Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 21 din 9 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la aparatul central al Ministerului Apărării pe anul 2008

Numar din data de 2009-06-09 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Igor Malai, viceministrul apărării, şi dlui Vitalie Bucatari, şeful Direcţiei economico-financiare a Ministerului Apărării, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1] (în continuare - Legea nr.261-XVI din 05.12.2008), a examinat Raportul auditului regularităţii la aparatul central al Ministerului Apărării pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului referitor la faptul dacă rapoartele financiare ale aparatului central al Ministerului Apărării pe anul 2008 privind executarea bugetului, în toate aspectele semnificative, sînt corecte, oferă o imagine veridică, autentică, completă, iar operaţiunile şi tranzacţiile financiare sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de Audit al regularităţii, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit de acestea.

Din mijloacele alocate Ministerului Apărării conform Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.254-XVI din 23.11.2007[2], în timpul actualei misiuni de audit au fost auditate cheltuielile alocate pentru întreţinerea aparatului central al Ministerului în sumă de 6,3 mil. lei. Totodată, se menţionează că în cadrul auditului performanţei achiziţiilor publice au fost auditate şi cheltuielile alocate pentru achiziţionarea centralizată a mărfurilor şi serviciilor în sumă de 60,4 mil.lei de către Ministerul Apărării. Problemele şi deficienţele relevate au fost reflectate în Raportul auditului performanţei, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.19 din 28.05.2009.

Reieşind din valoarea pragului de semnificaţie, precum şi ca urmare a identificării ca zone cu probabilitate mare de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile pentru retribuirea muncii şi plăţile care derivă din acestea; cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor, în special pentru energia termică şi cheltuielile de protocol; cheltuielile pentru deplasări în interes de serviciu; cheltuielile pentru procurarea utilajului atribuit la fondurile fixe; transferurile către populaţie; situaţiile financiare privind decontările cu debitorii şi creditorii; precum şi conformitatea cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor speciale.

Concluzii generale de audit

Urmare efectuării auditului, s-a obţinut o bază rezonabilă pentru a consemna că situaţiile financiare raportate de entitate în anul 2008 sînt veridice sub toate aspectele semnificative, precum şi că operaţiunile şi tranzacţiile financiare, în ansamblu, sînt conforme reglementărilor în vigoare.

Auditul a relevat existenţa unor abateri la gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului public şi domeniile problematice ce ţin de raportarea unor cheltuieli a căror valoare se încadrează în pragul de semnificaţie, aşa ca: lipsa numerelor de inventar la unele categorii de mijloace fixe; efectuarea cheltuielilor pentru întreţinerea clădirilor şi construcţiilor de către instituţiile publice, la bilanţul cărora nu sînt înregistrate aceste clădiri.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la aparatul central al Ministerului Apărării pe anul 2008, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se propune conducerii Ministerului Apărării să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, indicate în Capitolul IV al Raportului.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2007, nr.192-193, art.745.

Recomandari (0)

Cerinte (0)