Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 49 din 22 iulie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului satului Tvardiţa, raionul Taraclia, în perioada anilor 2001-2007

Numar din data de 2008-07-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului satului Tvardiţa, raionul Taraclia, dl I. Jeleapov şi contabilului-şef dna A. Şegheva, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului satului Tvardiţa, raionul Taraclia, în perioada anilor 2001-2007.

Acţiunile de control s-au efectuat în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.312-XIII, la cererea Fracţiunii parlamentare "Alianţa Moldova Noastră", avînd drept obiectiv verificarea exercitării de către autorităţile publice locale a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare ale primăriei satului Tvardiţa în anii de gestiune 2001-2007.

A fost supusă controlului primăria satului Tvardiţa, care, în perioada raportată, şi-a exercitat atribuţiile în baza art.45 din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.40 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.436-XVI).

În perioada supusă controlului, funcţia de ordonator principal de buget al satului Tvardiţa a fost exercitată de către primarul dl P. Mitcov, pînă la 06.06.2003, de la 01.07.2003 pînă la 29.06.2007 - de către primarul dl A. Pascalov, iar de la 30.06.2007 - de către primarul dl I. Jeleapov, potrivit art.34 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV şi art.29 alin.(1) lit.f) din Legea nr.436-XVI.

Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului satului Tvardiţa au fost reglementate de Legea nr.491-XIV din 09.07.1999 "Privind finanţele publice locale"[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.491-XIV), Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), precum şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului satului Tvardiţa, deciziilor Consiliului local al satului Tvardiţa; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia, Trezoreria teritorială Taraclia, Oficiul cadastral teritorial Taraclia, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1.1. Bugetul satului Tvardiţa pe anii 2001, 2002, 2003 şi 2005 a fost aprobat cu depăşirea termenelor prevăzute de legislaţie de la 4 pînă la 12 zile, astfel nefiind respectate prevederile art.20 alin.(4) din Legea nr.491-XIV şi art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV. Factorii responsabili de execuţia bugetului local n-au asigurat pe deplin transparenţa lui, acesta nefiind dat publicităţii în perioada anilor 2006 şi 2007, după cum reglementează prevederile art.22 din Legea nr.397-XV.

1.2. În perioada supusă controlului, bugetul satului Tvardiţa a fost aprobat în condiţii de deficit bugetar, care a fost acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile la începutul anului bugetar, împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare şi din contul mijloacelor de la realizarea bunurilor proprietate publică.

Dinamica execuţiei bugetului satului Tvardiţa la partea de venituri şi cea de cheltuieli în perioada anilor 2001-2007 se prezintă astfel:

mii lei

Anul bugetar

Venituri

Cheltuieli

Soldul mijloacelor

băneşti la începutul anului

Precizat

Executat

Gradul de executare

(%)

Precizat

Executat

Gradul de executare

(%)

2001

1023,8

902,1

88,1

1023,8

980,5

95,8

-

2002

1551,0

1564,8

100,9

1563,3

1533,0

98,0

12,3

2003

718,5

774,6

107,8

718.5

811,8

113,0

49,8

2004

2144,4

2493,9

116,3

2156,8

2131,1

98,8

12,6

2005

3264,2

3122,5

95,6

3790,0

3560,9

93,9

375,5

2006

4500,8

4527,2

100,6

4673,6

4621,4

98,9

87,1

2007

5870,6

5552,6

94,6

6047,0

5632,0

93,1

163,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului satului Tvardiţa pe venituri şi cheltuieli la toate componentele pe anii 2001-2007

Analiza datelor prezentate mai sus denotă că, în perioada anilor 2001-2007, bugetul satului Tvardiţa a avut o tendinţă de creştere. Astfel, în raport cu anul 2001, veniturile de casă în anul 2007 au crescut cu 4650,5 mii lei, sau de 6,2 ori, concomitent majorîndu-se şi cheltuielile executate - cu 4651,5 mii lei, sau de 5,7 ori.

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului satului Tvardiţa pe perioada anilor 2001-2007, au fost constatate unele abateri şi nereguli, printre care:

  • în perioada supusă controlului, primăria satului Tvardiţa n-a întreprins măsuri eficiente în vederea acumulării veniturilor proprii şi stingerii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;
  • n-au fost valorificate pe deplin mijloacele financiare preconizate pentru unele cheltuieli, cele mai mari nevalorificări fiind înregistrate la compartimentul "Învăţămînt";
  • la unele categorii de cheltuieli a fost admisă depăşirea cuantumului aprobat (precizat), care a generat formarea datoriilor creditoare;
  • au fost admise cazuri de nerespectare a prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice;
  • utilizarea ineficientă a patrimoniului public, precum şi neasigurarea integrităţii lui;
  • nerespectarea întocmai a normelor de disciplină financiar-bugetară în ceea ce priveşte legalitatea cheltuielilor bugetare, înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor valorilor materiale şi patrimoniului, nereflectarea cheltuielilor efectuate pentru reparaţii capitale la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

 1. Se cere de la primarul satului Tvardiţa:

1.1. să informeze Consiliul local despre rezultatele controlului asupra formării şi executării bugetului satului Tvardiţa în perioada anilor 2001-2007, cu înaintarea spre aprobare acestuia a unui plan de acţiuni în vederea eficientizării managementului finanţelor publice locale privind extinderea şi consolidarea bazei fiscale, executarea veniturilor proprii în cuantumul programat, precum şi diminuarea datoriilor la impozite, taxe şi la alte venituri în bugetul local;

1.2. să asigure:

1.2.1. utilizarea mijloacelor bugetare în limita alocaţiilor bugetare aprobate;

1.2.2. încasarea de la CP "Tvardiţa" a plăţii pentru arenda (folosirea) terenurilor cu suprafaţa de 106,1 ha, precum şi încheierea cu agentul economic nominalizat a contractelor de arendă a terenurilor respective;

1.2.3. efectuarea inventarierii patrimoniului public, cu înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor la organele cadastrale, potrivit prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

1.2.4. ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, cu luarea măsurilor corespunzătoare de înregistrare în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe în sumă de 168,0 mii lei, precum şi a terenurilor cu suprafaţa de 3,37 ha;

1.2.5. ajustarea la prevederile legale a clauzelor contractului privind comercializarea terenului cu suprafaţa de 2,8 ha;

1.2.6. revizuirea ordinului de angajare în funcţia de jurist a persoanei care deţine o funcţie incompatibilă cu cea de funcţionar public în primăria satului Tvardiţa.

2. Se cere de la Consiliul local elaborarea şi aprobarea Statutului satului Tvardiţa, potrivit cerinţelor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 "Privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)".

3. Se cere de la Ministerul Administraţiei Publice Locale efectuarea controlului asupra legalităţii deciziei nr.2/26 din 02.05.2006 privind înstrăinarea terenului din parcul central al satului, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie.

4. Se ia act că primăria satului Tvardiţa:

4.1. a întreprins măsuri în vederea stingerii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor în sumă de 328,0 mii lei;

4.2. a majorat valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe cu costul lucrărilor de reparaţie capitală în sumă de 150,0 mii lei;

4.3. a justificat documentar casarea valorilor materiale în sumă de 42,5 mii lei.

5. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Fracţiunii parlamentare "Alianţa Moldova Noastră".

6. Despre executarea punctelor 1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007, prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] M.O., 1999, nr.101-102, art.498. Abrogată la 19.12.2003, prin Legea nr.397-XV din 16.10.2003.

[5] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[6] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)