Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 65 din 11 decembrie 2008 privind raportul asupra reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni)

Numar din data de 2008-12-11 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Nisporeni dl I.Munteanu, contabilului-şef al aparatului preşedintelui raionului dna R.Eftode, şefului adjunct al Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Nisporeni dna V.Lazăr, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Nisporeni dna M.Ciobanu, şefului Serviciului planificare al Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Nisporeni dna T.Apostu, şefului Secţiei construcţii a aparatului preşedintelui raionului Nisporeni dl S.Tipa, şefului adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, şefului Secţiei control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale dl V.Begliţa şi a directorului general al ÎMMR "Rocaro" dl Gh.Rotar, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni).

Revizia financiară s-a efectuat în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.312-XIII, la cererea Fracţiunii Parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, avînd drept obiectiv evaluarea managementului finanţelor publice în aspectul asigurării legalităţii şi regularităţii în procesul utilizării resurselor bugetului raional, precum şi verificarea acurateţei situaţiilor financiare reflectate în rapoartele financiare ale entităţilor finanţate de la bugetul raional.

Potrivit art.53 alin.(1) lit. i) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.436-XVI), funcţia de ordonator principal de credite al raionului Nisporeni a fost exercitată de preşedinţii raionului: dl Gh.Cibotaru (de la 28.06.2003 pînă la 26.06.2007); dl I.Munteanu (de la 27.06.2007 pînă în prezent).

În perioada supusă reviziei, constituirea şi utilizarea bugetului raional Nisporeni au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.436-XVI, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările şi completările ulterioare), precum şi de alte acte normative.

A fost supus reviziei aparatul preşedintelui raionului Nisporeni (c/f 1007601004788), concomitent fiind verificate selectiv unele aspecte ce ţin de utilizarea mijloacelor bugetare la unele subdiviziuni ale Consiliului raional: Direcţia generală finanţe (c/f 35077711; în continuare - DGF), Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (c/f 35087712; în continuare - DGÎTS;) şi Secţia cultură (c/f 35088714).

În procesul reviziei, probele au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare ale entităţilor supuse reviziilor, deciziilor Consiliului raional; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Trezoreria teritorială Nisporeni, Oficiul cadastral teritorial Nisporeni, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele reviziei, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raional Nisporeni, ca parte componentă a bugetului raionului Nisporeni, în anul 2007, a fost definitiv prognozat la partea de venituri în sumă de 40207,3 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 41864,2 mii lei. Potrivit raportului privind execuţia bugetului raionului Nisporeni, datelor prezentate de DGF, în perioada indicată, prevederile definitive la partea de venituri au fost realizate în proporţie de 102,9%, ceea ce în valoare absolută constituie 41374,3 mii lei. Cheltuielile au fost efectuate, faţă de prevederile definitive, la nivel de 90,8 % , însumînd 38022,3 mii lei.

În perioada de 9 luni ale anului 2008, partea de venituri a bugetului raional a fost executată la nivel de 96,2 % (29761,5 mii lei), iar partea de cheltuieli - de 74,4 % (26004,9 mii lei).

În rezultatul reviziei financiare asupra utilizării mijloacelor din bugetul raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni) au fost constatate următoarele deficienţe:

♦ Consiliul raional Nisporeni a modificat organigrama şi statele de personal ale subdiviziunilor sale, fără a ţine cont de prevederile unor acte normative;

♦ la remunerarea personalului aparatului preşedintelui raionului au fost admise abateri de la actele normative în vigoare, fapt ce a determinat efectuarea unor plăţi necuvenite în sumă de 43,2 mii lei;

♦ suportarea unor cheltuieli ineficiente în sumă de 49,8 mii lei, în legătură cu disponibilizarea neconformă a unor angajaţi din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional;

♦ la achiziţionarea de mărfuri şi servicii, grupul de lucru pentru achiziţii din cadrul Consiliului raional nu întotdeauna a respectat procedurile legale de achiziţii;

♦ modificarea neîntemeiată a planurilor de finanţare a DGÎTS, prin schimbarea destinaţiei mijloacelor aprobate pentru alimentaţia copiilor - la procurarea unui autoturism pentru necesităţile direcţiei;

♦ nerespectarea principiilor de eficienţă şi eficacitate la valorificarea mijloacelor prevăzute pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă de 1670,5 mii lei;

♦ monitorizarea insuficientă a execuţiei contractelor încheiate cu unii antreprenori, precum şi neasigurarea integrităţii valorilor recepţionate în urma investiţiilor capitale;

♦ organizarea defectuoasă a evidenţei contabile în cadrul aparatului preşedintelui raionului, fapt ce a dus la denaturarea situaţiilor financiare raportate de entitate;

♦ neîntreprinderea măsurilor necesare pentru înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului public gestionat de unele subdiviziuni ale Consiliului raional.

Abaterile admise la utilizarea mijloacelor din bugetul raional au fost cauzate de nerespectarea întocmai a prevederilor legislaţiei referitoare la normele de disciplină financiar-bugetară în ce priveşte legalitatea cheltuielilor, de nivelul scăzut al responsabilităţii factorilor de decizie la utilizarea finanţelor publice locale, precum şi de faptul că nu au fost remediate toate deficienţele constatate de controalele precedente.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Nisporeni:

1.1. să informeze la şedinţa Consiliului raional despre rezultatele reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni), cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare în vederea remedierii deficienţelor consemnate de revizie, şi să aplice faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor sancţiuni disciplinare conform legislaţiei;

1.2. să elaboreze şi să asigure aprobarea de către Consiliul raional a modului de alocare a ajutoarelor financiare persoanelor socialmente vulnerabile;

1.3. să asigure respectarea normelor financiare şi naturale de consum stabilite din mijloace bugetare la alimentaţia elevilor, cu excluderea cazurilor de redistribuire a mijloacelor prevăzute în aceste scopuri;

1.4. să întreprindă măsuri de înregistrare la Oficiul cadastral a bunurilor imobile în valoare de 5361,2 mii lei, aflate în gestiunea Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport şi Secţiei cultură;

1.5. să asigure restituirea cheltuielilor neîntemeiate suportate la executarea lucrărilor de construcţie în sumă de 9,8 mii lei;

1.6. să ia măsuri în vederea restituirii de la Fondul de investiţii sociale din Moldova a sumei de 750,0 mii lei;

1.7. să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi să consolideze capacităţile instituţionale ale serviciului contabil în vederea excluderii cazurilor de denaturare a situaţiilor financiare raportate.

2. Se cere de la Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă, la categoria "Mijloace fixe", a obiectivelor finisate, care în prezent funcţionează, în valoare de 975,0 mii lei, precum şi a surplusurilor în sumă de 13,1 mii lei.

3. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre neprezentarea facturilor fiscale concomitent cu întocmirea şi semnarea actelor de recepţie a lucrărilor la construcţia gazoductului interrural "Şişcani - Călimăneşti - Marinici - Bălăureşti - Zberoaia" de către ÎMMR "Rocaro"S.R.L., în scopul aprecierii respectării legislaţiei fiscale, şi se propune examinarea chestiunii în cauză în ansamblu pe republică.

4. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare despre neexecutarea unor clauze ale contractului încheiat între Consiliul raional Nisporeni şi ÎMMR "Rocaro"S.R.L., pentru luare de atitudine.

5. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Fracţiunii Parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni).

7. Se ia act că:

7.1. ÎMMR "Rocaro" a restituit aparatului preşedintelui raionului Nisporeni utilajul în valoare de 356,0 mii lei, cu remedierea consecinţelor legate de retragerea ilegală a acestuia;

7.2. Aparatul preşedintelui raionului a înregistrat în evidenţa contabilă acţiunile deţinute în filiala din or.Nisporeni a S.A. "Combinatul de produse cerealiere" în valoare de 169,5 mii lei; a corectat în datele evidenţei contabile suma de 337,5 mii lei, ce ţine de calcularea uzurii fondurilor fixe; a întreprins măsuri în vederea transmiterii instituţiilor medico-sanitare a lucrărilor de reparaţii în valoare de 1045,2 mii lei, precum şi Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"- a lucrărilor de reparaţie capitală a drumurilor în valoare de 465,0 mii lei.

8. Despre executarea punctelor 1-2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)