Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 15 iulie 2008 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Polonia, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Austria, Republica Portugheză pe perioada anilor 2005-2007

Numar din data de 2008-07-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Ostalep, viceministrul afacerilor externe şi integrării europene, dlui A.Corceacov, şeful Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dnei M.Durleşteanu, ministrul finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Polonia, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Austria, Republica Portugheză pe perioada anilor 2005-2007 conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Activitatea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare este reglementată de Legea nr.761-XV din 27.12.2001 "Cu privire la serviciul diplomatic"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.761-XV), Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state"[3] (cu modificările şi completările ulterioare), Regulamentul "Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987).

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare sînt structuri ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare - MAEIE), care funcţionează în alte state sau pe lîngă organizaţii internaţionale şi întreţin relaţii oficiale internaţionale, promovează drepturile şi interesele legitime ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei.

Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare se efectuează prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de la bugetul de stat, în monedă naţională convertită în valută străină, inclusiv din veniturile obţinute de la prestarea serviciilor consulare.

Reviziile financiare efectuate la faţa locului au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către entităţile supuse controlului a mijloacelor financiare publice, respectării legislaţiei şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziilor financiare, probele de control au fost acumulate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În perioada raportată, finanţarea cheltuielilor pentru asigurarea activităţii misiunilor diplomatice s-a efectuat din contul a trei surse: alocaţii bugetare de la componenta de bază a bugetului de stat; mijloace cu destinaţie specială (taxe consulare) acumulate şi/sau redistribuite de la alte misiuni; mijloace speciale realizate de la prestarea serviciilor aferente celor consulare. Conform datelor Rapoartelor privind executarea bugetelor instituţiilor din contul cheltuielilor de bază, mijloacelor cu destinaţie specială şi mijloacelor speciale, cheltuielile totale de casă executate de misiunile diplomatice supuse reviziei, pe perioada anilor 2005-2007, au constituit 84003,0 mii lei, sau 87,2% din totalul alocaţiilor precizate în sumă de 96377,4 mii lei.

Grafic, structura cheltuielilor de întreţinere a Ambasadelor supuse controlului, în perioada raportată, potrivit surselor de finanţare, se prezintă astfel: mii lei

Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei din contul cheltuielilor de bază, mijloacelor cu destinaţie specială şi mijloacelor speciale ale Ambasadelor supuse reviziei pe anii 2005-2007

Sursa principală de întreţinere a 4 misiuni diplomatice supuse reviziei (Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Polonia, Republica Austria, Regatul Suediei şi în Regatul Unit al Marii Britanii) a constituit-o alocaţiile directe de la bugetul de stat, care variază de la 64% pînă la 88% din totalul finanţării, pe cînd finanţarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză a fost efectuată preponderent din contul taxelor consulare acumulate şi/sau redistribuite, care pe perioada anilor 2005-2007 au alcătuit în medie 64% din totalul surselor.

Urmare verificărilor s-a stabilit că, în perioada raportată, cheltuielile efective în mărime de 83222,6 mii lei au fost executate de către toate misiunile controlate în limitele de cheltuieli precizate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi.

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A.Stratan), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonia (dl B.Gamurari), Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Suediei (dna N.Gherman), Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii (dna A.Beleavschi), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Austria (dl V.Postolachi), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză (dl M.Camerzan) să întreprindă acţiunile necesare în vederea instituirii unui sistem adecvat de control intern, care ar asigura optimizarea şi eficientizarea managementului finanţelor publice, precum şi creşterea responsabilităţii fiecărui angajat la exercitarea obligaţiunilor funcţionale.

2. Se cere de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

2.1. întru asigurarea efectuării cheltuielilor în strictă corespundere cu normele stabilite în Regulamentul "Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003, să revadă normativele prevăzute, prin prisma aplicabilităţii reale în practică a prescripţiilor, cu diferenţierea unor normative în dependenţă de indicii preţurilor de consum şi de specificul ţării de acreditare a misiunii diplomatice, cu înaintarea propunerilor de modificare în modul stabilit;

2.2. de comun acord cu Ministerul Finanţelor, să implementeze un sistem informaţional adecvat de ţinere a evidenţei contabile în misiunile diplomatice, menit să asigure corectitudinea ţinerii evidenţei contabile, reieşind din particularităţile existente în activitatea acestora.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dna M.Durleşteanu) despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la misiunile diplomatice menţionate în prezenta hotărîre şi întru evitarea supraestimărilor şi/sau estimărilor sub nivelul necesar de alocaţii, se recomandă solicitarea calculelor de buget real estimate, reieşind din specificul ţării de acreditare a misiunilor diplomatice, pentru examinare şi încorporare în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu şi în legile bugetare anuale.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană şi se recomandă:

4.1. în cazurile de înfiinţare a noilor misiuni diplomatice, să solicite efectuarea de către MAEIE a studiului preliminar al politicilor ţărilor de acreditare în domeniul preţurilor, în special a celei ce reglementează piaţa imobiliară;

4.2. să asigure actualizarea normativelor stabilite în Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, în vederea ajustării periodice a acestora la cerinţele de piaţă şi la nivelul costurilor ţărilor de reşedinţă.

5. Despre executarea punctelor 1-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.20, art.80.

[3] Nu este dată publicităţii.

[4] M.O., 2003, nr.182-185, art.1031.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)