregătire a cadrelor pentru economia naţională a Republicii Moldova, stabilind criteriile şi necesităţile exhaustive pentru fiece treaptă a învăţămîntului în ţară.

6. Se cere de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare repetat:

6.1. să excludă cazurile de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt subordonate pentru contractarea serviciilor de asistenţă metodico-consultativă referitor la elaborarea, modificarea planurilor de finanţare, întocmirea rapoartelor financiare, alte servicii aferente gestionării mijloacelor publice, care sînt în atribuţiile acestor entităţi;

6.2. să analizeze oportunitatea optimizării şi raţionalizării reţelei sistemului de învăţămînt mediu de specialitate cu profil agricol.

7. Se cere de la conducerea Colegiului de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău (dl C.Ţaranovici), Colegiului Agroindustrial din Ungheni (dl V.Cebotari), Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi (dl V.Banchin) să examineze oportunitatea deţinerii funcţiei de contabil-şef de către dna L.Bitco, dl Gh.Şalaru şi dna A.Tcalici, ţinînd cont de încălcările menţionate în pct.5 din prezenta hotărîre.

8. Se ia act că:

8.1 Colegiul Politehnic din Chişinău a încasat datoriile debitoare formate de la darea în locaţiune a încăperilor în mărime 75,8 mii lei;

8.2. Colegiul de Medicină, mun.Bălţi a aprobat metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine şi a stabilit, începînd cu 01.05.2009, suma de 130 lei - pentru elevi şi de 325 lei - pentru alte categorii de locatari;

8.3. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi a recalculat taxele de studii pentru secţia cu frecvenţă redusă şi a restituit elevilor plăţile pentru studii în mărime de 7,2 mii lei, încasate neregulamentar;

8.4. Colegiul de Zootehnie din Brătuşeni, Edineţ a sancţionat disciplinar, pentru încălcările comise, 2 persoane din cadrul instituţiei.

9. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în anul 2008, pentru monitorizarea utilizării eficiente a mijloacelor publice de către acestea.

10. Materialele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare, potrivit legislaţiei, a cazurilor de acumulare neregulamentară sau de beneficiere neconformă legii de mijloace financiare, însuşire sau irosire a mijloacelor financiare publice.

11. Despre executarea punctelor 3-7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

12. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2006, nr.35-38, art.148.

[3] M.O., 2000, nr.37-38, art.381.

Recomandari (0)

Cerinte (0)