Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 18 din 21 mai 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public prin locaţiune/arendă la Ministerul Culturii şi Turismului pe anul 2008

Numar din data de 2009-05-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui I.Munteanu, viceministrul culturii şi turismului, dnei S.Miron, şeful Direcţiei generale strategie şi dezvoltare a Ministerului Culturii şi Turismului, dlui S.Cernomaz, vicedirectorul general al Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" şi dnei T.Chiose, contabil-şef, dlui T.Jucov, directorul Î.S. "Teatrul Republican de păpuşi "Licurici"", dlui T.Ctitor, directorul Î.S. "Combinatul Poligrafic din Chişinău", dnei V.Melnic, rectorul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public prin locaţiune/arendă la Ministerul Culturii şi Turismului pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.14 alin.(1) lit.(i) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, avînd ca scop obţinerea probelor credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor din Raportul de audit referitor la faptul dacă operaţiunile economice şi tranzacţiile ce ţin de gestionarea patrimoniului public prin locaţiune/arendă sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul s-a desfăşurat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, bazate pe Standardele Internaţionale de Audit, precum şi în conformitate cu Manualul de Audit al regularităţii al Curţii de Conturi.

În procesul auditului au fost verificate: contracte de locaţiune/arendă, conturi şi operaţiuni din rapoartele financiare, registre contabile şi anexele la acestea, alte documente primare ce ţin de gestionarea patrimoniului public prin locaţiune/arendă pe anul 2008.

Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor obţinute în urma analizei, verificării, confruntării datelor, documentelor, înregistrărilor şi informaţiilor, fiind aplicate diferite tehnici şi proceduri de fond, inclusiv observaţii, investigaţii, confirmări, măsurări, precum şi întocmiri de calcule.

În procesul auditului au fost acumulate probe ce confirmă datele unor conturi şi operaţiuni din rapoartele financiare, registrele contabile şi documentele primare ce ţin de gestionarea patrimoniului public prin locaţiune/arendă.

Concluzii generale de audit

Ministerul Culturii şi Turismului (în continuare - Ministerul), în perioada auditată, a autorizat 374 de contracte de dare în locaţiune/arendă a încăperilor şi terenurilor, în urma executării cărora au fost formate venituri în mărime de circa 9,7 mil.lei. Au fost supuse verificării 253 de contracte încheiate şi executate de către 18 instituţii şi întreprinderi subordonate Ministerului.

În urma auditului s-a obţinut o bază rezonabilă pentru a consemna că în anul 2008 transmiterea patrimoniului public în locaţiune/arendă s-a efectuat cu abateri de la prevederile regulamentare, care a determinat neobţinerea veniturilor posibile în sumă de 3272,4 mii lei. Astfel, s-a constatat aplicarea incorectă a coeficientului de utilizare a încăperilor faţă de normele stabilite în Anexa nr.12 la Legea bugetului de stat pe anul 2008[2], calcularea incorectă a suprafeţelor transmise în locaţiune/arendă, aplicarea cuantumului mediu micşorat al chiriei/arendei pentru aceste servicii, contractarea cu deficienţe şi gestionarea cu unele neajunsuri a patrimoniului transmis în locaţiune/arendă.

Ministerul, ca autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, care are obligaţia de a autoriza documentele de transmitere în locaţiune/arendă, nu a efectuat un studiu al cuantumului mediu al chiriei reieşind din cererea şi oferta pe piaţă şi nu a desfăşurat un control eficient asupra integrităţii şi folosirii patrimoniului de stat, ceea ce a cauzat neobţinerea veniturilor şi gestionarea neregulamentară a patrimoniului.

Totodată, în cazul în care instituţiile şi întreprinderile subordonate Ministerului ar fi obţinut veniturile posibile, aceasta ar fi micşorat alocaţiile de la buget pentru cheltuielile de întreţinere a lor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public prin locaţiune/arendă la Ministerul Culturii şi Turismului pe anul 2008, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la Ministerul Culturii şi Turismului:

2.1. să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, indicate în pct.4 din Raport;

2.2. să întreprindă măsuri de sancţionare a persoanei responsabile de autorizarea contractelor de locaţiune/arendă, executarea cărora a condiţionat încasarea veniturilor în mărimi reduse;

2.3. să asigure încasarea creanţelor formate în urma transmiterii în locaţiune/arendă a bunurilor imobile;

2.4. să asigure înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a terenurilor aferente imobilelor gestionate.

3. Biblioteca Naţională din Moldova să încheie contractul de acordare a serviciilor de locaţiune/arendă, cu stipularea cuantumului plăţii pentru perioada în care acestea se acordă.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[3], materialele auditului privind transmiterea în locaţiune/arendă a încăperilor la folosirea cărora n-au fost respectate prevederile Anexei nr.12 la Legea bugetului de stat pe anul 2008, fiind micşorate unele suprafeţe, precum şi valorile serviciilor de locaţiune/arendă faţă de cele medii de piaţă, în total în sumă de 763,5 mii lei (Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet"), pentru examinare după competenţă.

5. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să efectueze la Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" un control asupra corectitudinii declarării veniturilor, ţinînd cont de veniturile şi avansurile încasate de la locaţiune/arendă, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţie.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

7. Se informează Guvernul despre deficienţele şi neregulile stabilite la transmiterea în locaţiune/arendă a patrimoniului public de către instituţiile şi întreprinderile subordonate Ministerului Culturii şi Turismului şi se propune, în cadrul elaborării proiectelor de Legi bugetare pe anii următori, să revadă condiţiile de dare în locaţiune/arendă a bunurilor imobile şi terenurilor aferente acestora, ţinînd cont de cuantumul mediu de piaţă al chiriei/arendei.

8. Despre măsurile întreprinse Curtea de Conturi se va informa în termen de:

- 3 luni - referitor la punctele 2.2.; 3; 4 şi 5 din prezenta hotărîre;

- 8 luni - referitor la punctele 2.1.; 2.3.; 2.4. şi 7 din prezenta hotărîre.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1]  M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2007, nr.192-193, art.745.

[3] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668.

Recomandari (0)

Cerinte (0)