Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 13 din 16 aprilie 2009 privind Raportul auditului performanţei „Sînt necesare schimbări majore pentru a îmbunătăţi semnificativ eficacitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic în lupta împotriva cancerului”

Numar din data de 2009-04-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna N.Lupan, viceministrului sănătăţii dl M.Buga, şefului Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Sănătăţii dl V.Stasiuc, directorului interimar al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic dl V.Cernat, vicedirectorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic dl S.Ştepa, vicedirectorului pe ştiinţă al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic dl Gh.Ţîbîrnă, contabilului-şef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic dna L.Covbasa, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh.Russu, vicepreşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl T.Furdui, directorului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate dna M.Bolocan, şefului Secţiei achiziţii medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice a Agenţiei Medicamentului dna S.Cibotari, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului performanţei "Sînt necesare schimbări majore pentru a îmbunătăţi semnificativ eficacitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic în lupta împotriva cancerului".

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit. c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Sînt necesare schimbări majore pentru a îmbunătăţi semnificativ eficacitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic în lupta împotriva cancerului", anexat la prezenta hotărîre.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit autorităţilor indicate în prezentul punct şi se cere să se ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic să informeze Consiliul administrativ al instituţiei şi să întreprindă măsurile necesare privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul anexat.

2.2. Ministerul Sănătăţii să intensifice monitorizarea exercitării atribuţiilor şi respectării prevederilor legale de către instituţiile din subordine, cu întreprinderea măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea situaţiei şi, respectiv, să asigure implementarea recomandărilor auditului.

2.3. Compania Naţională de Asigurări în Medicină să intensifice verificările privind corespunderea clauzelor contractuale de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală cu volumul, termenele, calitatea şi costul asistenţei medicale acordate în mod real persoanelor asigurate de către prestatorii de servicii, precum şi privind gestionarea de către aceştia a mijloacelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

2.4. Agenţia Medicamentului să intensifice exercitarea controlului de stat în domeniul medicamentelor în conformitate cu prevederile legale.

2.5. Academia de Ştiinţe a Moldovei să intensifice monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării din punct de vedere al performanţelor obţinute şi al eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare, cu întreprinderea măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea situaţiei, şi, respectiv, să asigure implementarea recomandărilor auditului.

2.6. Ministerul Finanţelor să acorde Ministerului Sănătăţii şi instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală ajutorul metodologic necesar în aspectele problematice ale evidenţei contabile şi raportării financiare, ţinînd cont de specificul activităţii şi statutul lor, în scopul elaborării de către acestea a politicilor de contabilitate oportune şi complete.

3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Procuraturii Generale materialele auditului, pentru examinare după competenţă în condiţiile legii.

4. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit, pentru informare, Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

5. Despre executarea cerinţelor din pct.2 al prezentei hotărîri şi despre implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)