Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 56 din 24 octombrie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar pe perioada anului 2007

Numar din data de 2008-10-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului educaţiei şi tineretului dna G. Bulat, viceministrului finanţelor dna N. Lupan, şefului Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport mun. Bălţi dna Iu. Gratii, şefilor Direcţiilor generale învăţămînt, tineret şi sport: r-nul Făleşti - dna S. Şoronga, r-nul Ungheni - dna I. Pancu, r-nul Căuşeni - dl A. Toderaşcu, r-nul Călăraşi - dl A. Ciubotaru, r-nul Cimişlia - dl I. Delinschii, altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar pe perioada anului 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, la 47 de entităţi, verificărilor fiind supuse mijloacele utilizate pentru întreţinerea a 235 de instituţii de învăţămînt şcolar şi preşcolar (conform Anexei).

Modul de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţămînt este reglementat prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XIII) şi statutele instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar. Atribuţiile de bază ale instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar sînt: asigurarea respectării legislaţiei în procesul de instruire şi educaţie; dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său maxim; asigurarea unei pregătiri multilaterale, pregătirea copiilor pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă; cultivarea simţului necesităţii de a munci pentru binele propriu şi cel al societăţii.   

Controlul a avut drept obiectiv verificarea respectării principiilor legalităţii şi regularităţii la utilizarea finanţelor publice pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar, aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public aflat în gestiunea instituţiilor şcolare şi preşcolare, precum şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare la organizarea şi ţinerea evidenţei contabile.

În procesul controlului efectuat la faţa locului la entităţi, probele de control au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a documentelor primare privind tranzacţiile efectuate, corectitudinea înregistrării acestora în notele şi registrele contabile; confruntarea datelor din registre, cartea mare cu cele reflectate în rapoartele financiare şi statistice; observaţii directe; dezbateri în grup, precum şi în urma examinării informaţiilor obţinute de la terţe părţi (Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi Tineretului) şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Potrivit prevederilor art.8 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), finanţarea sistemului de învăţămînt şcolar[4] şi preşcolar se efectuează din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ teritoriale de nivelul al doilea şi nivelul întîi (în continuare - UAT de nivelul al doilea şi nivelul întîi).

Pe perioada anului 2007, în ansamblu de la bugetele UAT de nivelul al doilea şi nivelul întîi, pentru finanţarea reţelei instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar, au fost programate alocaţii bugetare definitive (pe toate componentele) în sumă totală de 2591,4 mil.lei, sau cu o majorare a alocaţiilor de 20,2% faţă de anul precedent. Finanţarea cheltuielilor s-a efectuat la nivel de 94,9%, ceea ce în cifre absolute a constituit în total suma de 2460,1 mil.lei, sau cu o diminuare de 131,3 mil.lei faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au însumat 2462,6 mil.lei.

Situaţia privind execuţia cheltuielilor, în perioada de referinţă, pe grupele principale de cheltuieli la componenta de bază şi pe mijloacele speciale, se prezintă astfel:

 mii lei

Nr. d/o

Învăţămîntul

Grupa principală

Grupa

Plan precizat

Executat

Efectiv

 

Mijloace bugetare

1.

Preşcolar

6

1

686823,9

647677,7

651098,4

2.

Primar

6

2

50262,5

48212,2

47528,9

3.

Secundar

6

3

1775076,3

1701296,0

1700740,8

 

Total

 

 

2512162,7

2397185,9

2399368,1

 Mijloace speciale

1.

Preşcolar

6

1

64425,2

52054,5

51809,7

2.

Primar

6

2

707,2

494,2

503,4

3.

Secundar

6

3

14107,1

10367,0

10926,8

 

Total

 

 

79239,5

62915,7

63239,9

 

TOTAL pe toate componentele

 

 

2591402,2

2460101,6

2462608,0

Sursă: Raportul privind executarea bugetului pe anul 2007, întocmit de Ministerul Finanţelor

Prin acţiunile de control, au fost verificate mijloacele pentru întreţinerea a 124 de instituţii de învăţămînt preşcolar şi a 111 instituţii de învăţămînt şcolar în sumă totală de 356,7 mil. lei, sau 16,3 % din mijloacele utilizate în aceste scopuri.

Grafic, situaţia privind mijloacele utilizate pentru întreţinerea instituţiilor şcolare şi preşcolare supuse verificărilor, pe tipuri de cheltuieli, se prezintă astfel:

 mii lei

Sursă: Rapoartele privind executarea bugetelor entităţilor supuse controlului, la toate componentele, pe anul 2007

Verificările efectuate în cadrul controlului asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar au relevat unele probleme, abateri şi nereguli care, în principal, constau în următoarele:  

● statutele de organizare juridică a instituţiilor de învăţămînt nu întrunesc prevederile legii, reieşind din modul de activitate şi de utilizare a finanţelor publice;

● utilizarea redusă a capacităţilor de proiect a unor instituţii de învăţămînt şcolar şi preşcolar, fapt ce condiţionează majorarea cheltuielilor pentru instruirea copiilor şi elevilor;

● la unele entităţi supuse controlului (direcţii învăţămînt şi primării) executarea cheltuielilor efective pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt s-a efectuat cu depăşirea alocaţiilor programate în devizele de cheltuieli;

nerespectarea actelor legislative şi normative în vigoare la remunerarea personalului didactic, precum şi a altor angajaţi din domeniul supus controlului;

neconformităţi la achiziţia de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile unor instituţii de învăţămînt, fapt ce a dus la efectuarea unor cheltuieli ineficiente;

● nerespectarea normelor financiare şi normelor naturale de consum la alimentaţia copiilor;

● acumularea şi utilizarea neregulamentară a mijloacelor financiare încasate de la părinţi în unele instituţii de învăţămînt şcolar şi preşcolar;

● efectuarea unor cheltuieli ineficiente la valorificarea lucrărilor de reparaţii şi construcţii capitale;

● neîntreprinderea măsurilor în vederea asigurării integrităţii patrimoniului public aflat în gestiunea instituţiilor de învăţămînt, precum şi a gestionării eficiente a acestuia. O parte din imobilele şi valorile materiale necesare procesului de studii şi instruirii sînt uzate din punct de vedere fizic şi moral;

evidenţa contabilă nu a fost organizată şi ţinută potrivit reglementărilor în domeniu, nerespectîndu-se prevederile legislaţiei referitor la legalitatea cheltuielilor, înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor valorilor materiale şi a patrimoniului.

Problemele, abaterile şi neregulile existente în domeniul supus verificărilor au fost cauzate de lipsa: unui management financiar eficient la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public; unor reglementări bine determinate privind divizarea responsabilităţilor care revin instituţiilor şcolare şi preşcolare, precum şi executorilor de buget; unui mediu de control intern viabil, precum şi de fluctuaţia cadrelor şi, nu în ultimul rînd, de insuficienţa de mijloace financiare destinate activităţii domeniului vizat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se recomandă conducerii Ministerului Educaţiei şi Tineretului, conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 şi Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005:

1.1. să reexamineze competenţa şi statutul organizatorico-juridic ale instituţiilor şcolare şi preşcolare, cu înaintarea măsurilor de îmbunătăţire a cadrului juridic în domeniul vizat;

1.2. să revadă modalitatea de acreditare a instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar, în scopul eficientizării şi perfecţionării mecanismului stabilit;

1.3. de comun cu Ministerul Finanţelor, să elaboreze un mecanism de control privind asigurarea normelor financiare de consum la alimentaţia copiilor.

2. Se cere de la autorităţile publice locale menţionate în Anexă:

2.1. să întreprindă acţiuni concrete privind lichidarea încălcărilor constatate, cu respectarea normelor de disciplină financiar-bugetară, inclusiv la utilizarea mijloacelor financiare destinate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar, precum şi la gestionarea patrimoniului public;

2.2. să respecte normele financiare şi naturale de consum la alimentaţia copiilor şi elevilor;

2.3. să întreprindă măsuri de înregistrare a bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor, aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt, potrivit prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

2.4. să implementeze sistemul de control intern în contextul Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 29.01.2008 "Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern"[5].

3. Se cere de la:

3.1. Consiliul municipal Bălţi - să examineze rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar pe perioada anului 2007 la DÎTS mun. Bălţi şi să decidă privind efectuarea unui control asupra modului de utilizare a produselor alimentare în instituţiile preşcolare care nu au fost supuse verificării în cadrul prezentului control;

3.2. consiliile locale ale s. Nicoreni, r-nul Drochia, s.Goleni, s.Tîrnova, s. Brînzeni din r-nul Edineţ, s. Corjeuţi, r-nul Briceni, com. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia - să decidă privind aprobarea taxei de întreţinere a copiilor în instituţiile preşcolare, asigurînd corectitudinea formării mijloacelor speciale;

3.3. DGÎTS Cimişlia şi primăria com. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia - să asigure transferarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 6,3 mii lei şi, respectiv, 1,7 mii lei;

3.4. DGÎTS Ungheni, DGÎTS Făleşti, DGÎTS Călăraşi, DGÎTS Glodeni, DGÎTS Căuşeni şi primăriile: or. Floreşti, s. Hădărăuţi, raionul Ocniţa, com. Gradişte, r-nul Cimişlia, or. Călăraşi, s. Cerepcău şi s. Alexeevca, r-nul Floreşti - să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie;

3.5. primăriile or. Orhei şi or. Călăraşi, DGÎTS Glodeni - să ia măsuri în vederea restituirii cheltuielilor neîntemeiate suportate la executarea lucrărilor de construcţie în sumă de, respectiv, 21,3 mii lei, 12,1 mii lei, 15,4 mii lei;

3.6. primăriile com. Hîrjauca, r-nul Călăraşi, s. Alexeevca, raionul Floreşti, DGÎTS Cimişlia, DGÎTS Ungheni - să asigure atribuirea conformă la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe a cheltuielilor suportate pentru reparaţii capitale în sumă de, respectiv, 674,2 mii lei, 210,6 mii lei, 96,9 mii lei, 24,3 mii lei;

3.7. DGÎTS Ungheni - să întreprindă măsuri de rigoare în vederea restituirii lipsurilor de bunuri materiale în sumă de 13,6 mii lei;

3.8. primăria or. Cantemir, DGÎTS Orhei, primăria or. Orhei, primăriile com. Ivancea şi s. Susleni din raionul Orhei - să înregistreze în evidenţa contabilă valorile materiale în sumă de, respectiv, 116,0 mii lei, 50,3 mii lei, 35,7 mii lei, 28,7 mii lei şi 5,7 mii lei;

3.9. DGÎTS Orhei, DGÎTS Ungheni şi DÎTS mun. Bălţi - să asigure evaluarea şi înregistrarea în datele evidenţei contabile a tuturor imobilelor aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt.

4. Se ia act că la:

4.1. Direcţia învăţămînt, tineret şi sport mun. Bălţi:

- au fost aplicate sancţiuni disciplinare faţă de 33 de angajaţi care au comis încălcări la gestionarea finanţelor publice şi a patrimoniului de stat, inclusiv 6 persoane au fost eliberate din funcţiile deţinute;

- s-a întocmit un plan de măsuri de înlăturare a neajunsurilor constatate;

- au fost restituite sumele de: 57,1 mii lei - valoarea produselor alimentare constatate ca lipsuri; 14,8 mii lei - cheltuieli pentru convorbiri telefonice; 7,0 mii lei - plăţile neconforme achitate la retribuirea muncii; 2,2 mii lei - cheltuieli pentru transport; 0,5 mii lei - cheltuieli nelegitime ale combustibilului;

- s-au stabilit limitele de cheltuieli telefonice;

- în evidenţa contabilă a fost reflectat ajutorul umanitar în sumă de 12,3 mii lei;

- în rapoartele financiare s-au efectuat corectările corespunzătoare privind datoria creditoare în sumă de 158,1 mii lei;

 

 4.2. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport Căuşeni:

-   s-a asigurat restituirea datoriei la plata pentru arendă în sumă de 2,3 mii lei;

-   a fost majorată valoarea de bilanţ a fondurilor fixe cu suma de 86,0 mii lei;

4.3. primăria or. Cantemir:

- s-au perfectat documentele corespunzătoare ce ţin de reparaţiile capitale în sumă de 51,7 mii lei, precum şi s-au efectuat modificările în datele evidenţei contabile privind calcularea uzurii în sumă de 62,5 mii lei;

- s-a majorat valoarea de bilanţ a fondurilor fixe cu suma de 869,5 mii lei;

4.4. primăria com. Hîrjauca, raionul Călăraşi, au fost înregistrate în evidenţa contabilă valorile materiale în sumă de 520,0 mii lei;

4.5. primăria or. Orhei a fost majorată valoarea de bilanţ a fondurilor fixe cu suma de 83,3 mii lei;

4.6. primăria com. Gradişte, r-nul Cimişlia, au fost înregistrate în evidenţa contabilă surplusurile de bunuri materiale în sumă totală de 38,6 mii lei şi majorată valoarea de bilanţ a fondurilor fixe cu suma de 471,8 mii lei;

4.7. primăria com. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia, s-a înregistrat în evidenţa contabilă costul gazoductului în sumă de 696,4 mii lei;

4.8. primăria s. Mihailovca, r-nul Cimişlia, s-au înregistrat în evidenţa contabilă mijloace fixe în valoare de 70,0 mii lei şi a fost restabilită lipsa unor detalii estimate la preţul de 1,9 mii lei, cu punerea în funcţiune a calculatoarelor demontate.

5. Se informează Ministerul Finanţelor şi Ministerul Administraţiei Publice Locale despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar pe perioada anului 2007.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă.

7. Despre executarea punctelor 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1995, nr.62-63, art.692.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Notă: include învăţămîntul primar şi secundar.

[5] M.O., 2008, nr.28-29, art.147.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)