Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 22 din 18 iulie 2011 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010 la Comisia Electorală Centrală şi la unele consilii electorale de circumscripţie

Numar din data de 2011-07-18 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 4

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Comisiei Electorale Centrale dl Iu. Ciocan, şefului Direcţiei financiare şi audit dna E.Oţel, viceministrului finanţelor dna M.Cărăuş, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010 la Comisia Electorală Centrală şi la unele consilii electorale de circumscripţie.

Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd ca scop atestarea situaţiilor financiare raportate de către Comisia Electorală Centrală (în continuare - CEC) la situaţia din 31.12.2010, precum şi evaluarea legalităţii şi regularităţii utilizării mijloacelor financiare la desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, precum şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare efectuării auditului, s-a obţinut o bază rezonabilă referitor la faptul că situaţiile financiare raportate de CEC la 31.12.2010 privind utilizarea mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010 sînt veridice sub toate aspectele semnificative, precum şi că operaţiunile şi tranzacţiile financiare, în ansamblu, sînt conforme reglementărilor în vigoare. Soldul alocaţiilor financiare în sumă de 2754,7 mii lei, rămas neutilizat la finele perioadei de raportare, a fost restabilit la bugetul de stat de către Ministerul Finanţelor.

Concomitent, auditul a relevat existenţa unor abateri în procesul de gestionare a resurselor financiare pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare, care în perspectivă eventual ar provoca un anumit risc de nerespectare a rigorilor financiare. În acest context, se menţionează admiterea unor neconformităţi la retribuirea muncii personalului antrenat în desfăşurarea scrutinului, contractarea bunurilor materiale şi serviciilor fără stipularea în contracte a tuturor clauzelor obligatorii, trecerea neconformă la cheltuieli a bunurilor materiale, toate acestea fiind cauzate de nerespectarea întocmai a disciplinei financiar-bugetare, precum şi de lipsa controlului intern corespunzător .

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010 la Comisia Electorală Centrală şi la unele consilii electorale de circumscripţie, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit conducerii Comisiei Electorale Centrale şi se cer măsuri respective pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport.

3. Prezenta Hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (4)

1. Să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a muncii personalului încadrat în desfăşurarea alegerilor, cu elaborarea şi implementarea unor proceduri şi politici de control intern eficiente, care să asigure excluderea pe viitor a neregularităţilor ce ţin de remunerarea muncii

2. Să revadă structura, componentele, modelul contractelor de procurare a mărfurilor şi serviciilor în conformitate cu cadrul legal existent, prin stipularea condiţiilor contractuale obligatorii.

3. Să asigure organizarea şi ţinerea evidenţei contabile la consiliile electorale de circumscripţie în corespundere cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea tuturor normelor legale, precum şi să elaboreze şi să aprobe, după caz, formulare tipizate privind decontarea la cheltuieli a bunurilor materiale

4. Să întreprindă măsuri pentru implementarea componentelor controlului financiar public intern, în vederea gestionării optime a resurselor financiare publice.

Cerinte (1)

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit conducerii Comisiei Electorale Centrale şi se cer măsuri respective pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport.