Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 66 din 18 decembrie 2008 privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru)

Numar din data de 2008-12-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului culturii şi turismului dl I.Munteanu, şefului Direcţiei economie şi investiţii a Ministerului Culturii şi Turismului dna S.Miron, şefului Direcţiei învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna S.Borţoi, şefului adjunct al Direcţiei metodologie, contabilitate şi audit a Ministerului Finanţelor dna L.Foalea şi a persoanelor responsabile de la entităţile verificate, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra gestionării patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru). Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv verificarea modului de gestionare a patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice, a rezultatelor obţinute în urma administrării patrimoniului pus la dispoziţie, precum şi a exercitării de către fondatorul acestora a controlului asupra activităţii lor.

Au fost supuse controlului următoarele entităţi: Ministerul Culturii şi Turismului (în continuare - ministerul), ca autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate care promovează politica statului în domeniul culturii, şi 15 instituţii teatral-concertistice subordonate ministerului: Întreprinderea de Stat Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" (în continuare - Î.S. Teatrul "Mihai Eminescu"); Întreprinderea de Stat Teatrul Republican "Luceafărul" (în continuare - Î.S. Teatrul "Luceafărul"); Întreprinderea de Stat Teatrul "Eugene Ionesco" (în continuare - Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco"); Întreprinderea de Stat Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor "Ion Creangă" (în continuare - Î.S. Teatrul "Ion Creangă"); Întreprinderea de Stat Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P. Cehov" (în continuare - Î.S. Teatrul "A.P. Cehov"); Întreprinderea de Stat "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" (în continuare - Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet"); Întreprinderea de Stat Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici" (în continuare - Î.S. Teatrul "Licurici"); Întreprinderea de Stat Teatrul "Alexei Mateevici" (în continuare - Î.S. Teatrul "Alexei Mateevici"); Întreprinderea de Stat Teatrul Republican muzical-dramatic "B. P. Haşdeu" din Cahul (în continuare - Î.S. Teatrul "B. P. Haşdeu" din Cahul); Întreprinderea de Stat Teatrul Naţional de Stat "Vasile Alecsandri" din Bălţi (în continuare - Î.S. Teatrul "Vasile Alecsandri" din Bălţi); Întreprinderea de Stat Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" (în continuare - Î.S. CCA "Ginta Latină"); Întreprinderea de Stat Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" (în continuare - Î.S. Filarmonica "Serghei Lunchevici"); Întreprinderea de Stat "Sala cu Orgă" (în continuare - Î.S. "Sala cu Orgă"); Întreprinderea de Stat Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare "Joc" (în continuare - Î.S. ANADP "Joc"); Întreprinderea de Stat Organizaţia Concertistică şi de Impresariat "Moldova-Concert" (în continuare - Î.S. OCI "Moldova-Concert") cu filiala Organizaţiei Concertistice şi de Impresariat "Moldova-Concert" din or.Comrat (în continuare - filiala Î.S. OCI "Moldova-Concert" din or.Comrat), precum şi 5 instituţii municipale ale căror fondator este Consiliul municipal Chişinău: Teatrul municipal "Satiricus-Ion Luca Caragiale" (în continuare - Teatrul "Satiricus"); Teatrul municipal de păpuşi "Guguţă" (în continuare - Teatrul "Guguţă"); Instituţia publică teatrul-studio "С улицы роз" (în continuare - I.P.T.S. "С улицы роз"); Întreprinderea municipală "Teatrul unui actor" (în continuare - Î.M. "Teatrul unui actor"); Instituţia publică "Teatrul municipal de marionete" (în continuare - I.P. "Teatrul municipal de marionete").

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; examinarea explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru instituţiile teatral-concertistice sînt stabilite două forme organizatorico-juridice, în condiţiile cărora acestea activează: ca instituţie publică şi ca antreprenor (întreprindere de stat şi întreprindere municipală).

Gestionarea patrimoniului s-a efectuat cu unele abateri de la normele regulamentare, ceea ce majorează riscul neasigurării integrităţii lui, şi anume:

- neînregistrarea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu asigurarea reevaluării lor;

- lipsa descifrării componenţei bunurilor transmise de către fondator în gestiunea entităţilor subordonate, precum şi necorelarea capitalului social cu activele nete;

- darea în arendă a spaţiilor în lipsa studiului cererii şi ofertei (preţurilor) pe piaţă, ceea ce a determinat neobţinerea veniturilor;

- lipsa controlului din partea fondatorului asupra ieşirii mijloacelor fixe ce aparţin instituţiilor teatral-concertistice;

- nerespectarea normelor regulamentare la evidenţa, inventarierea şi transmiterea bunurilor. 

În perioada anilor 2005-2008 (I semestru), instituţiile teatral-concertistice au utilizat mijloace financiare în sumă de 266,7 mil.lei, din care subvenţii de la buget - 164,1 mil.lei (61,5%) şi venituri proprii - 102,6 mil.lei (38,5%). Alocarea şi utilizarea mijloacelor financiare publice s-au efectuat în lipsa indicatorilor de performanţă, nefiind corelate cu obţinerea veniturilor proprii, ceea ce nu stimulează tendinţa dezvoltării indicatorilor activităţii de bază şi a creşterii veniturilor proprii.   

La contractarea lucrărilor de reparaţie a edificiilor, în unele cazuri, nu s-au respectat normele legale.

Mijloacele financiare alocate instituţiilor teatral-concertistice, pentru investiţii şi reparaţii capitale, s-au utilizat în lipsa studiului principiului de economicitate şi justificării existenţei cheltuielilor incluse în unele acte de executare a lucrărilor. Astfel, unele entităţi au utilizat mijloace pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată (TVA, 186,3 mii lei), înaintată de antreprenori, ultimii nefiind înregistraţi ca plătitori de TVA, iar în alte cazuri s-au achitat cheltuieli în lipsa justificării existenţei reale a lucrărilor efectuate de către antreprenori (1186,2 mii lei).

La efectuarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii s-a admis nerespectarea normelor stipulate.

Evidenţa contabilă s-a ţinut cu abateri de la normele stabilite, în lipsa unei politici de contabilitate unice pentru toate instituţiile teatral-concertistice, ceea ce determină riscul că procedeele şi metodele de evaluare şi evidenţă a activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatelor activităţii nu sînt veridice şi adecvate operaţiunilor specifice activităţii acestora, precum şi al consolidării neuniforme şi autentice a rapoartelor financiare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Culturii şi Turismului:

1.1. să examineze la şedinţa Colegiului ministerului rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru) şi să întreprindă măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. să analizeze cadrul legal în vigoare şi să propună determinarea normativă exhaustivă a formei organizatorico-juridice a instituţiilor teatral-concertistice, cu înscrierea acestor instituţii în Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă al Ministerului Culturii şi Turismului;

1.3. să generalizeze rapoartele pe perioada verificată privind administrarea patrimoniului public al instituţiilor din subordine, să determine componenţa bunurilor transmise în gestiunea acestora şi să ajusteze valoarea lor la valoarea de piaţă;

1.4. să asigure uniformitatea şi veridicitatea datelor reflectate în dosarele cadastrale şi cărţile tehnice ale instituţiilor teatral-concertistice şi să monitorizeze determinarea drepturilor asupra terenurilor deţinute de către acestea, în conformitate cu cerinţele stabilite;

1.5. să reexamineze şi să stabilească modalitatea de dare în locaţiune a spaţiilor instituţiilor teatral-concertistice din subordine, reieşind din cererea şi oferta pe piaţă;

1.6. în comun cu instituţiile teatral-concertistice subordonate, să elaboreze politici unice de contabilitate, ţinînd cont de specificul activităţii lor, cu asigurarea corelării mărimii capitalului social cu activele nete;

1.7. în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, să reexamineze reglementarea remunerării muncii în instituţiile teatral-concertistice;

1.8. să instituie şi să menţină în cadrul ministerului, precum şi la instituţiile din subordine un sistem de management financiar şi de control, bazat pe responsabilitatea managerilor pentru utilizarea eficientă a resurselor patrimoniale şi financiare puse la dispoziţia lor, cu respectarea nivelului de subvenţionare stabilit;

1.9. de comun acord cu Ministerul Finanţelor, să elaboreze indicatorii de performanţă în domeniul activităţilor entităţilor verificate, cu determinarea cheltuielilor aferente activităţii lor.

2. Se cere de la Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" şi filiala OCI "Moldova-Concert" din or. Comrat să asigure restituirea sumelor achitate nejustificat antreprenorilor în sumă de 180,0 mii lei şi, respectiv, 16,3 mii lei.

3. Se cere de la Î.S. Filarmonica "Serghei Lunchevici" şi Î.S. "Teatrul Naţional de Operă şi Balet" să solicite de la antreprenori justificarea cheltuielilor incluse în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor acceptate în sumă de 21,3 mii lei şi, respectiv, 1164,9 mii lei.

4. Se cere de la Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco", Î.S. Teatrul "A.P. Cehov", Î.S. Teatrul "Ion Creangă", Teatrul "Satiricus", Teatrul "Guguţă", I.P.T.S. "С улицы роз", I.P. "Teatrul municipal de marionete" să asigure comercializarea biletelor conform legislaţiei în vigoare şi cu respectarea normelor de ţinere a operaţiunilor de casă.

5. Se cere de la Î.S. Teatrul "B. P. Haşdeu" din Cahul:

5.1. să nu admită calcularea remuneraţiilor contrar prevederilor actelor normative;

5.2. să excludă cazurile de contractare a creditelor de la angajaţii săi, precum şi de efectuare a cheltuielilor în lipsa documentelor justificative;

5.3. să înregistreze în evidenţa contabilă apartamentele date în gestiune.

6. Se informează Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controalelor asupra gestionării patrimoniului municipal de către instituţiile teatral-concertistice şi se cere:

6.1. să întreprindă măsuri pentru îmbunătăţirea managementului patrimoniului acestor entităţi în scopul asigurării integrităţii proprietăţii municipale, cu încheierea contractelor conform normelor stabilite;

6.2. să elaboreze indicatorii economico-financiari stimulatorii, cu stabilirea şi alocarea subvenţiilor din buget în limitele stabilite şi echilibrarea lor cu veniturile din activitate;

6.3 să monitorizeze efectuarea cheltuielilor, inclusiv pentru remunerarea muncii, în corespundere cu normele legale;

6.4. să asigure elaborarea politicii unice de contabilitate, în comun cu entităţile din acest domeniu, ţinînd cont de specificul activităţii lor.

7. Se informează Guvernul despre statutul dublu de activitate al instituţiilor teatral-concertistice, gestionarea neconformă cerinţelor stabilite a patrimoniului public, ceea ce majorează riscul neasigurării integrităţii lui, precum şi despre neexecutarea cerinţelor Curţii de Conturi înaintate anterior (Hotărîrea Curţii de Conturi nr.27 din 26.05.2006), şi se recomandă ca raportul asupra gestionării patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru) să fie examinat la şedinţa grupului de lucru creat prin Dispoziţia Prim-ministrului nr.1210-406 din 30.09.2008, în scopul asigurării utilizării eficiente a mijloacelor financiare publice şi a patrimoniului public, cu aprecierea oportunităţii examinării acestuia în cadrul şedinţei de Guvern.

8. Se ia act că:

8.1. Î.S. Teatrul "Luceafărul" a restabilit evidenţa analitică pentru mijloacele fixe şi obiectele de mică valoare şi scurtă durată;

8.2. Î.S. "Sala cu Orgă", la 15.12.2008, a înregistrat statutul său la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale; cheltuielile pentru reparaţii capitale în sumă de 54,7 mii lei au fost reflectate în evidenţa contabilă în luna noiembrie 2008, cu majorarea costului edificiului;

8.3. Î.S. Teatrul "Mihai Eminescu" a determinat destinaţia utilizării spaţiului dat în locaţiune, cu recalcularea plăţii pentru arendă;

8.4. Î.S. Teatrul "B. P. Haşdeu" din Cahul a majorat valoarea de bilanţ a clădirilor cu suma de 147,2 mii lei; valoarea estimativă de 246,8 mii lei a spectacolelor montate în perioada anilor 2005-2008 a fost trecută la active nemateriale; a efectuat corectările în evidenţa contabilă pentru contribuţiile privind asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

9. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport si mijloace de informare în masă a Parlamentului.

10. Despre executarea punctelor 1-7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

11. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)