Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 20 din 29 mai 2009 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008

Numar din data de 2009-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dl Viorel Dandara, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Victor Coadă, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău dl Procopie Duca, precum şi a persoanelor responsabile de la unele Inspectorate Fiscale de Stat teritoriale, călăuzîndu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1] a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008.

Acţiunile de control s-au efectuat potrivit Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv verificarea modului de restituire şi de trecere în cont a taxei pe valoarea adăugată (în continuare - TVA), analiza cadrului instituţional ce reglementează aceste aspecte, precum şi măsurile întreprinse întru îmbunătăţirea situaţiei de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS) şi de către alte organe care au tangenţă la domeniile respective.

Au fost supuse controlului: IFPS, în special Direcţia de administrare a contribuabililor mari (în continuare - DACM); Oficiile fiscale ale Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău: Centru, Ciocana, Buiucani, Botanica, Rîşcani; Inspectoratele Fiscale de Stat pe raioanele: Străşeni, Ialoveni, Hînceşti, Ştefan Vodă, Orhei, Cahul, Soroca, mun.Bălţi.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza Declaraţiilor privind TVA cu anexele respective, datelor din sistemul informaţional al IFPS, verificarea selectivă a documentelor primare ale unor agenţi economici, studierea actelor de control întocmite de către inspectorii fiscali, examinarea explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Evaziunea fiscală admisă de către firmele "fantome" reprezintă o problemă majoră pentru sistemul bugetar. Activitatea a numai 25 de firme, care pe parcurs au devenit "fantome" (din care 22 înregistrate la Oficiul fiscal Centru al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău), examinată în timpul controlului, a condiţionat trecerea unilaterală în cont a TVA, în perioada de activitate a acestora (anii 2007-2008), în mărime de 889,9 mil.lei, fără ca această sumă să fie achitată la buget.

Ca consecinţă a activităţii dubioase a firmelor "fantome", de către 4 firme, neînregistrate ca plătitori de TVA şi care n-au avut procurări şi livrări de mărfuri, de la acestea au fost încasate mijloace băneşti în sumă de 1952,6 mil.lei, o parte din care au fost ridicate în numerar, altă parte fiind transferată peste hotarele ţării.

Acţiunile unor organe de stat în identificarea, investigarea şi contracararea schemelor sofisticate de evaziune fiscală, care se aplică în activitatea firmelor "fantome", nu sînt rezultative.

Unul din factorii care a favorizat apariţia şi funcţionarea multiplelor firme "fantome" este şi eliberarea în unele cazuri de către organele fiscale contribuabililor a formularelor cu regim special de facturi fiscale, fără verificarea calificată a volumului de procurări şi livrări.

Actualizarea bazei de date a IFPS cu o întîrziere, la momentul controlului, de circa 6 luni determină un risc pentru buget şi face imposibilă depistarea operativă a firmelor "fantome", iar pentru ultimele această situaţie le creează posibilităţi de a activa o perioadă (6 luni) fără a fi vizualizate în baza de date a IFPS.

La luarea deciziilor de restituire a TVA, organele fiscale efectuează excluderea din suma TVA, îndreptată spre restituire, a TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor procurate de la firme "fantome" în baza deciziei Consiliului Coordonator al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Codul fiscal neprevăzînd o astfel de excludere; totodată, agentul economic nu este lipsit de suma respectivă, ea rămînînd în folosul acestuia în calitate de TVA destinată trecerii în cont în perioada ulterioară.

Pe parcursul anului 2008, urmare neasigurării în cadrul organelor fiscale teritoriale a unui control intern eficient, la unii contribuabili lipsesc anexele respective la Declaraţiile privind TVA. Ca rezultat, datele eronate din Declaraţiile privind TVA nu au fost evidenţiate, iar declaraţiile nu au fost considerate neprezentate.

Organele fiscale n-au utilizat în măsură deplină posibilităţile de stingere a datoriilor faţă de buget ale creditorilor agenţilor economici care beneficiază de restituirea TVA, prin ce bugetul a ratat posibilitatea de a încasa datoriile acestora.

Subdiviziunea antifraudă fiscală a IFPS nu dispune de destule capacităţi instituţionale, urmînd a fi extinsă şi instruită în aplicarea tehnicilor internaţionale de combatere a evaziunii fiscale.

Activitatea comisiilor de restituire a TVA necesită îmbunătăţiri.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.34 alin.(3) şi art.37 alin.(4) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Despre rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008 se informează Consiliul Suprem de Securitate, pentru luare de atitudine.

2. Prezenta hotărîre se remite Comisiei parlamentare pentru politică economică, buget şi finanţe şi se recomandă audierea rapoartelor factorilor responsabili de administrarea fiscală privind situaţia şi măsurile de consolidare legislativă a restituirii taxei pe valoarea adăugată.

3. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008, pentru luare de atitudine şi se propune:

3.1. să creeze un sistem de coordonare între componentele-cheie ale activităţii de antievaziune fiscală, cum sînt organele de înregistrare de stat, organele fiscale şi organele de drept;

3.2. să analizeze realizarea Hotărîrii Guvernului nr.1148 din 04.11.2005, prin prisma formării rezervei de apartamente din contul restituirii taxei pe valoarea adăugată pentru lucrările de construcţie a spaţiului locativ, impozitate la cota zero, reflectate în prezenta hotărîre;

3.3. să supună unui studiu multiaspectual problema fortificării capacităţilor instituţionale ale Serviciul Fiscal de Stat, în special a secţiei antifraudă fiscală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în domeniul activităţilor antifraudă fiscală, întru investigarea şi instrumentarea exhaustivă a situaţiilor de evaziune fiscală şi prejudiciere a bugetului de stat.

4. Se cere de la Ministerul Finanţelor să examineze la şedinţa Colegiului Ministerului rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008 şi să întreprindă măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi deficienţelor, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la administrarea taxei pe valoarea adăugată.

5. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat:

5.1. în comun cu organele de drept să întreprindă măsuri eficiente privind încasarea de la contribuabili a taxei pe valoarea adăugată, trecută în contul beneficiarilor fără a fi declarată şi achitată la buget;

5.2. să elaboreze un program de măsuri menite să soluţioneze problemele identificate, cum ar fi:

5.2.1. examinarea responsabilităţii funcţionarilor fiscali încadraţi în administrarea restituirii taxei pe valoarea adăugată vis-à-vis de exercitarea atribuţiilor şi aportul personal în combaterea evaziunilor fiscale;

5.2.2. stabilirea şi menţinerea în cadrul organelor fiscale a unui sistem de management şi control intern, capabil să asigure administrarea eficientă şi în condiţii legale a taxei pe valoarea adăugată, inclusiv prin reaprobarea fişelor posturilor, cu stabilirea sarcinilor concrete şi a responsabilităţilor funcţionarilor fiscali;

5.2.3. elaborarea actelor normative interne privind obligaţiile şi responsabilităţile organelor fiscale în procesul de restituire a taxei pe valoarea adăugată;

5.2.4. sporirea impactului în urma vizitelor fiscale efectuate şi a măsurilor întreprinse pentru încălcarea legislaţiei fiscale;

5.2.5. întreprinderea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii comisiilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată;

5.2.6. verificarea credibilităţii declaraţiilor fiscale, în special a dărilor de seamă pentru toate facturile fiscale (anexele la Declaraţiile privind taxa pe valoarea adăugată);

5.2.7. elaborarea şi implementarea unui mecanism de eliberare a formularelor de facturi fiscale, care să excludă posibilitatea activităţii firmelor "fantome";

5.2.8. consolidarea instituţională a secţiei antifraudă fiscală întru depistarea şi furnizarea cazurilor viabile ale schemelor de evaziune fiscală către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Procuratura Generală;

5.2.9. introducerea anexelor aferente Declaraţiilor privind taxa pe valoarea adăugată în baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în termene optime şi integrarea în sistemul informaţional a firmelor care intermediază relaţiile cu firmele "fantome", întru diminuarea riscului de prejudiciere a bugetului;

5.2.10. conlucrarea cu organele de drept în vederea controlului tranzacţiilor operate prin intermediul firmelor "fantome", colectînd şi fixînd probe întru recunoaşterea acestor tranzacţii nule;

5.2.11. pregătirea profesională continuă a aparatului de control fiscal, perfecţionarea şi adaptarea acestuia la atribuţiile de constatare, investigare fiscală, analiză şi evaluare a informaţiilor fiscale necesare, pentru înlăturarea tuturor deficienţelor şi contracararea fraudelor la restituirea taxei pe valoarea adăugată din bugetul de stat.

6. Se ia act că:

6.1. Curtea de Conturi a remis Procuraturii Generale, pentru examinare după competenţă, materialele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Oficiile fiscale Centru şi Rîşcani ale Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău şi de către Direcţia de administrare a contribuabililor mari a Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

6.2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în perioada actualului control, a remis Procuraturii Generale, pentru examinare după competenţă, materialele privind activitatea contribuabililor "Acorcons" S.R.L. şi "Casexim" S.R.L.

7. Despre executarea punctelor 3-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)