Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi pe perioada anilor 2009-2010

Numar din data de 2011-07-21 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 28

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei M. Cărăuş, viceministrul finanţelor, dlui Il. Rău, preşedintele raionului Călăraşi, dlui Iu. Bobeico, şeful Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Călăraşi, dlui N. Melnic, primarul or. Călăraşi, dlui V. Manoil, primarul com. Hîrjauca, dlui Ia. Prascurov, primarul com. Ţibirica, dlui V. Zubcu, primarul s. Meleşeni, dlui V. Raţă, primarul com. Sipoteni, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi pe perioada anilor 2009-2010.

Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept obiectiv de a evalua conformitatea executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului Călăraşi, precum şi de a verifica dacă s-au raportat în mod corespunzător situaţiile patrimoniale, precum şi dacă a fost gestionat corespunzător patrimoniul public care îi aparţine cu drept de proprietate.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţii directe.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi pe perioada anilor 2009-2010, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului Călăraşi, Direcţiei generale finanţe, Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport; Direcţiei cultură; precum şi la 10 primării, inclusiv ale: or. Călăraşi; com. Sipoteni şi com.Hîrjauca; com. Tuzara; s. Meleşeni; s. Păuleşti; s. Pituşca; s. Ţibirica; s. Vălcineţ şi s. Săseni, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţilor constatate şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

3. Se atenţionează preşedintele raionului dl Il. Rău asupra inconsecvenţei admise la întocmirea devizelor de cheltuieli şi în luarea deciziilor manageriale în realizarea proiectului de renovare a obiectivului "Lucrări de prelungire a reparaţiei capitale a complexului IMSP "Spitalul raional Călăraşi". Dl Il. Rău va supune acest subiect dezbaterii în cadrul şedinţei Consiliului raional, pentru a elucida factorii care au condus la indisciplină şi întru neadmiterea unei asemenea practici în viitor.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Călăraşi pe anii 2009-2010, pentru a se ţine cont de acestea la stabilirea relaţiilor interbugetare privind calcularea transferurilor de susţinere financiară a raionului.

5. Se ia act că:

- Primăria or. Călăraşi, în comun cu Î.M. "Gospodăria Comunal-Locativă Călăraşi", a efectuat inventarierea patrimoniului proprietate publică locală, cu transmiterea regulamentară a acestuia în capitalul social al întreprinderii; a restabilit în evidenţa contabilă cheltuielile ce ţin de valorificarea investiţiilor capitale în sumă de 1638,6 mii lei|.

- Consiliul raional Călăraşi, potrivit Deciziei nr.02/08 din 07.04.2011, a reorganizat Publicaţia periodică "Călăraşii" în Întreprindere Municipală, cu aprobarea statutului şi statelor de personal.

- Aparatul preşedintelui raionului a înregistrat în evidenţa contabilă valoarea reparaţiilor capitale efectuate la Spitalul raional în sumă de 50650,0 mii lei, cu transmiterea regulamentară a sumei respective în capitalul social al IMSP "Spitalul raional Călăraşi"; potrivit Dispoziţiei preşedintelui raionului nr 86/1C din 29.04.2011, conducerea aparatului preşedintelui Călăraşi a restituit suma de 16,2 mii lei, achitată neregulamentar la plata premiilor.

- Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a majorat valoarea de bilanţ a şcolii auxiliare cu valoarea cheltuielilor suportate la reparaţia capitală în sumă de 1112,0 mii lei; a corectat datele privind uzura fondurilor fixe cu suma de 68,0 mii lei; a restabilit în evidenţa contabilă valoarea lucrărilor de proiectare în sumă de 126,4 mii lei.

- Primăriile satelor/comunelor: Sipoteni; Meleşeni; Săseni şi Tuzara au restabilit în evidenţa contabilă cheltuielile capitale în sumă totală de 2630,3 mii lei (inclusiv Sipoteni - 1448,4 mii lei; Meleşeni - 703,8 mii lei; Săseni - 174,1 mii lei şi Tuzara - 30,4 mii lei).

- Potrivit Dispoziţiei primarului interimar al com. Hîrjauca nr.35-c din 13.05.2011, contabilul-şef dna E. Borşenco a demisionat din data de 13.05.2011.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre va fi informată Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (28)

1. DGF Călăraşi să asigure o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul întîi, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite bugetelor locale, precum şi să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern care să elimine potenţialele nereguli la această componentă.

2. Preşedintele raionului, în comun cu IFS şi UAT de nivelul întîi, să monitorizeze continuu procesul de colectare a impozitelor şi taxelor, pentru a nu admite creşterea restanţelor contribuabililor, precum şi să întreprindă acţiuni privind diminuarea restanţelor acumulate.

3. Primăriile satelor/comunelor: Hirjauca, Ţibirica, Meleşeni, Săseni, Păuleşti vor întreprinde măsuri de încasare a veniturilor din gestionarea sau comercializarea patrimoniului UAT, potrivit prevederilor legale.

3. Primăriile satelor/comunelor: Hirjauca, Ţibirica, Meleşeni, Săseni, Păuleşti vor întreprinde măsuri de încasare a veniturilor din gestionarea sau comercializarea patrimoniului UAT, potrivit prevederilor legale.

3. Primăriile satelor/comunelor: Hirjauca, Ţibirica, Meleşeni, Săseni, Păuleşti vor întreprinde măsuri de încasare a veniturilor din gestionarea sau comercializarea patrimoniului UAT, potrivit prevederilor legale.

3. Primăriile satelor/comunelor: Hirjauca, Ţibirica, Meleşeni, Săseni, Păuleşti vor întreprinde măsuri de încasare a veniturilor din gestionarea sau comercializarea patrimoniului UAT, potrivit prevederilor legale.

3. Primăriile satelor/comunelor: Hirjauca, Ţibirica, Meleşeni, Săseni, Păuleşti vor să întreprinde măsuri de încasare a veniturilor din gestionarea sau comercializarea patrimoniului UAT, potrivit prevederilor legale.

4. Primăria or. Călăraşi va elabora şi va implementa mecanismul de delimitare a terenurilor proprietate publică locală, în vederea bunei administrări a acestora.

5. Aparatul preşedintelui va efectua controlul asupra transmiterii în arendă a patrimoniului gestionat şi încheierii contractelor de locaţiune cu toate instituţiile/organizaţiile care nu sînt finanţate de la bugetul UAT.

6. Preşedintele raionului să asigure examinarea cazurilor de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, să responsabilizeze managementul financiar-contabil, direcţionîndu-l spre sporirea controlului asupra cheltuielilor publice şi să determine gradul de răspundere al angajaţilor responsabili.

7. Aparatul preşedintelui, în comun cu DGF, cu alte AAPL responsabile, să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu ajustarea acestora la prevederile legislaţiei în vigoare.

8. Aparatul preşedintelui şi primăria or. Călăraşi să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, respectiv, Consiliului raional şi consiliului local un proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil".

8. Aparatul preşedintelui şi primăria or. Călăraşi să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, respectiv, Consiliului raional şi consiliului local un proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil".

9. Aparatul preşedintelui să asigure elaborarea unor proceduri pentru monitorizarea valorificării investiţiilor şi lucrărilor de reparaţii capitale, cu examinarea cazurilor menţionate în prezentul compartiment şi cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de persoanele care se fac vinovate de lacunele admise.

10. Aparatul preşedintelui raionului Călăraşi, primăriile satelor/comunelor Temeleuţi, Peticeni, Tuzara să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

10. Aparatul preşedintelui raionului Călăraşi, primăriile satelor/comunelor Temeleuţi, Peticeni, Tuzara să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

10. Aparatul preşedintelui raionului Călăraşi, primăriile satelor/comunelor Temeleuţi, Peticeni, Tuzara să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

10. Aparatul preşedintelui raionului Călăraşi, primăriile satelor/comunelor Temeleuţi, Peticeni, Tuzara să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.1. Să asigure înregistrarea în evidenţă a cheltuielilor capitale pentru obiectivele finalizate în conformitate cu reglementările stabilite, cu transmiterea regulamentară către beneficiari.

11.2. Să stabilească proceduri clare în politica de contabilitate, care să asigure conformitatea formării cotei de participare a fondatorului în instituţiile medico-sanitare.

11.3. Să aducă în conformitate cu legislaţia în vigoare atribuirea bunurilor materiale şi alocarea sumelor financiare PP „Călăraşii".

12.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului orăşenesc transmis în administrarea întreprinderilor fondate; să întocmească acte de predare-primire a patrimoniului în gestiune.

12.2. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

13. Primăria com.Sipoteni să ia la evidenţă, conform Hotărîrii Guvernului nr.670 din 11.07.2005, de la Î.S. „CFM" fondurile fixe în sumă de 158,8 mii lei.

14. Primăria s.Ţibirica să conformeze prevederilor legale transmiterea către Asociaţia utilizatorilor de apă Ţibirica a sistemului de aprovizionare cu apă.

15. Primăriile s.Pituşca şi s.Ţibirica să asigure înregistrarea conformă în evidenţa contabilă a valorii lucrărilor de proiect în sumă de 151,7 mii lei şi, respectiv, 42,0 mii lei.

15. Primăriile s.Pituşca şi s.Ţibirica să asigure înregistrarea conformă în evidenţa contabilă a valorii lucrărilor de proiect în sumă de 151,7 mii lei şi, respectiv, 42,0 mii lei.

16. Primarul com. Hirjauca, ţinînd cont de consecinţele grave în administrarea mijloacelor bugetare, va întreprinde măsuri în vederea consolidării serviciului financiar-contabil al primăriei.

Cerinte (1)

3. Se atenţionează preşedintele raionului dl Il. Rău asupra inconsecvenţei admise la întocmirea devizelor de cheltuieli şi în luarea deciziilor manageriale în realizarea proiectului de renovare a obiectivului „Lucrări de prelungire a reparaţiei capitale a complexului IMSP „Spitalul raional Călăraşi". Dl Il. Rău va supune acest subiect dezbaterii în cadrul şedinţei Consiliului raional, pentru a elucida factorii care au condus la indisciplină şi întru neadmiterea unei asemenea practici în viitor.