Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 50 din 25 septembrie 2008 privind raportul asupra controlului administrării şi utilizării mijloacelor financiare publice şi a patrimoniului public de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova şi unii beneficiari ai mijloacelor acestuia în perioada anilor 1998-2007

Numar din data de 2008-09-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna N.Lupan, viceministrului administraţiei publice locale dl S.Tatarov, directorului executiv al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova dl B.Popadiuc, contabilului-şef al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova dna M.Băgu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra controlului administrării şi utilizării mijloacelor financiare publice şi a patrimoniului public de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova şi unii beneficiari ai mijloacelor acestuia în perioada anilor 1998-2007.

Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control/ audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, la Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (în continuare - FISM). În scopul obţinerii unor probe relevante, au fost efectuate controale de contrapunere la 43 de beneficiari ai mijloacelor FISM.

Controlul a avut drept obiectiv:

  • determinarea gradului de respectare a cadrului normativ privind modul de utilizare a creditelor externe, precum şi a altor surse;
  • confirmarea veridicităţii datelor reflectate în rapoartele financiare;
  • determinarea surselor de finanţare a FISM şi utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor publice;
  • aprecierea riscului de finanţare dublă a investiţiilor capitale şi reparaţiilor capitale la obiectele social-culturale, efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale.

Probele de control au fost colectate la FISM prin metoda examinării Acordurilor de credit şi de grant, documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă şi altor documente, informaţiei de la Ministerul Finanţelor; analizei selective a unor rapoarte de utilizare a mijloacelor acumulate pentru finanţarea Proiectelor FISM 1 şi FISM 2.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1. În perioada anilor 1998-2007, FISM a administrat 62,7 mil. dolari SUA pentru finanţarea Proiectelor FISM 1 şi FISM 2, inclusiv surse externe în sumă de 44,2 mil.dolari SUA, contribuţia Guvernului Republicii Moldova - 8,2 mil.dolari SUA şi 10,3 mil.dolari SUA - acumulate de la comunităţi, fiind implementate 1133 micro/subproiecte în valoare de 57,0 mil.dolari SUA, faţă de 871 micro/subproiecte conform indicatorilor stabiliţi pentru întregul Proiect al FISM.

2. La 31.12.2007 soldul dobînzilor bancare calculate la mijloacele băneşti acumulate de la comunităţi în Proiectul FISM 1 a constituit 5,0 mil. lei, sau 6,7% din suma totală a soldului la conturile curente deschise în băncile comerciale.

3. Organele administraţiei publice locale nu au asigurat pe deplin controlul asupra înregistrării conforme în bilanţurile instituţiilor publice a obiectelor construite şi reparate capital din sursele finanţate din contul FISM în sumă de 36,4 mil.lei.

4. FISM nu a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, iar statutul şi prevederile legale ce reglementează activitatea sa n-au fost aduse în concordanţă cu modificările legislaţiei bugetare, fapt care a dus la:

  • neajustarea politicii de contabilitate, aprobată prin decizia Consiliului naţional al FISM în anul 1998, la cadrul normativ modificat ulterior;
  • diminuarea cu 51,2 mil.lei a soldului de mijloace băneşti la 31.12.2007 în Raport (Formularul nr.2PI) şi Bilanţ (Formularul nr.1-1), prezentate Ministerului Finanţelor, în comparaţie cu cel înregistrat la conturile deschise în băncile comerciale;
  • nereflectarea în rapoartele financiare prezentate Biroului Naţional de Statistică a sumei de 567,1 mii dolari SUA, transferată regulamentar de către Banca Mondială direct prestatorilor serviciilor de consultanţă.

5. La contul "Investiţii pe termen lung în părţi nelegate", la situaţia din 31.12.2007, neregulamentar este reflectată suma de 162,2 mil.lei, care constituie valoarea a 166 micro/subproiecte finalizate în anii 2006-2007 şi netransmise beneficiarilor.

6. Detaşările angajaţilor peste hotare, în unele cazuri, s-au efectuat cu nerespectarea pct.3.4.6. "Documente necesare pentru efectuarea plăţilor" din Manualul financiar şi administrativ al FISM, fiind depistate cazuri în care la unele rapoarte nu erau anexate scrisorile de aprobare din partea Bănci Mondiale a unor deplasări.

7. FISM n-a efectuat inventarierea integrităţii investiţiilor financiare pe termen lung, creanţelor şi datoriilor, pentru confirmarea veridicităţii şi autenticităţii datelor contabile şi din rapoartele financiare, astfel nerespectînd prevederile art.39 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) şi propriile ordine.

8. Pentru anul 2007, FISM a transferat în bugetul de stat dobînzile aferente soldurilor de mijloace băneşti disponibile la conturile bancare în sumă de 3,7 mil.lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Fondului de Investiţii Sociale din Moldova:

1.1. să informeze Consiliul naţional al FISM despre rezultatele controlului administrării şi utilizării mijloacelor financiare publice şi a patrimoniului public de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova şi unii beneficiari ai mijloacelor acestuia în perioada anilor 1998-2007;

1.2. să efectueze şi să reflecte în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare transmiterea către beneficiari a obiectelor finalizate în valoare de 162,2 mil. lei, în legătură cu darea lor în exploatare;

1.3. să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectuînd anual inventarierea creanţelor, datoriilor, investiţiilor şi a altui patrimoniu.

2. Se cere de la beneficiarii indicaţi în Anexa la prezenta hotărîre să înregistreze în evidenţa contabilă obiectivele construite, reconstruite sau reparate din contul FISM în valoare totală de 36,4 mil. lei.

3. Se cere de la Ministerul Afacerilor Interne evaluarea imobilului Centrului de plasament din str. L. Tolstoi, 39, cu luarea ulterioară a acestuia la evidenţă.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului efectuat şi se recomandă:

4.1. în procesul ajustării cadrului metodologic privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară la standardele internaţionale, să determine modalitatea reflectării complete şi oportune a operaţiunilor economice legate de implementarea proiectelor investiţionale;

4.2. în comun cu Ministerul Administraţiei Publice Locale şi organele administraţiei publice locale, să asigure luarea la evidenţă a valorii obiectivelor construite, reconstruite sau reparate din contul mijloacelor FISM şi înregistrarea lor în rapoartele financiare pe anul 2008.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului şi se propune examinarea formei organizatorico-juridice a FISM, ţinînd cont de modificările procesului bugetar începînd cu anul 2005, şi asigurarea înregistrării acestuia la Camera Înregistrării de Stat conform legislaţiei în vigoare.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru politică economică, buget şi finanţe.

7. Despre executarea punctelor 1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Republicată în M. O., 2003, nr.87-90, art.398. Abrogată la 01.01.2008 prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)