Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 16 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008

Numar din data de 2009-04-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei Alina Rusu, şeful Direcţiei generale, dnei Elena Pistol, contabil-şef la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.14 alin.(1) lit.(i) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului referitor la faptul dacă rapoartele financiare ale Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008 privind executarea mijloacelor publice din exerciţiul bugetar expirat, în toate aspectele semnificative, sînt corecte, oferă o imagine veridică, autentică, completă, iar operaţiunile şi tranzacţiile financiare sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul Auditul regularităţii, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit de acestea.

În procesul auditului au fost verificate: bilanţurile contabile, rapoartele privind executarea bugetului din contul cheltuielilor de bază şi din fondul de rezervă al Guvernului, rapoartele privind fluxul mijloacelor băneşti, rapoartele privind circulaţia valorilor materiale şi a mijloacelor fixe, precum şi anexele care reflectă situaţia şi realitatea financiară a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008.

Metodologia de audit a constat în acţiuni de colectare a probelor prin îmbinarea informaţiilor obţinute în urma aplicării diferitor tehnici şi proceduri de fond. De asemenea, s-au examinat înregistrările şi documentele confirmative, au fost efectuate observaţii, investigaţii, confirmări, calcule şi s-a evaluat integritatea patrimoniului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.

În procesul auditului au fost examinate probele ce confirmă datele bilanţurilor contabile, rapoartelor privind executarea bugetului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova din contul cheltuielilor de bază şi din fondul de rezervă al Guvernului pe anul 2008.

Reieşind din valoarea pragului de semnificaţie, precum şi ca urmare a identificării ca zone cu probabilitate de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile pentru retribuirea muncii şi plăţile care derivă din acestea; cheltuielile pentru procurarea bunurilor materiale şi a serviciilor; deplasările în interes de serviciu; transferurile către populaţie; procurarea mijloacelor fixe; situaţiile financiare privind decontările cu debitorii şi creditorii; operaţiunile ce ţin de transmiterea bunurilor, precum şi conformitatea achiziţiilor publice efectuate.

 Concluzii generale de audit

În urma auditului s-a obţinut o bază rezonabilă pentru a consemna că situaţiile financiare raportate de Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008 sînt veridice sub toate aspectele semnificative, precum şi că operaţiunile şi tranzacţiile financiare în ansamblu sînt conforme reglementărilor în vigoare.

Auditul a relevat existenţa unor deficienţe la gestionarea mijloacelor financiare şi a patrimoniului public, inclusiv la gestionarea mijloacelor alocate din fondul Preşedintelui Republicii Moldova, înregistrate la art.135.25 "Alte transferuri către populaţie", a căror valoare se încadrează în pragul de semnificaţie.

Reieşind din cele expuse, examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se propune conducerii Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandării auditului, indicate în pct.4 din Raport.

3. Se recomandă Ministerului Finanţelor să elaboreze şi să aprobe reglementări integre de efectuare a cheltuielilor din fondul Preşedintelui Republicii Moldova, înregistrate la art.135.25 "Alte transferuri către populaţie".

4. Despre măsurile întreprinse referitor la pct.2 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1]  M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)