Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 5 din 6 martie 2009 privind Raportul asupra auditului regularităţii executării bugetului Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2008

Numar din data de 2009-03-06 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului dl Gh.Gorincioi, contabilului-şef dna A.Ţurcanu, vicedirectorului Trezoreriei de Stat dna S.Purici, şefului adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii publice dl V.Pană, şefului adjunct al Direcţiei controlul volumelor şi costul lucrărilor a Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului dl T.Ţurcanu, responsabilului tehnic al Consiliului Coordonator al Audiovizualului dl A.Haruţa, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul asupra auditului regularităţii executării bugetului Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului referitor la faptul dacă rapoartele financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (în continuare - CCA) pe anul 2008, prezentate Parlamentului, privind executarea mijloacelor publice din exerciţiul bugetar expirat, în toate aspectele semnificative, sînt corecte, oferă o imagine veridică, autentică, completă, iar operaţiunile - legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în concordanţă cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea), stabilit de acestea. Reieşind din pragul de semnificaţie stabilit şi din zonele identificate cu probabilitate de risc, au fost auditate: cheltuielile pentru retribuirea muncii; achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii; evidenţa patrimoniului şi a investiţiilor capitale; decontările cu debitorii şi creditorii; regularitatea încasării şi utilizării mijloacelor speciale, precum şi situaţia sistemului de control intern.

Auditul a constatat cazuri de nerespectare a normelor stabilite pentru ţinerea evidenţei contabile şi efectuarea achiziţiilor publice, precum şi neaprobarea unui regulament privind modul de alocare a resurselor din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor etc., toate acestea fiind consemnate în Raportul asupra auditului regularităţii executării bugetului CCA pe anul 2008, care este parte componentă a prezentei hotărîri. Verificarea situaţiilor financiare ale CCA din conturile de evidenţă contabilă şi din cele ale bilanţului contabil pe anul 2008 denotă că, în unele cazuri, acestea au fost înregistrate neregulamentar, urmare cărui fapt a fost atribuită la cheltuieli suma de 290,9 mii lei. S-au constatat, de asemenea, exagerări admise de către antreprenor în sumă de 76,4 mii lei, condiţionate de nivelul redus al calităţii, ca urmare a executării cu neconformităţi a lucrărilor de pavare în curtea obiectului, precum şi majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor cu suma de 67,6 mii lei, ca rezultat al aplicării TVA majorată.

Ţinînd cont de faptele constatate şi de concluziile bazate pe activităţile de audit efectuate, echipa de audit a formulat opinii privind situaţiile financiare şi regularitatea. Astfel, în opinia echipei de audit, situaţiile financiare ale entităţii, prezentate în Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pe anul 2008, în aspectele semnificative, sînt veridice. În Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază, la situaţia din 31.12.2008, sînt reflectate incorect la articolul 241 alineatul 04 "Investiţii capitale în construcţia clădirilor administrative" cheltuielile în sumă de 5721,3 mii lei, acestea urmînd a fi atribuite la articolul 243 alineatul 04 "Reparaţia capitală a clădirilor administrative". Atribuirea sumei de 290,9 mii lei în evidenţa contabilă la contul 200 "Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei" afectează corectitudinea Bilanţului executării bugetului CCA la 31.12.2008, la poziţia "Mijloace fixe".

Cît priveşte aspectele regularităţii, se relevă existenţa unor încălcări la achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, la reparaţii capitale; divergenţe între documentele ce justifică suprafaţa totală a clădirii din str.Vlaicu Pîrcălab, nr.46, primită în gestiune; neaprobarea unui regulament privind alocarea şi utilizarea resurselor din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra auditului regularităţii executării bugetului Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2008.  

2. Se cere conducerii Consiliului Coordonator al Audiovizualului (dl Gh.Gorincioi):

2.1. să înreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în pct.4 din Raportul anexat la prezenta hotărîre;

2.2. să asigure monitorizarea înlăturării de către antreprenorul S.C. "SAGITOD-GRUP"S.R.L. (c/f 1002600038868) a exagerărilor admise la executarea lucrărilor de pavare în curtea obiectului în sumă de 76,4 mii lei, în termenul stabilit în prescripţia Inspecţiei de Stat în Construcţii.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele prezentului audit şi se recomandă să delimiteze clar în noua Clasificaţie bugetară şi în noul Plan de conturi cheltuielile ce ţin de finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, potrivit conţinutului lor economic.

4. Se informează Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului despre rezultatele prezentului audit şi se recomandă :

4.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la executarea lucrărilor de reparaţie capitală a imobilului de pe str.Vlaicu Pîrcălab, nr.46, în lipsa autorizaţiei de construire;

4.2. să intensifice controlul de stat al calităţii în domeniul construcţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5. Se ia act că Consiliul Coordonator al Audiovizualului:

5.1. a asigurat restituirea de către antreprenorul general în bugetul de stat a sumei de 67, 6 mii lei, cu care a fost majorată neîntemeiat valoarea lucrărilor de reparaţie;

5.2. a restabilit în evidenţa contabilă suma de 290,9 mii lei, cu atribuirea concomitentă la majorarea valorii mijloacelor fixe;

5.3. a asigurat corectarea planului de finanţare, Raportului privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază şi a Bilanţului executării bugetului CCA la 31.12.2008, coordonînd modificările respective cu Ministerul Finanţelor.

6. Se informează Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă despre rezultatele auditului regularităţii executării mijloacelor bugetului propriu al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2008.

7. Despre executarea pct.2, pct.3 şi pct.4.1. din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)