Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 57 din 28 octombrie 2008 privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-10-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare dna A.Doina, contabilului-şef al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare dna C.Olaru, ex-vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare dl V.Pentelei, vicedirectorului general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare dl T.Potîrniche, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe perioada anilor 2006-2007*, efectuată conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea corectitudinii acumulării şi utilizării de către entitate a mijloacelor financiare, respectării legislaţiei şi conformităţii operaţiunilor economico-financiare, ţinerii evidenţei contabile şi raportării financiare. Probele au fost acumulate prin analiza Rapoartelor privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - CNPF) a fost constituită în septembrie 2007, prin reorganizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, contribuind la modificări în plan instituţional şi regulator al pieţei financiare nebancare.

În perioada supusă reviziei financiare, CNPF a efectuat cheltuieli în limitele aprobate de Parlament, asigurînd, în acelaşi timp, venituri peste mărimile aprobate. Managementul financiar a fost afectat de lipsa unui control intern eficient asupra executării propriilor decizii, aplicării procedurilor legale de achiziţii publice, ţinerii evidenţei contabile şi raportării financiare. Drept urmare, 54,2% din achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii în anul 2006 au fost efectuate cu nerespectarea actelor legislative în vigoare. Evidenţa contabilă şi rapoartele financiare conţin denaturări.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare:

1.1. să informeze membrii Consiliului de administraţie despre rezultatele reviziei financiare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe perioada anilor 2006-2007;

1.2. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, depistate în urma reviziei financiare, cu aplicarea faţă de persoanele care au comis încălcări a sancţiunilor disciplinare în conformitate cu legislaţia;

1.3. să efectueze achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 "Privind achiziţiile publice" şi cu alte acte normative ce ţin de domeniul respectiv;

1.4. să eficientizeze sistemul de control intern întru asigurarea depistării riscurilor în procesul managementului financiar şi respectării propriilor decizii.

2. Se recomandă Guvernului să audieze rapoartele factorilor de decizie privind executarea Hotărîrii Guvernului nr.904 din 14 octombrie 1999, cu întreprinderea măsurilor întru executarea acesteia.

3. Se cere Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare să întreprindă acţiuni de prevenire a riscului de nerespectare a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice de către organele (instituţiile) publice cu autonomie financiară.

4. Se ia act că după finalizarea reviziei financiare Comisia Naţională a Pieţei Financiare a încasat plăţi achitate neregulamentar în sumă de 13,7 mii lei; prin Ordinul nr.60 din 25.08.2008, au fost confirmate persoanele responsabile de evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, iar prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.35/6 din 24.07.2008 a fost abrogat Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobilare nr.30/12 din 25.05.2006.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Comisiei parlamentare pentru politică economică, buget şi finanţe.

6. Despre executarea punctelor 1-2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni, iar a pct.3 - de 6 luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

*Pîna la 06.09.2007- Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)