Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 22 din 10 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale de către Ministerul Finanţelor şi Rapoartele auditului regularităţii utilizării acestora de către unii beneficiari în anul 2008

Numar din data de 2009-06-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna N.Lupan şi şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale dl V.Bînzaru, viceministrului construcţiilor şi dezvoltării teritoriului dl V.Ursu, viceministrului educaţiei şi tineretului dna G.Bulat şi şefului Direcţiei economico-financiare dl I.Sobari, viceministrului sănătăţii dl B.Golovin şi şefului Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune dl V.Stasiuc, prim-vicepreşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl T.Furdui, vicepreşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl M.Vieru, directorului Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" dl V.Panurco, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1] (în continuare - Legea nr.261-XVI), a examinat Rapoartele auditului regularităţii gestionării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale de către Ministerul Finanţelor şi auditului regularităţii utilizării acestora în anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului referitor la faptul dacă operaţiunile economice şi tranzacţiile ce ţin de utilizarea finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale în anul 2008 sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul s-a desfăşurat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, bazate pe Standardele Internaţionale de Audit, precum şi în conformitate cu Manualul de Audit al regularităţii al Curţii de Conturi.

În procesul auditului au fost verificate: Rapoartele anuale ale Ministerului Finanţelor privind finanţarea investiţiilor capitale şi reparaţiilor capitale pe toate componentele la executarea bugetului de stat pe anul 2008, Raportul privind mijloacele alocate de la bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale, contracte, acte de recepţie şi alte documente de achiziţii şi de executare a lucrărilor de construcţie, conturi şi operaţiuni din rapoartele financiare, registre contabile şi anexele la acestea, alte documente primare privind utilizarea finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale în anul 2008.

Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor în urma analizei, verificării, confruntării datelor, documentelor, înregistrărilor şi informaţiilor, cu aplicarea diferitor tehnici şi proceduri de fond, inclusiv observaţii, investigaţii, confirmări, măsurări, precum şi întocmiri de calcule, acestea fiind acumulate din datele unor conturi, rapoarte financiare, registre contabile şi documente primare privind utilizarea finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale în anul 2008.

Concluzii generale de audit

În perioada auditată, autorităţile publice şi întreprinderile care au utilizat mijloace financiare alocate regulamentar pentru investiţii şi reparaţii capitale au admis unele neregularităţi:

  • transmiterea de către unele autorităţi centrale de specialitate unor instituţii din subordine a funcţiilor de beneficiar a majorat riscul admiterii unor neregularităţi la gestionarea finanţelor publice alocate în aceste scopuri, iar transmiterea funcţiilor de beneficiar unor întreprinderi de stat contribuie la suportarea de către buget a cheltuielilor duble - pentru investiţii capitale, trecerea în cont a TVA sau restituirea TVA;
  •  la achiziţionarea unor lucrări, în contracte nu s-a prevăzut perioada de garanţie de la recepţia la terminarea lucrărilor pînă la recepţia finală şi nu s-au întocmit procese-verbale de recepţie finală;
  •  nefiind asigurată transparenţa procedurilor de achiziţii, acestea, în unele cazuri, s-au desfăşurat fără organizarea concursului, precum şi fără a fi date publicităţii invitaţiile la concurs;
  • la executarea şi recepţionarea lucrărilor, în unele cazuri, n-a fost respectată limita alocaţiilor bugetare;
  •  nerespectarea unor condiţii din oferte în situaţiile cînd acestea au constituit temei pentru selectarea anumitor operatori economici;
  • executarea lucrărilor de construcţie în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, elaborată şi verificată în modul stabilit;
  • denaturarea unor date la înregistrarea în evidenţa contabilă a lucrărilor de construcţie a obiectivelor;
  • la achitarea plăţilor anticipate, în unele cazuri, a fost depăşită limita de 30% din suma alocaţiilor prevăzute în buget;
  • operatorii economici, în unele cazuri, la momentul încheierii contractului, n-au depus garanţii bancare de bună execuţie a lucrărilor;
  • lucrările de construcţie şi de reparaţii capitale la unele obiective au fost achiziţionate prin divizarea acestora, cu nerespectarea procedurii de achiziţie.  

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

 1. Se aprobă Rapoartele auditului regularităţii gestionării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale de către Ministerul Finanţelor şi auditului regularităţii utilizării acestora în anul 2008 de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor", conform Anexelor nr.1-5, care sînt parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se propune Ministerului Finanţelor (dna M.Durleşteanu), Ministerului Educaţiei şi Tineretului (dl L.Şavga), Ministerului Sănătăţii (dna L.Catrinici), Academiei de Ştiinţe a Moldovei (dl Gh.Duca), Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" (dl V.Panurco) să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, indicate în pct.4 din Rapoarte, şi se cere:

2.1. să examineze în cadrul şedinţelor Colegiilor ministerelor, Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, Consiliului de administraţie al Î.S. "A.S.D." rezultatele auditului şi să întocmească un plan de măsuri întru lichidarea neregularităţilor constatate şi gestionarea eficientă a mijloacelor pentru investiţiile şi reparaţiile capitale;

2.2. să întreprindă măsuri pentru respectarea procedurilor privind achiziţia lucrărilor de construcţie, prevăzute în Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 "Privind achiziţiile publice";

2.3. la recepţionarea lucrărilor de construcţie, să asigure respectarea limitei alocaţiilor bugetare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, supravegherea executării lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie de către operatorii economici;

2.4. autorităţile centrale de specialitate - beneficiari de investiţii şi reparaţii capitale să intensifice controlul asupra gestionării mijloacelor financiare alocate în aceste scopuri de la buget şi să excludă cazurile de transmitere a funcţiilor de beneficiar altor unităţi economice, care, nesuportînd cheltuieli pentru investiţii capitale din mijloace proprii, beneficiază neîntemeiat de trecerea în cont a TVA sau de restituirea TVA, ceea ce determină situaţia suportării de către buget a cheltuielilor duble;

2.5. Ministerul Finanţelor, întru neadmiterea neconformităţilor în sistematizarea indicatorilor bugetului de stat, să intensifice controlul asupra gestionării mijloacelor alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale, să respecte Clasificaţia bugetară şi să respecte mecanismul efectuării plăţilor anticipate.

3. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să efectueze un control tematic (Î.S. "Portul fluvial Ungheni" şi Î.S. "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice") asupra corectitudinii restituirii TVA în conformitate cu prevederile art. 1011 din Codul fiscal şi trecerii în cont a TVA la investiţiile capitale efectuate din bugetul de stat.

4. Se cere Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:

4.1. să intensifice controlul şi să asigure executarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţii capitale în baza documentaţiei de proiect şi deviz, elaborată şi verificată în modul stabilit;

4.2. să întreprindă măsuri de sancţionare, în conformitate cu legislaţia, a persoanelor vinovate de neîntocmirea actelor de recepţie finală la darea în exploatare a obiectivelor.

5. Inspecţia de Stat în Construcţii va finaliza în termene optime şi va prezenta concluzia definitivă a experţilor privind corectitudinea reflectării valorii lucrărilor real executate la obiectivele "Reconstrucţia Centrului Republican pentru Copii şi Tineret, mun.Chişinău", ,,Reconstrucţia clădirilor spitalului de boli tuberculoase, s.Vorniceni, raionul Străşeni" şi "Liceul Academic Republican de tip internat, str.Sprîncenoaia nr.1, municipiul Chişinău".

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[2], materialele auditului privind relaţiile operatorilor economici Î.S. "Portul fluvial Ungheni" şi S.A. "Verilarproiect" cu firmele-fantome la executarea lucrărilor de construcţie.

7. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare (dl I.Ţurcanu) despre rezultatele auditării entităţilor menţionate în pct. 2 din prezenta hotărîre şi se recomandă să intensifice controlul asupra legalităţii achiziţiei de lucrări şi servicii pentru investiţii şi reparaţii capitale.

8. Se ia act că, în lunile ianuarie-aprilie 2009, cheltuielile efectuate la reparaţia capitală a 9 obiective în sumă de 6351,9 mii lei au fost atribuite la majorarea valorii acestora (Universitatea de Stat din Tiraspol - 246,6 mii lei; Colegiul de Construcţii din Chişinău - 76,2 mii lei; Colegiul de Informatică, str. Sarmizegetusa nr.58, mun.Chişinău - 958,1 mii lei; Căminul Liceului Profesional nr.1, str. Ion Creangă nr.59, mun.Chişinău - 830,5 mii lei; Şcoala profesională nr.10, mun.Chişinău - 497,0 mii lei şi Blocurile de studii ale Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", str. Ion Creangă, mun.Chişinău (4 obiective) - 3743,5 mii lei).

9. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

10. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii gestionării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale de către Ministerul Finanţelor şi utilizării acestora în anul 2008 de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" şi se propune:

10.1. determinarea exhaustivă în cadrul legal în vigoare a prevederilor referitor la exercitarea funcţiilor de beneficiar la utilizarea finanţelor publice destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale alocate din buget, care ar crea condiţii juridice şi economice egale în activitatea de antreprenoriat;

10.2. determinarea mecanismului de utilizare conformă a mijloacelor financiare obţinute de către beneficiari în urma rectificării Legii bugetului la finele anului bugetar, destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, executarea şi raportarea cărora ţin de perioada ulterioară.

11. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 10 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 5 luni.

12. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1]  M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668.

Recomandari (0)

Cerinte (0)