Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 14 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Parlamentului pe anul 2008

Numar din data de 2009-04-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui C.Stratan, directorul general adjunct al Aparatului Parlamentului, şi dnei A.Crasovschi, şeful Direcţiei finanţe, buget şi contabilitate a Aparatului Parlamentului, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii la Aparatul Parlamentului Republicii Moldova pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.14 alin.(1) lit.(i) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului referitor la faptul dacă rapoartele financiare ale Aparatului Parlamentului pe anul 2008 privind executarea mijloacelor publice din exerciţiul bugetar expirat, în toate aspectele semnificative, sînt corecte, oferă o imagine veridică, autentică, completă, iar operaţiunile şi tranzacţiile financiare sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul Auditul regularităţii, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit de acestea.

Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor prin îmbinarea informaţiilor obţinute în urma aplicării diferitor tehnici şi proceduri de fond. De asemenea, s-au examinat înregistrările şi documentele justificative, au fost efectuate observaţii, investigaţii, confirmări, calcule şi s-a evaluat integritatea patrimoniului Aparatului Parlamentului Republicii Moldova.

În procesul auditului au fost examinate, în baza testării, probele ce confirmă datele din bilanţurile contabile, rapoartele privind executarea bugetului Aparatului Parlamentului din contul cheltuielilor de bază şi din fondul de rezervă al Guvernului pe anul 2008 .

Reieşind din valoarea pragului de semnificaţie, precum şi ca urmare a identificării ca zone cu probabilitate mare de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile pentru retribuirea muncii şi plăţile care derivă din acestea; cheltuielile pentru procurarea bunurilor materiale şi a serviciilor, în special a rechizitelor de birou, lucrărilor de informatică; cheltuielile pentru deplasări în interes de serviciu; cheltuielile pentru procurarea utilajului atribuit la fondurile fixe; transferurile către populaţie; lucrările de reparaţie capitală; conformitatea achiziţiilor publice efectuate de către Aparatul Parlamentului pe parcursul anului 2008; situaţiile financiare privind decontările cu debitorii şi creditorii.

Concluzii generale de audit

Urmare efectuării auditului, s-a obţinut o bază rezonabilă pentru a consemna că situaţiile financiare raportate de entitate în anul 2008 sînt veridice sub toate aspectele semnificative, precum şi că operaţiunile şi tranzacţiile financiare, în ansamblu, sînt conforme reglementărilor în vigoare.

Auditul a relevat existenţa unor abateri la gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului public şi domeniile problematice ce ţin de raportarea unor cheltuieli a căror valoare se încadrează în pragul de semnificaţie, aşa ca: neincluderea în valoarea iniţială a mijloacelor fixe a cheltuielilor pentru montarea, testarea şi darea în exploatare a acestora; planificarea şi efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor alocate pentru întreţinerea Aparatului Parlamentului, pentru reparaţiile capitale ale clădirilor şi încăperilor înregistrate la bilanţul Direcţiei de deservire a clădirilor Parlamentului, care are buget propriu.

Reieşind din cele expuse, examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Aparatul Parlamentului Republicii Moldova pe anul 2008, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se propune Aparatului Parlamentului Republicii Moldova să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, indicate în pct.4 din cap.III al Raportului.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)