Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 48 din 18 iulie 2008 privind raportul asupra controlului gestionării patrimoniului public la Î.S. „Moldelectrica” pe perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-07-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl T. Copaci, directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică dl V.Iurcu, directorului general al Î.S. "Moldelectrica" dl Gh. Dimov şi a contabilului-şef dna R. Gavrilov, reprezentanţilor Inspecţiei de Stat în Construcţii şi altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra controlului gestionării patrimoniului public la Î.S. "Moldelectrica" pe perioada anilor 2006-2007.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008 şi au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii gestionării patrimoniului de stat de către Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" (în continuare - Î.S. "Moldelectrica" sau întreprinderea).

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin examinarea selectivă a documentelor primare, analiza rapoartelor financiare, altor documente (procese-verbale, ordine, acte ale altor organe de control, contracte, documente de executare a lucrărilor şi serviciilor, precum şi explicaţiile persoanelor responsabile). De asemenea, întru determinarea eficienţei şi economicităţii achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii, selectiv, au fost efectuate controale de contrapunere la unii agenţi economici cu care întreprinderea a avut relaţii economico-financiare în anii 2006-2007, şi anume: S.R.L. "Vitoriotrans" (c/f 1002600050990), S.A. "Transenergo-Reparaţie" (c/f 1003600090463), S.R.L. "Repfiniscons" (c/f 1004600043293).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În rezultatul verificării gestionării patrimoniului public de către Î.S. "Moldelectrica" s-a constatat că indicatorii economico-financiari au avut o evoluţie pozitivă. Astfel, volumul energiei electrice transportate de către Î.S. "Moldelectrica" a avut o tendinţă de creştere, înregistrînd în anul 2006 o majorare de 183,2 mil. kWh şi în anul 2007- de 490,9 mil. kWh; pierderile în reţea, în anul 2007, au scăzut, în comparaţie cu pierderile din anul 2006, cu 9,7 mil. kWh. Capitalul propriu (activele nete) al Î.S. "Moldelectrica" s-a majorat în anul 2007, faţă de anul 2006, cu 11,6 mil. lei. În perioada verificată, întreprinderea a obţinut profit în sumă de 0,7 mil. lei şi, respectiv, de 11,7 mil. lei.

Totodată, activităţile manageriale de administrare neregulamentară la capitolul gestionarea patrimoniului public au influenţat negativ asupra situaţiei financiare a întreprinderii. Nerespectînd principiile de economicitate şi eficienţă, întreprinderea a suportat cheltuieli neîntemeiate. La evaluarea şi înregistrarea bunurilor nu s-au respectat prevederile regulamentare, ceea ce a influenţat asupra veridicităţii situaţiei patrimoniale. Astfel, verificările efectuate au constatat următoarele nereguli.

 La situaţia patrimonială, întreprinderea n-a efectuat reevaluarea bunurilor aflate în gestiune:

- în anii 2006-2007, lucrările de reconstrucţie şi consolidare a unor clădiri şi încăperi de producţie, de consolidare a Liniilor de Tensiune Înaltă şi de reparaţie capitală în sumă de 8,4 mil.lei au fost înregistrate ca cheltuieli de reparaţie curentă, fără capitalizarea lor;

- achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii, în anii 2006-2007, s-au efectuat cu abateri semnificative de la prevederile regulamentare;

- lucrările de construcţie a 38 de clădiri în valoare de 9,9 mil. lei, date în exploatare în anii 2006-2007, au fost contractate cu 3 antreprenori, nerespectîndu-se prevederile Regulamentului intern cu privire la încheierea contractelor, inclusiv la selectarea antreprenorilor prin desfăşurarea unor licitaţii;

 - achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, în perioada anilor 2006-2007, de către Î.S. "Moldelectrica" în proporţii semnificative s-a efectuat de la 4 agenţi economici, capitalul social al cărora aparţine în întregime statului (33,5%), de la 5 agenţi economici privaţi (26,3%);

- Î.S. "Moldelectrica" n-a determinat regulamentar necesitatea utilizării de către antreprenori a coeficienţilor de majorare a normelor de folosire a resurselor (pentru lucrările de construcţie - de 1,2 şi 1,15, indicate în devizele de cheltuieli şi în actele de executare a lucrărilor), ce condiţionează riscul majorării neargumentate a valorii lucrărilor;

- în rezultatul neexaminării principiilor de economicitate, întreprinderea a procurat utilaj de la S.R.L. "Utilelectric" la un preţ cu circa 460,2 mii lei mai mare decît acesta a fost declarat în vamă de importatorul S.R.L. "Valichiria" (administrator fiind aceeaşi persoană).

Controalele de contrapunere au constatat următoarele:

- unii antreprenori (S.R.L. "Vitoriotrans", S.A. "Transenergo-Reparaţie") au aplicat coeficienţi de majorare a valorii lucrărilor (de manoperă şi funcţionare a utilajului) - de 2,89 în actele de executare a lucrărilor, acceptate de către Î.S. "Moldelectrica" în sumă de 3,9 mil. lei, care nu au fost argumentaţi din punct de vedere economic şi juridic şi s-au răsfrînt asupra măririi costului de transportare a energiei electrice;

 - valoarea materialelor indicate de către S.R.L. "Vitoriotrans" în actele de executare a lucrărilor a fost mai mare decît valoarea materialelor decontate în contabilitate cu 552,9 mii lei (fără TVA);

- S.R.L. "Vitoriotrans" a executat lucrări prin intermediul S.R.L. "Condimelectro" (care are angajate aceleaşi persoane) şi S.R.L. "Vindecare" (la care activează o singură persoană - managerul), iar S.R.L. "Repfiniscons" - prin intermediul S.R.L. "Constcub" şi S.R.L. "Groven Grup", ceea ce a dus la majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor executate;

- S.R.L. "Vitoriotrans", în perioada anilor 2006-2007, a procurat valori materiale de la doi agenţi economici, care, la rîndul său, au achiziţionat bunuri de la 25 de agenţi economici (16,0 mil. lei), ultimii eschivîndu-se de la achitarea impozitelor la buget;

- o parte din lucrările de construcţie şi montaj, livrate în anii 2006-2007 de către S.R.L. "Repfiniscons" şi S.R.L. "Vitoriotrans" în adresa Î.S."Moldelectrica", au fost executate de către subantreprenori, care, conform informaţiei parvenite de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS), au efectuat achiziţii de valori materiale, lucrări şi servicii de la alţi agenţi economici (1,0 mil. lei) care s-au eschivat de la achitarea impozitelor la buget;

- în anii 2006-2007, de către Î.S. "Moldelectrica" au fost acceptate cheltuieli pentru construcţii provizorii, cheltuieli pentru îndeplinirea devizului de proiect şi cheltuieli neprevăzute în sumă de 203,2 mii lei (inclusiv TVA), incluse în actele de executare a lucrărilor de către S.R.L. "Repfiniscons", în lipsa justificării acestora.

În cadrul Î.S."Moldelectrica" nu există o subdiviziune de audit intern, cu responsabilităţi de monitorizare a controlului intern.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Ministerul Economiei şi Comerţului să examineze rezultatele controlului vizînd corectitudinea gestionării patrimoniului public de către Î.S. "Moldelectrica" în perioada anilor 2006-2007, cu întocmirea unui program de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate.

2. Se cere de la conducerea Î.S. "Moldelectrica":

2.1. respectarea şi ajustarea la prevederile legislaţiei în vigoare a modalităţii de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor;

2.2. excluderea cazurilor de acceptare a cheltuielilor în actele de îndeplinire a lucrărilor în lipsa justificării lor;

2.3. efectuarea studiilor de fezabilitate la încheierea contractelor cu antreprenorii;

2.4. reevaluarea bunurilor aflate în gestiune;

2.5. examinarea justificării aplicării coeficienţilor de majorare a valorii lucrărilor (de manoperă şi funcţionare a utilajelor) în anii precedenţi; a necesităţii lor, precum şi a metodologiei de calcul, reieşind din exigenţele concrete ale întreprinderii;

2.6. executarea incontestabilă a cerinţelor din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.92 din 27.12.2005;

2.7. optimizarea şi perfecţionarea sistemului de control intern.

3. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii efectuarea controlului asupra volumelor de lucrări la obiectivele executate de către S.R.L. "Repfiniscons" şi S.R.L. "Volaximend", cu prezentarea rezultatelor controlului Curţii de Conturi şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Procuraturii Generale materialele controlului asupra gestionării patrimoniului public la Î.S. "Moldelectrica" pe perioada anilor 2006-2007, pentru examinare după competenţă, conform legislaţiei în domeniu.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului efectuat la Î.S. "Moldelectrica" pe perioada anilor 2006-2007 şi se propune audierea raportului Ministerului Economiei şi Comerţului după aprobarea planului de măsuri pentru redresarea situaţiei în domeniu.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

7. Despre măsurile întreprinse referitor la punctele 1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea " Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)