Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 3 din 19 februarie 2009 privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele subordonate Ministerului Culturii şi Turismului în perioada anilor 2005-2008 (9 luni)

Numar din data de 2009-02-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei generale strategie şi dezvoltare a Ministerului Culturii şi Turismului dna S.Miron, şefului-adjunct al Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna R.Ghilan şi a persoanelor responsabile de la entităţile verificate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat raportul asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele subordonate Ministerului Culturii şi Turismului în perioada anilor 2005-2008 (9 luni).

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv verificarea modului de gestionare a patrimoniului muzeal, care este parte a patrimoniului public, precum şi evaluarea asigurării integrităţii patrimoniului muzeal de către conducerea acestora în perioada anilor 2005-2008 (9 luni).

Au fost supuse controlului următoarele entităţi subordonate Ministerului Culturii şi Turismului: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (în continuare - MNAIM); Muzeul Naţional de Artă (în continuare - MNA); Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (în continuare - MNEIN); Casa-muzeu "A.S. Puşkin", Complexul muzeal "Orheiul Vechi", precum şi Ministerul Culturii şi Turismului (în continuare - ministerul). Ministerul este unica autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate care promovează politica statului în domeniul culturii, artelor, editării, poligrafiei, cu atribuţii şi competenţe în domeniul muzeelor, şi elaborează reglementările în domeniu.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor privind executarea bugetului instituţiilor publice din contul cheltuielilor de bază şi mijloacelor speciale; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; examinarea explicaţiilor persoanelor responsabile, etc.

În temeiul art.15 alin.(2) şi alin. (4), art.34 alin. (3) şi art.37 alin.(4) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Guvernul despre gestionarea neconformă cerinţelor stabilite a patrimoniului muzeal, ce condiţionează riscul neasigurării păstrării, înregistrării conforme şi integrităţii lui, şi se recomandă aprecierea oportunităţii examinării Raportului Ministerului Culturii şi Turismului asupra gestionării patrimoniului muzeal în perioada anilor 2005-2008 (9 luni) în cadrul şedinţei de Guvern.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Culturii şi Turismului să examineze la şedinţa Colegiului ministerului rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului public de către muzee în perioada anilor 2005-2008 (9 luni) şi să întreprindă măsuri de lichidare a neregularităţilor stabilite, inclusiv:

2.1. să reexamineze statutul MNA, ţinînd cont de prevederile legale şi de caracterul activităţii lui;

2.2. să generalizeze rapoartele muzeelor pe perioada verificată privind administrarea patrimoniului public transmis în gestiunea acestora, cu revizuirea plenitudinii înregistrării bunurilor publice;

2.3. să asigure întocmirea şi ţinerea evidenţei bunurilor culturale mobile în Registrul de stat al patrimoniului cultural mobil;

2.4. să elaboreze şi să aprobe metodologia evidenţei valorice şi cantitative a bunurilor muzeale mobile;

2.5. de comun acord cu organele administraţiei publice locale şi conducerea muzeelor, să asigure înregistrarea regulamentară a dreptului asupra bunurilor imobile şi terenurilor aferente acestora, precum şi asupra celor transmise în posesie din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor istorice, cu înregistrarea conformă a lor în evidenţa contabilă;

2.6. să reexamineze eficienţa administrării contractelor de dare în locaţiune a spaţiilor şi terenurilor muzeelor, raportate la utilizarea patrimoniului muzeal conform destinaţiei stabilite;

2.7. să asigure utilizarea mijloacelor publice destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale conform normelor legale.

3. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii efectuarea controlului asupra volumelor şi calităţii lucrărilor la Casa-memorială "Constantin Stamati", cu sediul în satul Ocniţa, raionul Ocniţa.

4. Se ia act că:

- Casa-muzeu "A.S. Puşkin", pe parcursul controlului (noiembrie 2008), a corectat extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor cu forma organizatorico-juridică - instituţie culturală; s-au întocmit fişele postului pentru angajaţii muzeului şi s-au reîncheiat contracte de răspundere materială; piesele muzeale au fost înregistrate integral în Registrul fondului de bază; s-au perfectat actele de donaţie pentru 647 de piese muzeale şi actele de primire-predare a fondurilor muzeistice la filiala "Conacul familiei Ralli" din s.Dolna, r-nul Străşeni.

- Ministerul şi MNA, la 17.02.2009, au încheiat un acord adiţional, prin care s-au aprobat suprafeţele terenurilor aferente imobilelor (5000 m2 şi 4366 m2), indicate în actele de primire-predare.

- Ministerul, la 04.12.2008 şi 18.02.2009, a acceptat casarea imobilelor situate pe str. Sfatul Ţării, 39, în valoare de 279,7 mii lei, şi pe str. Ştefan cel Mare,115, în valoare de 66,9 mii lei.

- Societatea Comercială "Rodval-Const" S.R.L. şi "Graficon-AV" S.R.L. au restituit în bugetul de stat mijloacele financiare în sumă de 34,7 mii lei.

- Complexul muzeal "Orheiul Vechi", pe parcursul controlului, a iniţiat şi a dobîndit prin instanţa de judecată (la 17.12.2008) dreptul de proprietate asupra 4 imobile cu terenurile aferente, organele cadastrale fiind obligate să înregistreze acest drept; au fost justificate cheltuielile în sumă de 5,5 mii lei; s-au efectuat corectări în evidenţa contabilă.

- MNAIM a efectuat corectări în evidenţa contabilă privind cheltuielile în sumele de 143,0 mii lei şi 560,8 mii lei.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport si mijloace de informare în masă a Parlamentului.

6. Despre executarea punctelor 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)