Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 15 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Guvernului pe anul 2008

Numar din data de 2009-04-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Aparatului Guvernului dl M. Pop, contabilului-şef dna S. Budeci, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii la Aparatul Guvernului pe anul 2008.

Auditul regularităţii la Aparatul Guvernului s-a efectuat în temeiul art. 14 alin.(1) lit.i) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, avînd drept obiectiv atestarea situaţiilor financiare ale entităţii auditate, care cuprinde examinarea şi evaluarea raportului financiar şi exprimarea opiniei referitor la acesta, precum şi auditarea sistemelor şi tranzacţiilor financiare, inclusiv de evaluare a conformităţii cu statutul şi regulamentele aplicabile.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul Auditul Regularităţii, elaborat de Curtea de Conturi.

Reieşind din valoarea pragului de semnificaţie, stabilit de Standardele de audit speciale ale Curţii de Conturi, precum şi ca urmare a identificării ca zone cu probabilitate mare de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile pentru retribuirea muncii şi cele care derivă din acestea; cheltuielile de protocol; cheltuielile pentru deservirea delegaţiilor oficiale; achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii; efectuarea unor transferuri către populaţie; procedura de casare şi transmitere a fondurilor fixe de la balanţa entităţii.

Urmare efectuării auditului, s-a obţinut o bază rezonabilă pentru a consemna că situaţiile financiare raportate de entitate pe perioada anului 2008 sînt veridice sub toate aspectele semnificative, precum şi că operaţiunile financiare sînt, în ansamblu, conforme reglementărilor în vigoare. Concomitent, în cadrul auditului au fost consemnate unele domenii problematice ce ţin de: raportarea unor cheltuieli, asigurarea acţiunilor protocolare, mijloacele alocate din Fondul Prim-ministrului, acumularea veniturilor din mijloacele speciale, a căror valoare se încadrează în pragul de semnificaţie, deficienţele care urmează a fi remediate pe viitor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin. (1) lit.a), art.15, art. 16 lit.c) şi art.34 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Aparatul Guvernului pe anul 2008, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se propune conducerii Aparatului Guvernului să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, indicate în pct.3 din Raport.

3. Se recomandă conducerii Aparatului Guvernului, în comun cu Ministerul Finanţelor:

- să reglementeze normele de cheltuieli pentru asigurarea acţiunilor protocolare cu caracter intern, precum şi cele ce ţin de procurarea suvenirelor în cazurile vizitelor delegaţiilor oficiale peste hotarele ţării;

- să elaboreze şi să aprobe reglementări integre privind efectuarea cheltuielilor la art.135.25. "Alte transferuri către populaţie".

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr.237- 240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)