Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 47 din 17 iulie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007

Numar din data de 2008-07-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Basarabeasca dl I.Cernăuţan, şefului-interimar al Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Basarabeasca dna L.Niculiţă şi contabilului-şef dna L.Pozdeeva, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Basarabeasca dna P.Petrov şi contabilului-şef dna L.Marinova, şefului-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv evaluarea managementului finanţelor publice locale în procesul formării şi utilizării resurselor bugetului raional, aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului.

Au fost supuse controlului: Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca, Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF) şi Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DGÎTS) din subordinea Consiliului raional Basarabeasca.

În perioada supusă controlului, funcţia de ordonator principal de buget a fost executată de preşedintele raionului Basarabeasca dl Ion Plopa - pînă la 27.06.2007, iar de la 27.06.2007 - de către dl I.Cernăuţan, potrivit art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.53 alin.(1) lit.i) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (în continuare - Legea nr.436-XVI).

Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raional Basarabeasca au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI şi alte acte normative şi legislative.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor privind executarea bugetului raional Basarabeasca, deciziilor Consiliului raional; verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca; explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raional Basarabeasca (în continuare - bugetul raional) pe anul 2007 a fost aprobat şi ulterior precizat de către Consiliul raional Basarabeasca la partea de venituri în sumă de 30352,3 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 32052,4 mii lei, sau cu un deficit bugetar în sumă de 1700,1 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile la începutul anului bugetar în sumă de 187,9 mii lei, împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare în sumă de 552,4 mii lei şi din contul mijloacelor de la vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 959,8 mii lei.

Veniturile bugetului raional pe anul 2007 au fost executate în sumă totală de 30019,4 mii lei, sau la nivelul de 98,9%, cu 332,9 mii lei mai puţin decît s-a precizat pentru perioada de gestiune. Cheltuielile s-au executat în sumă de 29775,3 mii lei, sau la nivelul de 92,8%, cu o diminuare de 2277,1 mii lei faţă de planul precizat. Execuţia de casă a bugetului raional s-a încheiat cu un excedent bugetar în sumă de 244,1 mii lei. Soldul mijloacelor bugetare la finele anului bugetar a constituit 1863,0 mii lei.

Urmare controlului asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca, consemnăm următoarele:

  • Autorităţile executive n-au întreprins măsuri eficiente în scopul acumulării veniturilor proprii programate.
  • DGF n-a asigurat estimarea veridică şi argumentată din punct de vedere economic a propunerilor de modificare a bugetului raional, înaintate spre aprobare Consiliului raional Basarabeasca. Drept rezultat, unor UAT de nivelul întîi le-au fost distribuite transferuri cu destinaţie specială cu depăşirea necesarului în sumă totală de 541,4 mii lei.
  • La executarea bugetului raional n-au fost valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli, cele mai mari nevalorificări fiind înregistrate la compartimentele "Învăţămînt", "Asigurarea şi asistenţa socială" şi "Ocrotirea sănătăţii".
  • Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca a acceptat unele cheltuieli neîntemeiate la efectuarea lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţii capitale.
  • La gestionarea patrimoniului nu s-au respectat prevederile legale referitor la obligaţia de inventariere a activelor patrimoniale, fapt care a determinat deţinerea de valori materiale neînregistrate în evidenţa contabilă.
  • La Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca şi DGÎTS s-au consemnat abateri financiar-contabile, care au afectat realitatea şi exactitatea datelor raportate. 

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 27 şi art. 29 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.94 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Basarabeasca:

1.1. să intensifice activitatea organelor cu atribuţii de administrare fiscală în vederea încasării veniturilor proprii la nivelul programat, precum şi să îmbunătăţească managementul finanţelor publice locale prin asigurarea legalităţii, regularităţii şi economicităţii utilizării mijloacelor publice locale;

1.2. să înainteze Consiliului raional Basarabeasca propuneri şi soluţii concrete de remediere a cazurilor de alocare UAT de nivelul întîi a transferurilor cu destinaţie specială cu depăşirea necesităţilor în sumă totală de 541,4 mii lei;

1.3. să asigure:

1.3.1. reexaminarea contractelor încheiate cu unii antreprenori în vederea ajustării lor la prevederile legale şi întreprinderea măsurilor de restituire a sumei de 37,1 mii lei, acceptată nelegitim la efectuarea unor lucrări de construcţie;

1.3.2. înregistrarea în evidenţa contabilă a surplusurilor de mijloace fixe, constatate în rezultatul controlului;

1.3.3. atribuirea la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe a cheltuielilor pentru lucrările de reparaţie capitală în sumă de 236,9 mii lei;

1.3.4. efectuarea inventarierii în termenele legale, cu înregistrarea rezultatelor în evidenţa contabilă;

1.3.5.transferarea sumei restante, la 01.01.2008,de 2,5 mii lei în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, potrivit pct.36 din "Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008" nr.07/1-3-06/328 din 10.12.2007[6].

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Basarabeasca:

2.1. să asigure o analiză completă şi corectă a datelor care stau la baza efectuării transferurilor cu destinaţie specială către UAT de nivelul întîi;

2.2. să efectueze la instituţiile finanţate de la bugetul raional controale asupra corectitudinii aplicării legislaţiei în vigoare şi a indicaţiilor metodologice privind problemele organizării evidenţei contabile.

3. Se cere de la Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă, la categoria mijloacelor fixe, a obiectivelor finisate, care în prezent funcţionează, în valoare de 1700,2 mii lei, precum şi să efectueze regulamentar inventarierea patrimoniului.

4. Se ia act că:

4.1. Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca:

4.1.1. a înregistrat în evidenţa contabilă mijloacele fixe aflate în exploatare în valoare de 3452,4 mii lei şi mijloacele fixe constatate de control ca surplus în valoare de 24,8 mii lei;

4.1.2. a încheiat cu gestionarii bunurilor materiale contracte de răspundere materială;

4.1.3. a efectuat calculele privind serviciile comunale şi a eliberat agenţilor economici facturi pentru achitare;

4.2. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport:

4.2.1. a înregistrat în evidenţa analitică valorile materiale şi uzura mijloacelor fixe în sumă totală de 2112,0 mii lei, în conformitate cu datele evidenţei sintetice;

4.2.2. a majorat valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe cu costul lucrărilor de reparaţie capitală în mărime de 609,8 mii lei;

4.2.3. a înregistrat în evidenţa contabilă surplusurile de mijloace fixe în sumă de 13,1 mii lei.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007.

6. Despre executarea cerinţelor pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de trei luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007, prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[5] Republicată în M. O., 2005, ediţie specială.

[6] M.O., 2007, nr.194-197, art.700.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)