Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 17 din 14 mai 2009 privind controlul asupra utilizării resurselor financiare publice pentru reparaţii capitale şi achiziţii publice de către Î.S. „Teatrul Naţional de Operă şi Balet”

Numar din data de 2009-05-14 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în lipsa nemotivată a directorului general al Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" dl Gh. Badica, care a fost legal invitat, şi în prezenţa contabilului-şef dna T.Chiose, care s-a prezentat neinformată şi nedocumentată, călăuzindu-se de art.2 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat rezultatele controlului asupra utilizării resurselor financiare publice pentru reparaţii capitale şi achiziţii publice de către Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet". Acţiunile de control s-au efectuat în temeiul art. 14 alin. (1) lit. i) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, avînd drept obiectiv verificarea modului de utilizare a resurselor financiare publice pentru reparaţii capitale şi achiziţii publice.

Controlului a fost supusă Întreprinderea de Stat "Teatrul Naţional de Operă şi Balet", perioada verificată fiind anii 2005-2008 (6 luni).

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza contractelor de achiziţii, unor procese-verbale de executare a lucrărilor, documentelor contabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat, Curtea de Conturi

a constatat:

Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie. Respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice

Cadrul legislativ şi normativ ce reglementează desfăşurarea procedurilor de achiziţie pe perioada controlată este: Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII ); Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[3] (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123).

În anii 2005-2008 (6 luni), Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" (în continuare - Teatrul) a beneficiat de surse financiare pentru investiţii şi reparaţii capitale conform Legilor bugetelor de stat pe această perioadă în sumă de 17,9 mil. lei.

Controlul selectiv al unor proceduri de achiziţie a lucrărilor din mijloace financiare publice, al încheierii şi realizării contractelor de lucrări a stabilit:

1. Grupul de lucru al Teatrului, nerespectînd art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1166-XIII, a organizat şi a efectuat licitaţia publică privind achiziţionarea serviciilor de reparaţie a sistemului de încălzire, montarea ferestrelor şi uşilor din PVH şi lemn în lipsa documentaţiei de proiect, însoţite de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit. Ofertant cîştigător a fost desemnată S.R.L. "Lutivans-Cons", cu care s-a încheiat contractul de antrepriză, înregistrat la 15.11.2005 la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, în sumă de 2999,9 mii lei şi cu durata de execuţie de 2 luni.

 Lucrările stipulate în contract s-au efectuat pe parcursul a 8 luni şi nu în măsura deplină, fapt ce rezultă din actele de recepţie a lucrărilor, iar acest aspect denotă lipsa unui control bine organizat şi a unei planificări a activităţilor ce ţin de efectuarea achiziţiilor şi executarea lucrărilor.

2. Desfăşurînd licitaţia publică privind selectarea antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a edificiului Teatrului, ofertant cîştigător a fost desemnată S.C. "Decons Impex Grup" S.R.L., cu care s-a încheiat Contractul de antrepriză nr. 2 din 06.07.2006, înregistrat la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, în sumă de 14807,31 mii lei şi cu durata de execuţie de 8 luni.

- Antreprenorul general avînd obligaţia de a stabili toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate, controlului nu i-au fost prezentate probe precum că grupul de lucru al Teatrului a solicitat încheierea contractelor de subantrepriză concomitent cu încheierea contractului nr. 2 din 06.07.2006 cu S.C. "Decons Impex Grup" S.R.L., astfel nerespectîndu-se prevederile pct. 132 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123.

- Deşi subpct. 3.3. din Capitolul 3 al Anexei nr. 1 la Contractul de antrepriză prevede modalitatea de asigurare a garanţiei de bună execuţie, faptul asigurării acesteia nu a fost confirmat prin probe, nerespectîndu-se art. 35 alin. (1) din Legea nr.1166-XIII, pct. 146, pct. 147 lit. b) şi pct. 149 lit. c) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123, care stipulează că investitorul la achiziţia de lucrări va cere ofertantului să depună în timpul încheierii contractului o asigurare a executării acestuia sub formă de garanţie de bună execuţie, în scopul asigurării investitorului de îndeplinirea cantitativă, de calitatea necesară şi în perioada convenită a contractului.

- Deciziile grupului de lucru privind semnarea Acordurilor adiţionale la Contractul de antrepriză nr. 2 din 06.07.2006 (din 01.03.2007 şi 01.11.2007), prin care au fost înlocuite unele tipuri de lucrări şi, respectiv, achiziţionate lucrări suplimentare, au fost adoptate în lipsa reprezentantului Ministerului Finanţelor, nerespectîndu-se, astfel, prevederile pct. 69 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123, care stipulează obligaţia investitorului, la achiziţia publică de lucrări, de a include în grupul de lucru reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.

- Acordurile adiţionale menţionate nu au fost înregistrate la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.

Un control mai detaliat al desfăşurării procedurilor de achiziţie şi realizării Contractului de antrepriză nr. 2 din 06.07.2006 nu a fost posibil din lipsa la Teatru a dosarului achiziţiei respective, întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Controlului nu i-au fost prezentate documentaţia de proiect, Cartea tehnică a edificiului, fapt ce contravine pct. 24 al Normelor privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a Cărţii tehnice a construcţiei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996[4], care interzice înstrainarea totală sau parţială a Cărţii tehnice.

3. Analiza selectivă a contractelor de antrepriză încheiate cu mai mulţi antreprenori în scopul efectuării diferitor lucrări de reparaţie denotă că în contradicţie cu prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 1166-XIII, care nu permite efectuarea mai mult de 30 la sută a achiziţiilor suplimentare din cuantumul iniţial al achiziţiilor, s-au încheiat Acordurile adiţionale pentru efectuarea lucrărilor suplimentare şi majorarea valorii contractelor cu unii agenţi economici, depăşindu-se limita de 30 %.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că:

  • mijloacele financiare publice pentru investiţii şi reparaţii capitale s-au utilizat cu abateri de la normele regulamentare;
  • procedurile de achiziţie publică şi realizarea contractelor de antrepriză s-au efectuat cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în unele cazuri în lipsa documentaţiei de proiect, însoţite de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit, unele decizii ale grupului de lucru fiind adoptate în lipsa reprezentanţilor corespunzători;
  • lipsa unei analize a necesităţilor în procesul de selectare a priorităţilor lucrărilor ce urmau a fi executate a dus la modificarea de nenumărate ori a valorii contractelor.

În procesul controlului n-au putut fi acumulate integral pe toate procedurile de achiziţii publice unele probe de control, din motivul lipsei documentelor primare, dosarelor de achiziţii, documentaţiei de proiect, Cărţii tehnice, a unor procese-verbale de executare a lucrărilor.

Reieşind din cele expuse şi avînd în vedere că întru elucidarea obiectivă şi imparţială a tuturor circumstanţelor utilizării de către Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" a resurselor financiare publice pentru reparaţii capitale şi achiziţii publice este necesar de a întreprinde un şir de acţiuni operative de investigaţii, în temeiul art. 9 alin. (2), art. 15, art. 16, art. 34 alin. (3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

 1. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[5], materialele controlului asupra utilizării resurselor financiare publice pentru reparaţii capitale şi achiziţii publice de către Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet", pentru investigaţii după competenţă.

2. Se recomandă Ministerului Culturii şi Turismului să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării conducerii Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" în utilizarea mijloacelor financiare publice, inclusiv prin procedurile de achiziţii publice.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr. 237-240, art. 864.

[2] M.O., 1997, nr. 67-68, art. 551. Abrogată  la 27.10.2007 prin Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007.

[3] M.O., 2003, nr. 204-207, art. 1181.

[4] M.O., 1996, nr. 42-44, art. 349.

[5] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)