Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 19 din 28 mai 2009 privind Raportul auditului performanţei „Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri”

Numar din data de 2009-05-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului apărării dl Ig.Malai, viceministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului dl Iu.Bicinschi, viceministrului afacerilor interne, comandantului trupelor de carabinieri dl A.Şumleanschi, consilierului ministrului afacerilor interne dl S.Golovaci, şefului Direcţiei Generale Pază de Stat dl S.Osman, şefului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale dl M.Harabagiu, şefului aparatului Serviciului Grăniceri dl R.Vasiloi, şefului Direcţiei finanţe a Departamentului Instituţiilor Penitenciare dl A.Afteniuc, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzari, directorului general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare dl I.Ţurcanu, preşedinţilor raioanelor: Hînceşti - dl A.Chetraru, Sîngerei - dl V.Doga, Edineţ - dl S.Guţu, Donduşeni - dl A.Pavlov, vicepreşedintelui raionului Drochia dl I.Nicora, reprezentantului Consiliului raional Nisporeni dl A.Butnaru, a examinat Raportul auditului performanţei "Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri".

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri", anexat la prezenta hotărîre.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit autorităţilor indicate în prezentul punct, de la care se cere să se ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Autorităţile contractante auditate vor elabora şi executa un plan de măsuri pentru realizarea recomandărilor propuse în acest Raport:

- Ministerul Afacerilor Interne (Direcţia Generală Pază de Stat, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Departamentul Trupelor de Carabinieri), Ministerul Apărării, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare vor intensifica controlul intern asupra corectitudinii desfăşurării procesului de achiziţii şi monitorizării contractelor atribuite în cadrul aparatelor centrale şi în instituţiile din subordine;

- Preşedinţii raioanelor Hînceşti, Nisporeni, Drochia, Sîngerei, Edineţ şi Donduşeni vor organiza o şedinţă cu participarea tuturor autorităţilor publice locale de nivelul I şi nivelul II, enumerate în Anexa nr.6, în cadrul căreia se vor examina rezultatele auditului performanţei, expuse în prezentul Raport;

- Fiecare autoritate contractantă de nivel local supusă auditului va intensifica controlul managerial în vederea desfăşurării corecte, transparente şi eficiente a achiziţiilor publice.

2.2. Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare va întreprinde măsuri adecvate pentru executarea recomandărilor propuse în Raport şi va intensifica controlul asupra coordonării, monitorizării şi evaluării modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

2.3. Ministerul Finanţelor va monitoriza şi analiza cu prudenţă tendinţele de executare a bugetului de stat, în special axîndu-se pe găsirea unor soluţii optime privind modalitatea achitării facturilor aferente bunurilor livrate, serviciilor şi lucrărilor prestate şi executate în folosul instituţiilor publice de către operatorii economici în termenele stabilite conform contractelor de achiziţii publice, cu stingerea concomitentă a restanţelor faţă de bugetul public naţional ale operatorilor economici respectivi.

2.4. Se recomandă Guvernului Republicii Moldova ca Raportul auditului performanţei "Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri" să fie examinat la şedinţa Grupului de lucru, creat prin Dispoziţia Prim-ministrului Republicii Moldova nr.1210-406 din 30.09.2008, în scopul asigurării utilizării eficiente a mijloacelor financiare publice prin proceduri de achiziţii publice, cu aprecierea oportunităţii examinării acestuia în cadrul şedinţei de Guvern.

3. Prezenta hotărîre şi Raportul auditului performanţei "Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri" se remit Comisiei pentru politică economică, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova şi se propune examinarea oportunităţii audierii raportului Guvernului privind mersul implementării legii.

4. Prezenta hotărîre şi Raportul auditului performanţei "Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri" se remit Preşedintelui Republicii Moldova.

5. Despre executarea cerinţelor din pct.2 al prezentei hotărîri şi despre implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

Recomandari (0)

Cerinte (0)