Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 3 iulie 2012 cu privire la Raportul auditului performanței „Realizări și deficiențe în implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, oportunități de îmbunătățire”

Numar din data de 2012-07-03 Nr. cerinte: 70 Nr. recomandari: 174

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanțelor dl V.Negruța; ministrului agriculturii și industriei alimentare dl V.Bumacov; ministrului tineretului și sportului dl I.Cebanu; ministrului muncii, protecției sociale și familiei dna V.Buliga; ministrului sănătății dl A.Usatîi; ministrului educației dl M.Şleahtiţchi; președintelui Academiei de Științe a Moldovei dl Gh. Duca; Secretarului General adjunct al Guvernului dl E.Bănăruc; directorului Trezoreriei de Stat dna N.Lupan; șefului Direcției audit intern a Ministerului Finanțelor dna L.Jandîc; directorului adjunct al Inspecției Financiare dl I.Borta; șefului Direcției analiză și prognozare macroeconomică a Ministerului Economiei dl Iu.Torcunov; șefului Serviciului analiză, evaluare și monitorizare a politicilor al Agenției Relații Funciare și Cadastru dl S.Gorincioi, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanței "Realizări și deficiențe în implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, oportunități de îmbunătățire".

Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2011 şi 2012, avînd ca scop obţinerea dovezilor de audit competente, relevante şi rezonabile, întru susţinerea raţionamentelor, constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, pentru înaintare de recomandări întru remedierea situației.

Curtea de Conturi și-a propus, ca obiectiv, să răspundă la următoarele întrebări:

- Implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice a asigurat o dezvoltare a capacităților instituționale ale autorităților administrației publice centrale privind elaborarea politicilor sectoriale și modernizarea procesului bugetar și, ca urmare, consolidarea și gestionarea eficientă a finanțelor publice?

- Implementarea și dezvoltarea controlului financiar public intern au contribuit la o bună guvernare a entităților publice?

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit și cu Manualul de audit al performanței ale Curții de Conturi.

În vederea susținerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor și recomandărilor, probele de audit s-au obţinut prin desfășurarea procedurilor de evaluare a riscurilor și a procedurilor de audit ulterioare. În funcție de contextul în care au fost aplicate de auditori, acestea au inclus examinări, observări, confirmări, intervievări etc. De asemenea, au fost utilizate documente și informații solicitate oficial de la terţe entităţi.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În scopul realizării dezideratului privind instituirea unui sistem eficient şi durabil de management financiar, bazat pe instrumente şi modele de analiză și prognoză macroeconomică conform standardelor comunitare, Guvernul s-a angajat să consolideze cadrul de politici/proceduri fiscal-bugetare şi să asigure o elaborare mai fundamentată și credibilă a bugetului în alocarea resurselor. În acest sens, au fost prevăzute o serie de măsuri atît în cadrul reformei administrației publice centrale (RAPC), cît și în cadrul Proiectului "Managementul Finanțelor Publice" (PMFP).

Acțiunile privind modernizarea managementului finanțelor publice, prevăzute de reforma administrației publice centrale, au fost susținute financiar în cadrul implementării componentei (b) a proiectului Băncii Mondiale, costul acestei componente fiind de 2,2 mil. dolari SUA.

Modernizarea administrării finanțelor publice este dezvoltată și în cadrul Proiectului "Managementul Finanțelor Publice", sprijinit și cofinanțat de către Banca Mondială, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) și Guvernul Olandei, cu mijloace în sumă de 18,1 mil. dolari SUA (inclusiv granturi - 8,9 mil. dolari SUA, credit - 8,5 mil. dolari SUA, contribuția Guvernului - 0,7 mil. dolari SUA), avînd drept obiectiv implementarea unui management eficient și transparent al finanţelor publice.

Ministerul Finanțelor (MF) este autoritatea responsabilă de implementarea PMFP și asigură managementul general, totodată exercitînd și rolul de Coordonator executiv al Proiectului.

Perioada de implementare a PMFP a fost preconizată pentru anii 2006-2009, care ulterior, din cauza eșuării mai multor indicatori de progres, s-a extins pînă în anul 2011, apoi pînă la 31.12.2012.

În cadrul autorităților administrației publice centrale (AAPC), managementul finanțelor publice urma să fie îmbunătățit prin acţiuni care vizau crearea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar, inclusiv prin crearea Direcțiilor analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (DAMEP), pentru coordonarea politicilor sectoriale, iar la nivelul MF - prin modernizarea Clasificaţiei bugetare și introducerea Planului unic de conturi pentru sectorul public, perfectarea cadrului metodologic privind elaborarea și executarea bugetului, precum și implementarea unui Sistem Informaţional de Management Financiar integrat ( SIMF).

Se atestă că, pe parcursul derulării reformei APC și a PMFP, s-au obținut anumite rezultate privind îmbunătățirea procesului de elaborare și execuție a bugetului public național, precum și dezvoltarea capacităților ministerelor de ramură de elaborare a bugetelor pe programe.

Acțiunile întreprinse de MF au înregistrat unele schimbări întru atingerea obiectivelor stabilite, dar care au fost marcate de realizări parțiale sau de nerealizarea unor indicatori de progres în cadrul PMFP.       

Factorii determinanţi care au influenţat direct mersul realizării acţiunilor prevăzute și au constrîns impactul pozitiv în realizarea obiectivului reformei administrației publice centrale și a PMFP, precum şi, drept urmare, au constituit impedimente majore pentru succesul final al acestora, sînt următorii:

  • Acțiunile întreprinse de AAPC în vederea îmbunătățirii managementului finanțelor publice nu sînt concludente și suficiente:

- nu sînt stabilite responsabilități distincte de coordonare, executare și monitorizare în procesul planificării strategice privind îmbunătățirea managementului finanțelor publice în cadrul AAPC ;

- capacităţile subdiviziunilor cu atribuţii de planificare strategică şi ale celor cu atribuții de planificare bugetară din cadrul AAPC de a analiza diferite opţiuni de perspectivă şi de a evalua impactul acestora, inclusiv costurile și eficiența, nu sînt suficient de dezvoltate;

- top-managementul unor AAPC nu conștientizează rolul DAMEP în eficientizarea activităţii acestora;

- se atestă un nivel redus al responsabilității din partea unor AAPC pentru elaborarea și aprobarea bugetelor pe programe;

- nu este introdus un sistem de evaluare a performanţelor AAPC în raport cu volumul resurselor financiare alocate. Indicatorii de performanță stabiliți pentru bugetele pe programe, în unele cazuri, sînt nefundamentați/irelevanți, deseori diferă de prevederile strategiilor sectoriale de cheltuieli, iar uneori nu reflectă eficiența utilizării banilor publici.

  • Perfecționarea sistemelor de management financiar n-a contribuit în mod semnificativ la eficientizarea utilizării mijloacelor publice:

- n-au fost îmbunătățite corespunzător calitatea şi siguranţa prognozelor macroeconomice utilizate la elaborarea bugetului;

- Grupul coordonator responsabil de coordonarea generală a procesului de elaborare a Cadrului de cheltuieli pe termen mediu/Cadrului bugetar pe termen mediu (CCTM/CBTM) a desfășurat o activitate nesistematică;

- măsurile întreprinse de Comitetul interministerial pentru planificarea strategică în vederea coordonării şi monitorizării activității Grupului coordonator pentru elaborarea CCTM/CBTM în procesul de planificare strategică nu au avut impactul scontat;

- Grupurile de lucru tehnice pentru planificare strategică nu au respectat termenele de prezentare MF a documentelor destinate procesului CCTM/CBTM, în consecință fiind tergiversată elaborarea și aprobarea acestuia;

- Grupurile de lucru sectoriale pentru planificare strategică au activat ineficient și n-au documentat corespunzător acțiunile întreprinse, astfel necontribuind la îmbunătățirea procesului de elaborare a bugetului public național.

  • Metodologia de elaborare şi executare bugetară a fost modificată, dar pînă în prezent nu este aplicată:

- deși Clasificația bugetară și Planul de conturi au fost aprobate, acestea nu sînt puse în aplicare din cauza neimplementării SIMF;

- procesul de revizuire a legislației privind sistemul bugetar și procesul bugetar a fost tărăgănat, iar incertitudinea față de proiectul Legii privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală tergiversează implicit realizarea unor activități prevăzute de reformele în domeniul managementului finanțelor publice, de Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 și de Matricele de politici privind angajamentele asumate de Guvernul Republicii Moldova față de Comisia Uniunii Europene conform Acordurilor de Finanțare pentru Programul de Suport al Politicii Sectoriale în domeniul apei, dezvoltării regionale etc.

  • Tergiversările considerabile în elaborarea SIMF riscă să submineze rezultatele obținute în cadrul altor componente ale PMFP:

- au fost admise întîrzieri substanțiale la inițierea licitației și la atribuirea contractului;

- procesul decizional de atribuire consorțiului condus de ,,Hewlett- Packard" (consorțiul "HP") a contractului privind livrarea, instalarea și darea în exploatare a SIMF nu a fost însoțit de o analiză fundamentată din partea MF privind capacitățile acestuia de a-și onora angajamentele contractuale;

- nu au fost dezvoltate de către consorțiul "HP" unele funcționalități prevăzute în documentația tehnică a SIMF;

- părțile contractante nu au demonstrat abilitățile de rigoare asupra specificațiilor tehnice ale SIMF, fapt care a cauzat neelaborarea și, respectiv, nelivrarea sistemului conform prevederilor contractuale.

  • Implementarea sistemului de management financiar și control, precum și a auditului intern în AAPC nu a înregistrat efectele scontate:

- au fost admise incertitudini în procesul de implementare corectă de către autoritățile administrației publice a controlului financiar public intern (CFPI) după modelul COSO;

- n-au fost executate prevederile ce vizează crearea și activitatea unităţilor de audit intern în cadrul organelor de specialitate ale AAPC și autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea;

- n-au fost elaborate planuri strategice ale activităţii de audit intern în cadrul unor AAPC, neidentificîndu-se nici instrumentele de politici care urmau a fi utilizate în realizarea obiectivelor;

- activitatea unităților de audit intern pe parcursul perioadei analizate nu a fost orientată spre diagnosticarea corectitudinii, eficienței și eficacității funcționării sistemului de management financiar și control;

- unele unități de audit intern, la realizarea misiunilor de audit, nu respectă normele metodologice și standardele naționale de audit intern, Codul etic al auditorului intern. Constatările și recomandările misiunilor de audit intern nu sînt bazate pe probe suficiente, relevante şi sigure;

- Inspecția Financiară reprezintă o autoritate nerestructurată, cu atribuții ce se suprapun competențelor în materie de audit extern și intern, deținînd și atribuții ce țin de unele elemente din domeniul administrării fiscale.

În contextul celor expuse, se concluzionează că realizarea obiectivelor stabilite în cadrul reformelor inițiate (RAPC și PMPF) a avut o importanță crucială în racordarea managementului finanțelor publice la standardele comunitare, iar nivelul reușitelor la momentul auditului nu este semnificativ. Pînă în prezent nu este implementat SIMF, care să integreze un set durabil de instrumente de gestiune financiară modernă. Preponderent din aceste considerente, nu este aplicată și metodologia nouă privind elaborarea și executarea bugetului, în consecință fiind consumat timp și resurse, fără a rezulta cu un produs integral, pus în exploatare operațională. Neconformarea unităților de audit intern rigorilor stabilite nu asigură promovarea unui nivel avansat de răspundere managerială la utilizarea fondurilor publice și nu contribuie la o bună guvernare a entităților publice.

Întru excluderea riscurilor majore de eșuare a realizării PMFP și, respectiv, de neatingere a impactului reformelor inițiate, sînt necesare acțiuni prompte de urgentare a implementării sistemului informațional, măsuri de remediere a deficiențelor ce țin de consolidarea capacităţilor de planificare strategică a autorităților publice, precum și de orientarea unităților de audit spre un sistem modern de gestiune a finanțelor publice, bazat pe conceptul CFPI.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanței "Realizări și deficiențe în implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, oportunități de îmbunătățire", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea și Raportul de audit se remit autorităților indicate în punctele 2.1.-2.3. din prezenta Hotărîre și se recomandă să ia atitudine, conform competențelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Ministerele: Finanțelor; Economiei; Agriculturii și Industriei Alimentare; Tineretului și Sportului; Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Sănătății; Educației; Afacerilor Interne; precum și Academia de Științe a Moldovei; Agenția Relații Funciare și Cadastru, pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre, inclusiv:

2.1.1. Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor, pentru ajustarea cadrului analitic și procedural în materie de evaluări și prognoze macroeconomice, inclusiv fiscal-bugetare, prin actualizarea modelelor de rigoare și asigurarea unei convergențe de politici, precum și prin sporirea credibilității și predictibilității bugetului;

2.1.2 Ministerului Economiei, pentru fortificarea capacităților instituționale în domeniul prognozării macroeconomice în scopul sporirii calității prognozelor de referință;

2.1.2. Ministerului Educației, întru examinarea oportunității elaborării unui program de pregătire profesională în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior pentru auditorii interni;

2.2. Autorităților administrației publice centrale neindicate în pct. 2.1. și autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

2.3. Guvernului, pentru informare și luare de atitudine, precum și pentru:

2.3.1. atragerea unei atenții sporite implementării reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, reieșind din importanța strategică a acestora, precum și din situația creată în acest domeniu;

2.3.2. crearea unui grup de lucru specializat în domeniul TI, care să evalueze situația privind implementarea Sistemului Informațional al Managementului Finanțelor Publice, precum și capacitatea consorțiului condus de Compania ,,Hewlett-Packard International Trade BV" de a-și onora obligațiunile contractuale, în baza rezultatelor căreia să fie înaintate propuneri de soluționare a chestiunii în cauză;

2.3.3. inițierea, în comun cu partenerii de dezvoltare, a elaborării cadrului legal pentru determinarea sferei de reglementare și domeniului de aplicare a inspecției financiare, întru neadmiterea suprapunerilor de competențe cu ale auditului public extern și intern, precum și cu ale domeniului administrării fiscale;

2.3.4. intensificarea procesului de monitorizare de către Comitetul interministerial pentru planificare strategică a activității Grupului coordonator pentru elaborarea CBTM, în vederea eficientizării cadrului de politici/proceduri în materie de management al finanțelor publice.

3. Despre mersul implementării reformelor în domeniul managementului finanțelor publice se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul, Comisia permanentă economie, buget şi finanţe a Parlamentului, pentru o posibilă luare de atitudine.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor pct.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

COSO - defineşte controlul intern ca  fiind un proces efectuat de Consiliul de administraţie, conducere şi întregul personal al entităţii, menit  să  furnizeze o asigurare  rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Recomandari (174)

să revizuiască practica de stabilire/delimitare a responsabilităţilor şi sarcinilor suplimentare pentru angajaţii din cadrul DAMEP, pentru a nu fi afectată realizarea activităţilor de bază.

să revizuiască practica de stabilire/delimitare a responsabilităţilor şi sarcinilor suplimentare pentru angajaţii din cadrul DAMEP, pentru a nu fi afectată realizarea activităţilor de bază.

să revizuiască practica de stabilire/delimitare a responsabilităţilor şi sarcinilor suplimentare pentru angajaţii din cadrul DAMEP, pentru a nu fi afectată realizarea activităţilor de bază.

să revizuiască practica de stabilire/delimitare a responsabilităţilor şi sarcinilor suplimentare pentru angajaţii din cadrul DAMEP, pentru a nu fi afectată realizarea activităţilor de bază.

să revadă obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare.

să revadă obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare.

să revadă obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare.

să revadă obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare.

să revadă obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare.

să elaboreze un regulament intern privind procesul bugetar în cadrul AAPC, care să stabilească etapele şi părţile nemijlocit implicate în elaborarea CBTM şi a bugetelor pe programe, precum şi modul de conlucrare a acestora.

să elaboreze un regulament intern privind procesul bugetar în cadrul AAPC, care să stabilească etapele şi părţile nemijlocit implicate în elaborarea CBTM şi a bugetelor pe programe, precum şi modul de conlucrare a acestora.

să elaboreze un regulament intern privind procesul bugetar în cadrul AAPC, care să stabilească etapele şi părţile nemijlocit implicate în elaborarea CBTM şi a bugetelor pe programe, precum şi modul de conlucrare a acestora.

să elaboreze un regulament intern privind procesul bugetar în cadrul AAPC, care să stabilească etapele şi părţile nemijlocit implicate în elaborarea CBTM şi a bugetelor pe programe, precum şi modul de conlucrare a acestora.

să elaboreze un regulament intern privind procesul bugetar în cadrul AAPC, care să stabilească etapele şi părţile nemijlocit implicate în elaborarea CBTM şi a bugetelor pe programe, precum şi modul de conlucrare a acestora.

să elaboreze un regulament intern privind procesul bugetar în cadrul AAPC, care să stabilească etapele şi părţile nemijlocit implicate în elaborarea CBTM şi a bugetelor pe programe, precum şi modul de conlucrare a acestora.

să elaboreze un regulament intern privind procesul bugetar în cadrul AAPC, care să stabilească etapele şi părţile nemijlocit implicate în elaborarea CBTM şi a bugetelor pe programe, precum şi modul de conlucrare a acestora.

să consolideze capacităţile de planificare economico-bugetară a DAMEP, de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor prin angajarea specialiştilor-experţi în materie.

să consolideze capacităţile de planificare economico-bugetară a DAMEP, de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor prin angajarea specialiştilor-experţi în materie.

să consolideze capacităţile de planificare economico-bugetară a DAMEP, de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor prin angajarea specialiştilor-experţi în materie.

să elaboreze metode şi instrumente proprii în vederea monitorizării bugetelor pe programe.

să elaboreze metode şi instrumente proprii în vederea monitorizării bugetelor pe programe.

să elaboreze metode şi instrumente proprii în vederea monitorizării bugetelor pe programe.

să elaboreze metode şi instrumente proprii în vederea monitorizării bugetelor pe programe.

să elaboreze metode şi instrumente proprii în vederea monitorizării bugetelor pe programe.

să elaboreze metode şi instrumente proprii în vederea monitorizării bugetelor pe programe.

să elaboreze metode şi instrumente proprii în vederea monitorizării bugetelor pe programe.

să revizuiască indicatorii de performanţă pentru a spori utilitatea acestora şi a asigura corespunderea lor cu cadrul metodologic şi să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor respective performanţele programelor realizate în raport cu mijloacele alocate, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru a obţine rezultatele scontate.

să revizuiască indicatorii de performanţă pentru a spori utilitatea acestora şi a asigura corespunderea lor cu cadrul metodologic şi să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor respective performanţele programelor realizate în raport cu mijloacele alocate, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru a obţine rezultatele scontate.

să revizuiască indicatorii de performanţă pentru a spori utilitatea acestora şi a asigura corespunderea lor cu cadrul metodologic şi să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor respective performanţele programelor realizate în raport cu mijloacele alocate, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru a obţine rezultatele scontate.

să revizuiască indicatorii de performanţă pentru a spori utilitatea acestora şi a asigura corespunderea lor cu cadrul metodologic şi să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor respective performanţele programelor realizate în raport cu mijloacele alocate, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru a obţine rezultatele scontate.

să revizuiască indicatorii de performanţă pentru a spori utilitatea acestora şi a asigura corespunderea lor cu cadrul metodologic şi să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor respective performanţele programelor realizate în raport cu mijloacele alocate, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru a obţine rezultatele scontate.

să revizuiască indicatorii de performanţă pentru a spori utilitatea acestora şi a asigura corespunderea lor cu cadrul metodologic şi să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor respective performanţele programelor realizate în raport cu mijloacele alocate, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru a obţine rezultatele scontate.

să revizuiască indicatorii de performanţă pentru a spori utilitatea acestora şi a asigura corespunderea lor cu cadrul metodologic şi să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor respective performanţele programelor realizate în raport cu mijloacele alocate, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru a obţine rezultatele scontate.

să examineze oportunitatea redimensionării programelor prin gruparea optimă a activităţilor cuprinse de acestea, în scopul stabilirii unor indicatori relevanţi şi monitorizării mai eficiente a rezultatelor.

să examineze oportunitatea redimensionării programelor prin gruparea optimă a activităţilor cuprinse de acestea, în scopul stabilirii unor indicatori relevanţi şi monitorizării mai eficiente a rezultatelor.

să examineze oportunitatea redimensionării programelor prin gruparea optimă a activităţilor cuprinse de acestea, în scopul stabilirii unor indicatori relevanţi şi monitorizării mai eficiente a rezultatelor.

să examineze oportunitatea redimensionării programelor prin gruparea optimă a activităţilor cuprinse de acestea, în scopul stabilirii unor indicatori relevanţi şi monitorizării mai eficiente a rezultatelor.

să ajusteze modelele şi procedurile analitice şi să asigure monitorizarea schimbărilor în materie de prognoză macroeconomică pe parcursul anului, precum şi să analizeze factorii care le-au influenţat, în scopul perfecţionării procesului de planificare.

să întreprindă neîntîrziat măsurile de rigoare în vederea responsabilizării personalului din cadrul MF, întru asigurarea unei conlucrări eficiente cu integratorul SIMF şi urgentarea procesului de definitivare a modulelor sistemului.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să sporească responsabilitatea managerială privind crearea unităţilor de audit intern, în scopul asigurării bunei guvernări pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate ale entităţii.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea suplinirii statelor de personal în funcţie de necesarul entităţii pentru desfăşurarea unei activităţi eficace a unităţilor de audit intern.

în corespundere cu principiile fundamentale ale activităţii de audit intern, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea subordonării directe a unităţii de audit intern conducătorului entităţii publice.

în corespundere cu principiile fundamentale ale activităţii de audit intern, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea subordonării directe a unităţii de audit intern conducătorului entităţii publice.

să respecte normele metodologice în vederea îndeplinirii declaraţiilor de independenţă de către auditorii interni, în scopul evitării conflictelor de interese şi asigurării unei atitudini imparţiale şi neinfluenţate.

să respecte normele metodologice în vederea îndeplinirii declaraţiilor de independenţă de către auditorii interni, în scopul evitării conflictelor de interese şi asigurării unei atitudini imparţiale şi neinfluenţate.

să respecte normele metodologice în vederea îndeplinirii declaraţiilor de independenţă de către auditorii interni, în scopul evitării conflictelor de interese şi asigurării unei atitudini imparţiale şi neinfluenţate.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

- să elaboreze, după caz, proceduri scrise şi formalizate privind activitatea unităţilor de audit intern în baza cadrului normativ existent, ţinînd cont de specificul instituţiei publice; - să direcţioneze activitatea de audit intern spre prevenirea neregulilor şi îmbunătăţirea activităţilor autorităţilor publice, în scopul implementării obiectivelor strategice şi operaţionale ale entităţilor în mod eficient şi eficace.

să elaboreze şi să aprobe planuri strategice ale activităţii de audit intern, care să aibă la bază un inventar complet al activităţilor, analiză adecvată a riscurilor asociate, precum şi aprecierea instrumentelor de control intern ale acestor activităţi.

să elaboreze şi să aprobe planuri strategice ale activităţii de audit intern, care să aibă la bază un inventar complet al activităţilor, analiză adecvată a riscurilor asociate, precum şi aprecierea instrumentelor de control intern ale acestor activităţi.

să elaboreze şi să aprobe planuri strategice ale activităţii de audit intern, care să aibă la bază un inventar complet al activităţilor, analiză adecvată a riscurilor asociate, precum şi aprecierea instrumentelor de control intern ale acestor activităţi.

să elaboreze şi să aprobe planuri strategice ale activităţii de audit intern, care să aibă la bază un inventar complet al activităţilor, analiză adecvată a riscurilor asociate, precum şi aprecierea instrumentelor de control intern ale acestor activităţi.

să elaboreze şi să aprobe planuri strategice ale activităţii de audit intern, care să aibă la bază un inventar complet al activităţilor, analiză adecvată a riscurilor asociate, precum şi aprecierea instrumentelor de control intern ale acestor activităţi.

să elaboreze planuri anuale de audit intern, precum şi programele de lucru ale misiunilor de audit, ţinînd cont de structura prevăzută de cadrul normativ.

să elaboreze planuri anuale de audit intern, precum şi programele de lucru ale misiunilor de audit, ţinînd cont de structura prevăzută de cadrul normativ.

să elaboreze planuri anuale de audit intern, precum şi programele de lucru ale misiunilor de audit, ţinînd cont de structura prevăzută de cadrul normativ.

să elaboreze planuri anuale de audit intern, precum şi programele de lucru ale misiunilor de audit, ţinînd cont de structura prevăzută de cadrul normativ.

să elaboreze planuri anuale de audit intern, precum şi programele de lucru ale misiunilor de audit, ţinînd cont de structura prevăzută de cadrul normativ.

să elaboreze planuri anuale de audit intern, precum şi programele de lucru ale misiunilor de audit, ţinînd cont de structura prevăzută de cadrul normativ.

să aprobe politici de gestionare a riscurilor la nivelul entităţilor, cu divizarea responsabilităţilor în vederea elaborării şi actualizării sistematice a procedurilor privind întocmirea Registrelor riscurilor.

să aprobe politici de gestionare a riscurilor la nivelul entităţilor, cu divizarea responsabilităţilor în vederea elaborării şi actualizării sistematice a procedurilor privind întocmirea Registrelor riscurilor.

să aprobe politici de gestionare a riscurilor la nivelul entităţilor, cu divizarea responsabilităţilor în vederea elaborării şi actualizării sistematice a procedurilor privind întocmirea Registrelor riscurilor.

să aprobe politici de gestionare a riscurilor la nivelul entităţilor, cu divizarea responsabilităţilor în vederea elaborării şi actualizării sistematice a procedurilor privind întocmirea Registrelor riscurilor.

să aprobe politici de gestionare a riscurilor la nivelul entităţilor, cu divizarea responsabilităţilor în vederea elaborării şi actualizării sistematice a procedurilor privind întocmirea Registrelor riscurilor.

- să instituie Consiliul CFPI în calitate de organ consultativ şi să se elaboreze Regulamentul de funcţionare al acestuia, conform prevederilor art.30 din Legea nr.229 din 23.09.2010, în scopul monitorizării controlului financiar public intern; - să evalueze periodic activitatea desfăşurată de UCA şi progresele obţinute de autorităţile publice în implementarea CFPI, cu raportarea rezultatelor Colegiului MF şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru remedierea deficienţelor constatate; - să revizuiască actele normative proprii (Ordinele ministrului finanţelor nr.98 din 27.11.2007, nr.118 din 29.12.2008), în vederea aducerii noţiunilor de control intern şi management financiar şi control în concordanţă cu prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010

să elaboreze mecanismul de certificare a auditorilor interni, în scopul determinării competenţelor necesare domeniului de activitate.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

să elaboreze un program de măsuri menit să soluţioneze problemele identificate, prin asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor unităţilor de audit intern, care ar asigura îmbunătăţirea şi maximalizarea funcţionalităţii acestora.

Cerinte (70)

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru urgentarea proceselor de implementare a managementului finanțelor publice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre

pentru ajustarea cadrului analitic și procedural în materie de evaluări și prognoze macroeconomice, inclusiv fiscal-bugetare, prin actualizarea modelelor de rigoare și asigurarea unei convergențe de politici, precum și prin sporirea credibilității și predictibilității bugetului;

pentru ajustarea cadrului analitic și procedural în materie de evaluări și prognoze macroeconomice, inclusiv fiscal-bugetare, prin actualizarea modelelor de rigoare și asigurarea unei convergențe de politici, precum și prin sporirea credibilității și predictibilității bugetului;

pentru fortificarea capacităților instituționale în domeniul prognozării macroeconomice în scopul sporirii calității prognozelor de referință;

întru examinarea oportunității elaborării unui program de pregătire profesională în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior pentru auditorii interni;

atragerea unei atenții sporite implementării reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, reieșind din importanța strategică a acestora, precum și din situația creată în acest domeniu;

crearea unui grup de lucru specializat în domeniul TI, care să evalueze situația privind implementarea Sistemului Informațional al Managementului Finanțelor Publice, precum și capacitatea consorțiului condus de Compania ,,Hewlett-Packard International Trade BV" de a-și onora obligațiunile contractuale, în baza rezultatelor căreia să fie înaintate propuneri de soluționare a chestiunii în cauză;

inițierea, în comun cu partenerii de dezvoltare, a elaborării cadrului legal pentru determinarea sferei de reglementare și domeniului de aplicare a inspecției financiare, întru neadmiterea suprapunerilor de competențe cu ale auditului public extern și intern, precum și cu ale domeniului administrării fiscale;

intensificarea procesului de monitorizare de către Comitetul interministerial pentru planificare strategică a activității Grupului coordonator pentru elaborarea CBTM, în vederea eficientizării cadrului de politici/proceduri în materie de management al finanțelor publice.

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;

pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru promovarea reformelor managementului finanțelor publice în cadrul instituțiilor respective;