Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 1 din 12 februarie 2009 privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice la primăria or.Basarabeasca în anul 2008

Numar din data de 2009-02-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului oraşului Basarabeasca dl V.Filipov, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice la primăria or.Basarabeasca în anul 2008.

Acţiunile de control s-au efectuat în temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[2] (cu modificările şi completările ulterioare), avînd drept obiectiv verificarea exercitării de către primăria or.Basarabeasca a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege la utilizarea unor resurse financiare primite cu titlu de sponsorizare pentru reparaţia capitală a blocurilor de locuit transmise cu titlu gratuit din proprietatea Întreprinderii de stat "Calea Ferată din Moldova" în proprietatea publică a primăriei or.Basarabeasca.

A fost supusă controlului primăria or.Basarabeasca, atribuţiile căreia sînt reglementate de art.40 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.436-XVI).

Funcţia de ordonator principal de credite al primăriei or.Basarabeasca, potrivit art.29 alin.(1) lit.f) din Legea nr.436-XVI, a fost exercitată de către primarul dl V.Filipov.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului or.Basarabeasca, deciziilor Consiliului orăşenesc Basarabeasca; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse, precum şi a explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Consideraţii generale

Conform Hotărîrii Guvernului nr.285 din 11.03.2008 "Cu privire la transmiterea unor imobile"[4], cu acordul Consiliului orăşenesc Basarabeasca, au fost transmise, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului (din gestiunea Întreprinderii de stat "Calea Ferată din Moldova") în proprietatea publică a or.Basarabeasca 45 de blocuri locative şi un cămin, care, în luna iunie 2008, au fost înregistrate la balanţa primăriei or.Basarabeasca.

În baza procesului-verbal din 17.04.2008 al Comisiei mixte de primire-transmitere a imobilelor sus-menţionate, în care s-a constatat că blocurile locative necesită reparaţie capitală, fiind indicată şi suma necesară pentru aceasta, Întreprinderea de stat (Î.S.) "Calea Ferată din Moldova" şi primăria or.Basarabeasca au încheiat un contract de sponsorizare (nr.6000412 din 17.04.2008), prin care părţile au convenit ca Î.S. "Calea Ferată din Moldova" să acorde primăriei un ajutor cu titlu de sponsorizare în sumă de 2712,3 mii lei, destinat reparaţiei a 25 de blocuri locative. Pe parcursul anului 2008, pentru reparaţia capitală a imobilelor, primăria or.Basarabeasca a primit de la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" suma totală de 2075,0 mii lei.

În urma controlului asupra corectitudinii utilizării la primăria or.Basarabeasca a mijloacelor financiare primite cu titlu de sponsorizare pentru reparaţia capitală a blocurilor de locuit, au fost constatate unele abateri şi nereguli, care se exprimă prin:

  • nerespectarea procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare referitor la rectificarea bugetului local la partea de venituri şi partea de cheltuieli, reieşind din suma primită cu titlu de sponsorizare, precum şi utilizarea mijloacelor speciale încasate pe parcursul anului, suplimentar la suma totală prevăzută în devizul de cheltuieli şi planul de finanţare, fără operarea modificărilor respective în modul stabilit;
  • utilizarea mijloacelor financiare primite cu titlu de sponsorizare în lipsa deciziilor corespunzătoare ale Consiliului orăşenesc Basarabeasca;
  • nerespectarea prevederilor legale ce reglementează domeniul achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului;
  • admiterea de cheltuieli majorate şi neîntemeiate atît la contractarea, cît şi la executarea lucrărilor de construcţie.

Legalitatea utilizării mijloacelor financiare primite cu titlu de sponsorizare

Nerespectînd prevederile pct.6 din Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993[5], primăria or.Basarabeasca n-a înregistrat contractul de sponsorizare nr.6000412 din 17.04.2008, în baza căruia au fost primite de la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" mijloace financiare cu titlu de sponsorizare în sumă de 2075,0 mii lei.

În contradicţie cu prevederile art.27 alin.(3) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), la primirea mijloacelor financiare cu titlu de sponsorizare, primăria or.Basarabeasca n-a înaintat Consiliului orăşenesc Basarabeasca propuneri privind rectificarea bugetului local la partea de venituri şi partea de cheltuieli. Totodată, suma de 2075,0 mii lei a fost utilizată de primăria or.Basarabeasca în lipsa deciziilor corespunzătoare ale Consiliului orăşenesc Basarabeasca, ceea ce a dus la nerespectarea prevederilor art.6 alin.(3) din Legea nr.397-XV.

La primirea mijloacelor financiare sub formă de sponsorizare n-au fost operate modificările corespunzătoare în devizul de cheltuieli pe mijloacele speciale referitor la utilizarea acestora, precum şi în planul de finanţare, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.15 din "Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004[7] (cu modificările ulterioare).

Nu s-au respectat prevederile pct.6 din "Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 17.01.2008[8], la efectuarea achiziţiilor de lucrări din contul mijloacelor financiare primite de către primăria or.Basarabeasca cu titlu de sponsorizare. Astfel, după încheierea contractelor de achiziţie publică, dosarele privind achiziţiile publice efectuate n-au fost cusute şi ştampilate de către autoritatea contractantă în aşa mod, încît să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrierilor din acestea.

La contractarea lucrărilor de reparaţie capitală a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, grupul de lucru al primăriei or.Basarabeasca n-a respectat întocmai prevederile art.69 alin.(1) din Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007[9] (cu completările ulterioare; în continuare - Legea nr.96-XVI). Ca rezultat, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea nr.96-XVI (art.33 alin.(1) lit.a)) şi contrar faptului că valoarea lucrărilor depăşea suma de 1000,0 mii lei, grupul de lucru al primăriei or.Basarabeasca a admis divizarea achiziţiei în contracte separate. Astfel, pe parcursul anului 2008, după procedurile de achiziţie publică prin metoda cererii ofertelor de preţuri, pentru unul şi acelaşi fel de lucrări de reparaţie capitală a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare din 10 blocuri locative primite cu titlu gratuit de la Î.S. "Calea Ferată din Moldova", primăria or.Basarabeasca a încheiat cu Societatea comercială "Fedaya" S.R.L. (c/f 1004605000891) 6 contracte de antrepriză: nr.5 din 24.06.2008, nr.6 din 01.07.2008, nr.8 din 22.07.2008, nr.11 din 28.07.2008, nr.12 din 06.08.2008 şi nr.13 din 18.09.2008 în sumă (fără taxa pe valoarea adăugată) de, respectiv, 63,7 mii lei, 92,4 mii lei, 25,0 mii lei, 208,8 mii lei, 654,3 mii lei şi 159,4 mii lei (în total, 1203,6 mii lei, sau 1445,2 mii lei cu TVA).

Contrar prevederilor pct.8 lit.g) din "Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.2007[10], primăria or.Basarabeasca, în calitate de autoritate contractantă, n-a înregistrat, la momentul depunerii, ofertele prezentate de către S.C. "Fedaya" S.R.L.. Totodată, la momentul încheierii a 4 contracte privind executarea lucrărilor de reparaţie capitală a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare din blocurile locative în sumă totală de 389,9 mii lei (fără TVA), S.C. "Fedaya" S.R.L. nu dispunea de licenţa corespunzătoare pentru genul respectiv de lucrări.

La încheierea contractelor de antrepriză şi efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, au fost acceptate unele cote de cheltuieli neprevăzute de normele stabilite, ceea ce a dus la majorarea nejustificată a cheltuielilor. Astfel, primăria or.Basarabeasca a acceptat includerea de către antreprenor în devizele locale şi în actele de recepţie a unor cheltuieli (cheltuieli pentru perfectarea devizelor - 1,0%; cheltuieli neplanificate - 1,5%) neprevăzute în Scrisoarea normativă cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii şi decontărilor pentru lucrările de antrepriză executate începînd cu 1 octombrie 2007 (nr.11-09/3462 / 2365-01-07 din 14.09.2007) a Ministerului Finanţelor în comun cu Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului[11], ceea ce a dus la majorarea cheltuielilor cu suma totală de 13,3 mii lei, din care 8,2 mii lei au fost achitate antreprenorului.

Contrar faptului că la momentul finalizării prezentului control termenele exercitării contractelor de antrepriză expirase (la primul contract - la 01.08.2008, iar la ultimul - la 10.10.2008), n-au fost întocmite şi aprobate actele de recepţie finală a lucrărilor.

Potrivit informaţiei Inspecţiei de Stat în Construcţii, prezentată Consiliului orăşenesc Basarabeasca în luna decembrie 2008 (scrisoarea nr.2648/I-4 din 08.12.2008), calitatea lucrărilor executate de S.C. "Fedaya" S.R.L. nu corespunde exigenţelor esenţiale privind asigurarea în exploatare a prescripţiilor tehnice, ca rezultat societăţii fiindu-i înmînată o prescripţie, cu stabilirea termenelor de lichidare a neconformităţilor depistate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.34 alin.(3) şi art.37 alin.(4) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Consiliul orăşenesc Basarabeasca despre rezultatele controlului utilizării unor resurse financiare publice la primăria or.Basarabeasca în anul 2008 şi se recomandă examinarea raportului primarului oraşului Basarabeasca (dl V.Filipov) privind utilizarea mijloacelor financiare primite cu titlu de sponsorizare.

2. Se cere de la primarul oraşului Basarabeasca (dl V.Filipov) să asigure:

2.1. respectarea procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare referitor la modul de rectificare a bugetului local, precum şi gestionarea şi utilizarea conformă a tuturor mijloacelor speciale;

2.2. achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor potrivit prevederilor legale, cu respectarea limitelor de cheltuieli aprobate;

2.3. întreprinderea măsurilor de restituire în bugetul local a cheltuielilor neîntemeiate în rezultatul majorării nejustificate a lor la efectuarea lucrărilor de construcţie, prin acceptarea unor cote de cheltuieli neprevăzute de normele în vigoare în sumă de 8,2 mii lei.

3. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii să monitorizeze valorificarea de către primăria or.Basarabeasca a investiţiilor capitale din contul mijloacelor primite cu titlu de sponsorizare de la Întreprinderea de stat "Calea Ferată din Moldova" pentru reparaţia capitală a 25 blocuri de locuit, cu informarea Curţii de Conturi, la finisarea lucrărilor, despre corectitudinea volumelor de lucrări executate.

4. Se informează Camera de Licenţiere despre executarea de către S.C. "Fedaya" S.R.L. a lucrărilor de reparaţie capitală a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, conform contractelor încheiate cu primăria or.Basarabeasca, în lipsa licenţei corespunzătoare, pentru luarea de măsuri în conformitate cu prevederile legale.

5. Despre executarea pct.2 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005. Abrogată la 01.01.2009, prin Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] M.O., 2008, nr.55-56, art.357.

[5] Nu este dată publicităţii.

[6] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[7] M.O., 2005, nr.39-41, art.125.

[8] M.O., 2008, nr.16-17, art.77.

[9] M.O., 2007, nr.107-111, art.470.

[10] M.O., 2007, nr.198-202, art.1438.

[11] M.O., 2007, nr.161-164, art.605.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)