Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 4 din 24 februarie 2009 privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale în scopul implementării Proiectului de aprovizionare cu apă şi canalizare

Numar din data de 2009-02-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Guvernului Republicii Moldova dna L.Ciurea, şefului Direcţiei finanţare externă şi datorii a Ministerului Finanţelor dna N.Agapii, directorului adjunct al Agenţiei "Apele Moldovei" dl M.Pencov, directorului Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare dna A.Samson, şefului Întreprinderii municipale (Î.M.) "Apă-Canal" or.Cahul dl V.Zagaevschi, managerului Î.M "Regia Apă-Canal" mun.Bălţi dl V.Corcodel, directorului Î.M."Regia Apă-Canal" or.Orhei dl M.Chiperi, şefului de Direcţie la Î.M. "Direcţia Apă-Canal" or.Soroca dl Ig.Cebotari, contabilului-şef al Î.M. "Direcţia de Producţie Apă-Canal" or.Ştefan Vodă dna V.Zagaiciuc, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale în scopul implementării Proiectului de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Acţiunile de control s-au efectuat conform prevederilor Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiective determinarea gradului de respectare a cadrului legislativ şi normativ privind modul de acordare şi utilizare a creditului extern, precum şi a altor surse; constatarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor publice provenite din surse externe şi interne; confirmarea respectării politicii de contabilizare şi raportare financiară de către Unitatea de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare (în continuare - UIPAAC).

Probele de control au fost colectate la UIPAAC prin metoda examinării Acordului de credit, Acordului de grant, acordurilor subsidiare, unor documente primare, dări de seamă şi alte documente, informaţiilor de la Ministerul Finanţelor, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale; analizei selective a rapoartelor de utilizare a mijloacelor primite pentru finanţarea proiectelor. În procesul controlului au fost obţinute explicaţii de la unele persoane cu funcţii de răspundere ale entităţii controlate şi s-au efectuat observaţii directe, chestionări.

În perioada supusă controlului (anii 2003-2008), bazele juridice, organizatorice şi financiare pentru realizarea Proiectului de aprovizionare cu apă şi canalizare (în continuare - Proiect) au fost reglementate prin Legea nr.943-XIII din 18.07.1996 "Privind datoria de stat şi garanţiile de stat"[2] (cu modificările şi completările ulterioare), Acordul de credit pentru dezvoltare nr.3763-MD din 09.06.2003, încheiat între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale şi ratificat prin Legea nr.311-XV din 17.07.2003[3], precum şi prin alte acte legislative şi normative în domeniul creditelor externe.

În temeiul art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.34 alin.(3), art.35 alin.(1) lit.(d) şi art.37 alin.(4) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele prezentului control, în scopul studierii practicilor de administrare a Proiectelor de asistenţă tehnică, utilizării creditelor şi granturilor acordate pentru realizarea Proiectelor în diferite domenii social-economice şi perfecţionării mecanismelor de monitorizare şi evaluare a rezultatelor.

2. Se cere de la conducerea Agenţiei "Apele Moldovei":

2.1. să examineze rezultatele controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale în scopul implementării Proiectului de aprovizionare cu apă şi canalizare, în vederea monitorizării, finalizării tuturor procedurilor şi eficientizării utilizării pe viitor a mijloacelor publice alocate în domeniul de aprovizionare cu apă şi canalizare;

2.2. să întreprindă acţiuni de responsabilizare a personalului antrenat în realizarea ulterioarelor Proiecte în domeniu;

2.3. să întreprindă măsurile necesare pentru:

2.3.1. restabilirea evidenţei contabile şi justificarea cheltuielilor pentru deplasări în sumă de 599,4 mii lei;

2.3.2. restituirea sumei de 46,5 mii lei, achitată neregulamentar pentru deplasări;

2.3.3. restituirea sumei de 52,0 mii lei, nerambursată de titularii de avans în rezultatul deplasărilor;

2.3.4. soluţionarea problemei compensării daunei pricinuite în legătură cu deteriorarea automobilului "VW Touareg".

3. Se cere:

3.1. de la conducerea Î.M. "Direcţia Apă-Canal" or.Soroca, Î.M. "Direcţia de Producţie Apă-Canal" or. Ştefan Vodă, Î.M. "Apă-Canal" or. Cahul, Î.M. "Regia Apă-Canal" mun.Bălţi şi Î.M." Regia Apă-Canal" or.Orhei:

3.1.1. elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni care să asigure capacitatea rambursării în termenele stabilite a creditelor acordate;

3.1.2. să asigure, în comun cu Ministerul Finanţelor şi UIPAAC, verificarea datoriilor specificate în acordurile subsidiare şi înregistrarea lor în rapoartele financiare;

3.2. încasarea de către Î.M. "Regia Apă-Canal" or.Orhei a sumei de 265,3 mii lei, ca rezultat al majorării nejustificate a volumelor de lucrări de către antreprenor;

3.3. înregistrarea în evidenţa contabilă de către primăria s.Corjova (raionul Criuleni) a apeductului în valoare de 1,3 mil.lei, construit din mijloacele creditului, precum şi a reţelelor de apă existente pînă la implementarea Proiectului.

4. Se recomandă Ministerului Finanţelor întreprinderea acţiunilor privind monitorizarea strictă şi controlul la Întreprinderile "Apă-Canal" participante la Proiect, recreditate din împrumutul de stat pînă la îndeplinirea completă şi/sau încetarea obligaţiilor apărute din relaţiile contractuale.

5. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre încălcările fiscale depistate în procesul controlului şi se cere aplicarea legislaţiei fiscale pentru necalcularea TVA în sumă 438,8 mii lei la achitarea de către Î.M. "Apă-Canal" or.Cahul faţă de antreprenori a lucrărilor de construcţie preluate de la UIPAAC şi neachitate de către aceasta; neachitarea de către Î.I. "Marcel Suvac" a drepturilor de import; nereţinerea la sursa de plată a impozitului din venitul directorului UIPAAC.

6. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii monitorizarea lucrărilor de construcţie executate în cadrul implementării Proiectelor investiţionale în diferite domenii social-economice, ţinînd cont de prevederile Legii nr.721-XIII.

7. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform prevederilor art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[4], pentru investigaţii după competenţă, materialele controlului privind includerea în actele de îndeplinire a lucrărilor la Î.M. "Apă-Canal" or.Cahul a unor lucrări în sumă de 226,3 mii lei, care de fapt n-au fost executate de antreprenor.

8. Se ia act că:

8.1. UIPAAC, după finalizarea controlului asupra utilizării creditului extern, a prezentat copii ale documentelor ce justifică mijloacele cheltuite pentru deplasări în sumă de 68,1 mii lei;

8.2. Î.M. "Regia Apă-Canal" or.Orhei a transferat la buget impozitul pe venit din activitatea întreprinderii pe anul 2007 în sumă de 33,8 mii lei; a încheiat cu S.A. "Incorgaz" un acord de achitare în rate (pînă la 31.03.2009) a datoriilor în sumă de 265,3 mii lei; a elaborat un program de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare pentru anul 2009.

9. Despre executarea punctelor 2 - 7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

10. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1]M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 1996, nr.75-76, art.715. Abrogată la 09.09.2007, prin Legea nr.419-XVI din 22.12.2006.

[3] M.O., 2003, nr.170-172, art.699.

[4] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Recomandari (0)

Cerinte (0)