Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 12 februarie 2009 privind Raportul auditului de atestare la Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul pe anii 2006-2007 şi asupra utilizării mijloacelor financiare pe perioada de 9 luni ale anului 2008

Numar din data de 2009-02-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii dl N.Clima, viceministrului justiţiei dna E.Mocanu, preşedinţilor Curţilor de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul dl Gh.Scutelnic, dl M.Antonov, dna E.Lazareva, dl D.Chebac, şefului Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii dl V.Golban, şefului Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna L.Dimitrişin, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Pană, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Justiţiei dna V.Alexandreanu şi altor persoane cu funcţii de răspundere ale Curţilor de Apel, călăuzindu-se de art.2 alin.(1), art.4 alin.(1) lit.a) şi art.35 alin.(1) lit.d) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului de atestare la Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul pe anii 2006-2007 şi asupra utilizării mijloacelor financiare pe perioada de 9 luni ale anului 2008.

 Misiunea de audit s-a realizat în baza Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept scop de a obţine asigurarea că rapoartele financiare pe anii 2006-2007, întocmite de către Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul, oferă o imagine veridică, iar operaţiunile financiare sînt legale şi nu conţin erori sau neregularităţi, sub toate aspectele semnificative, precum şi de a verifica utilizarea mijloacelor financiare şi corectitudinea efectuării tranzacţiilor pe perioada de 9 luni ale anului 2008.

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

La Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul, s-a relevat existenţa unor abateri şi încălcări la gestionarea resurselor financiare publice, care sînt consemnate în Raportul anexat la prezenta hotărîre, acestea fiind cauzate de nerespectarea întocmai de către unele persoane cu funcţii de răspundere ale Curţilor de Apel a actelor legislative şi normative ce reglementează domeniul cheltuielilor, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, gestionarea patrimoniului public, precum şi de controlul intern insuficient.

Ţinînd cont de rezultatele auditului de atestare exercitat, în opinia echipei de audit:

- deşi situaţiile financiare raportate de către Curtea de Apel Bălţi la 31.12.2006 şi 31.12.2007, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine veridică, autentică, completă, în conformitate cu reglementările legale, datele din Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe anii 2006-2007 ce se referă la cheltuielile efective înregistrate la art.111 "Retribuirea muncii" au fost diminuate cu 52,1 mii lei şi, respectiv, 27,8 mii lei, totodată, fiind reflectate eronat şi datele la art.112 "Contribuţii de asigurări de stat obligatorii". Ca rezultat al neînregistrării în evidenţa contabilă la majorarea valorii fondurilor fixe a sumei de 57,4 mii lei, au fost diminuate datele din rapoartele financiare ce se referă la mijloacele fixe, precum şi uzura acestora;

- situaţiile financiare raportate de către Curtea de Apel Bender la 31.12.2006 şi 31.12.2007, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine veridică, autentică, completă, în conformitate cu reglementările legale, în afară de datele din Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe anii 2006-2007 ce se referă la retribuirea muncii şi contribuţiile de asigurări de stat obligatorii, care au fost diminuate cu suma totală de 41,5 mii lei şi, respectiv, 49,2 mii lei;

- situaţiile financiare raportate de către Curtea de Apel Comrat la 31.12.2006 şi 31.12.2007, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine veridică, autentică, completă, în conformitate cu reglementările legale. Totodată, datele cu privire la valoarea fondurilor fixe reflectate la începutul perioadei de gestiune a anului 2006 au fost diminuate cu 197,8 mii lei, această situaţie financiară fiind condiţionată de nereflectarea conformă în evidenţa contabilă a operaţiunilor în perioada gestionară în care au fost efectuate;

- situaţiile financiare raportate de către Curtea de Apel Cahul la 31.12.2006 şi 31.12.2007, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine veridică, autentică, completă, în conformitate cu reglementările legale, în afară de datele din bilanţul pe anul 2007 la categoria "Alte mijloace pentru întreţinerea instituţiei", la care au fost atribuite mijloace financiare ce nu aparţin instituţiei în sumă totală de 100,0 mii lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.34 alin.(3) şi art.37 alin.(4) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului de atestare la Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul pe anii 2006-2007 şi asupra utilizării mijloacelor financiare pe perioada de 9 luni ale anului 2008, conform anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la conducerea Curţilor de Apel Bălţi (dl Gh.Scutelnic), Bender (dl M.Antonov), Comrat (dna E.Lazareva) şi Cahul (dl D.Chebac) să întreprindă măsuri privind executarea recomandărilor indicate în punctele 5.1.-5.7. din Raport.

3. Se recomandă conducerii Curţilor de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul să întreprindă măsuri în vederea dezvoltării responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere, menite să asigure utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziţia lor, pentru a realiza activităţile necesare atingerii scopurilor stabilite.

4. Se recomandă Ministerului Justiţiei să examineze oportunitatea instituirii unităţii de audit intern.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului de atestare efectuat la Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul pe anii 2006-2007 şi asupra utilizării mijloacelor financiare pe perioada de 9 luni ale anului 2008, pentru monitorizarea utilizării conforme a mijloacelor publice.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de trei luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)