Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 59 din 7 noiembrie 2008 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Lituania, Ucraina, România, Republica Ungară şi Republica Bulgaria pe perioada anilor 2005-2008 (I semestru)

Numar din data de 2008-11-07 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului afacerilor externe şi integrării europene dl V. Ostalep, şefului Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene dl A. Gorceacov şi viceministrului finanţelor dna N. Lupan, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (în continuare - Reprezentanţa din Geneva), la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Lituania, Ucraina, România, Republica Ungară şi Republica Bulgaria pe perioada anilor 2005-2008 (I semestru), conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Cadrul normativ ce reglementează activitatea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare sînt Legea nr.761-XV din 27.12.2001 "Cu privire la serviciul diplomatic"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.761-XV), Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state"[3] (cu modificările şi completările ulterioare), Regulamentul "Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987), etc.

În conformitate cu cadrul legal nominalizat, misiunile diplomatice, inclusiv reprezentanţele permanente pe lîngă organismele internaţionale ale Republicii Moldova peste hotare, sînt structuri ale sistemului instituţiilor serviciului diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare - MAEIE), ultimul fiind organ central de specialitate. Instituţiile diplomatice sînt abilitate să promoveze politica externă a republicii, inclusiv relaţiile ei economice externe şi raporturile cu statele lumii şi organismele internaţionale în care sînt acreditate.

Funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic este asigurată cu finanţarea din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în monedă naţională convertită în valută străină, inclusiv din veniturile obţinute de la prestarea serviciilor consulare.

Reviziile au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către entităţile nominalizate a mijloacelor financiare publice, respectării normelor legale şi regularităţii operaţiunilor financiare, prin acumularea probelor de control în rezultatul analizei rapoartelor financiare privind executarea bugetelor; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile, etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru asigurarea desfăşurării activităţii de bază a celor 8 instituţii ale serviciului diplomatic al Republicii Moldova s-au utilizat mijloace financiare din 4 surse, ponderea cea mai mare fiind deţinută de alocaţiile de la componenta de bază a bugetului de stat (77,2 mil. lei, sau 62,2%), urmate de taxele consulare (33,0 mil. lei, sau 26,6%), mijloacele speciale încasate de la acordarea serviciilor consulare (2,1 mil. lei, sau 1,7%) şi transferurile de la alte misiuni diplomatice (11,7 mil. lei, sau 9,5%).

Misiunile diplomatice, la efectuarea cheltuielilor totale, au respectat limitele stabilite, doar cu unele depăşiri la anumite articole de cheltuieli.

La efectuarea cheltuielilor, instituţiile serviciului diplomatic au admis unele neregularităţi privind corectitudinea calculării impozitelor şi înregistrării lor, calcularea indemnizaţiilor, utilizarea neautorizată a TVA, efectuarea cheltuielilor pentru deplasări etc.

Valoarea taxelor consulare a avut o tendinţă de descreştere de la 11770,4 mii lei - în anul 2005, pînă la 6462,8 mii lei - în anul 2007, ca rezultat al conformării normelor legale naţionale la cerinţele normelor internaţionale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A.Stratan), Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (dna T. Lapicus), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus (dl I. Filimon), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă (dl I. Ursu), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Lituania (dl I. Ciornîi), Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina (dl E. Caras), Ambasadei Republicii Moldova în România (dna L. Guţu), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Ungară (dl V. Bobuţac), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Bulgaria (dl V. Madan) să întreprindă măsuri de rigoare menite să asigure lichidarea neregularităţilor constatate în cadrul reviziilor financiare efectuate, precum şi efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu normele stabilite.

2. Se recomandă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

2.1. la definitivarea structurilor instituţiilor serviciului diplomatic conform normelor stabilite, să se ia în consideraţie eficientizarea acestora, ţinîndu-se cont de specificul activităţii consulare a misiunilor în ţările de acreditare;

2.2. reieşind din politica fiscală a ţărilor de acreditare, să intervină cu propuneri conforme normelor internaţionale vizînd asigurarea reciprocităţii restituirii impozitelor şi taxelor;

2.3. de comun acord cu Ministerul Finanţelor:

2.3.1. să examineze metodologia operaţiunilor ce ţin de restituirea impozitelor şi taxelor, cu suplimentarea prevederilor necesare la încasarea şi înregistrarea creanţelor, asigurînd atitudini eficiente pentru toate misiunile diplomatice;

2.3.2. în scopul îmbunătăţirii managementului contabil, să asigure executarea cerinţelor expuse în hotărîrile Curţii de Conturi privind controalele precedente referitor la implementarea sistemului informaţional de ţinere a evidenţei contabile în misiunile diplomatice;

2.3.3. la stabilirea alocaţiilor necesare instituţiilor serviciului diplomatic, să examineze posibilele situaţii excepţionale care necesită fonduri de mijloace financiare, determinînd modul de justificare şi evidenţă a acestora.

3. Se ia act că materialele controlului efectuat de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se examinează de către organele de drept.

4. Se informează Guvernul Republicii Moldova, Comisia parlamentară pentru politică externă şi integrare europeană şi Ministerul Finanţelor despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la misiunile diplomatice menţionate în prezenta hotărîre.

5. Despre executarea punctelor 1-2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.20, art.80.

[3] Nu este dată publicităţii.

[4] M.O., 2003, nr.182-185, art.1031.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)