Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 43 din 10 iulie 2008 privind raportul asupra reviziei financiare a activităţii catedrelor militare din cadrul unor instituţii de învăţămînt superior pe perioada anului 2007

Numar din data de 2008-07-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Apărării dl V.Bucătari, şefului-adjunct al Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna S.Borţoi, prorectorului Universităţii de Stat din Moldova dl P.Gaugaş, şefului catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" dl V.Grosu, şefului catedrei militare a Universităţii Tehnice a Moldovei dl N.Petrica, şefului catedrei militare a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport dl V.Iaţun, şefului Serviciului planificare economică şi finanţe a Academiei de Studii Economice a Moldovei dna L.Ambrosi, contabilului-şef al Universităţii Agrare de Stat din Moldova dna E.Plămădeală, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziei financiare a activităţii catedrelor militare din cadrul unor instituţii de învăţămînt superior pe perioada anului 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat, în conformitate cu art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII, la 7 instituţii de învăţămînt superior: Universitatea de Stat din Moldova (în continuare - USM), Universitatea Tehnică a Moldovei (în continuare - UTM), Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" (în continuare - UPS), Academia de Studii Economice a Moldovei (în continuare - ASEM), Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (în continuare - USEFS), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (în continuare - UASM), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" (în continuare - USMF).

Catedrele militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior sînt create în temeiul hotărîrii senatului instituţiei de învăţămînt superior universitar de stat, cu o coordonare prealabilă cu Ministerul Apărării, în scopul pregătirii cetăţenilor pentru apărarea Patriei, completării rezervelor Forţelor Armate, precum şi selectării unor candidaţi pentru încadrarea în serviciul militar prin contract. Modul de organizare şi funcţionare a catedrelor este reglementat de Regulamentul "Cu privire la activitatea catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587 din 20 mai 2003[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587).

Revizia a avut drept obiectiv verificarea respectării actelor normative ce ţin de activitatea catedrelor militare, precum şi a legalităţii formării veniturilor la componenta mijloace speciale şi efectuării cheltuielilor pentru întreţinerea acestora.

În procesul reviziei, probele au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a documentelor primare, verificarea corectitudinii înregistrării acestora în notele şi registrele contabile, confruntarea datelor din registre, cartea mare cu cele reflectate în rapoartele financiare şi statistice, observaţii directe, dezbateri în grup, precum şi în urma examinării explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele reviziei, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

I. Constatări generale privind catedrele militare

Actualmente, în Republica Moldova catedrele militare sînt create la 12 instituţii de învăţămînt superior universitar.

Dinamica persoanelor înmatriculate în anul 2007 la instituţiile de învăţămînt verificate se prezintă astfel:

Tabelul nr.1

Instituţia

Numărul studenţilor

înmatriculaţi

Numărul absolvenţilor

Studenţii de la alte instituţii

fără catedră

cu catedră

UPS

1002

985

 234

570

ASEM

1201

1074

174

24

UTM

1925

1879

151

59

UASM

590

501

21

8

USEFS

470

439

176

62

USM

2649

2645

1063

68

TOTAL

7837

7523

1819

791

Sursă: Ordinele instituţiilor respective

După cum denotă datele din tabel, la 6 entităţi supuse reviziei, în perioada anului 2007, au fost înmatriculate 7837 de persoane, dintre care au absolvit cursul deplin 7523 de persoane, iar 314 persoane au fost exmatriculate.

Instruirea militară a studenţilor la catedra militară se efectuează în mod benevol, cu excepţia catedrei militare a USMF, la care instruirea se desfăşoară în mod obligatoriu şi cu acoperirea cheltuielilor totalmente de la componenta de bază a bugetului de stat, aceasta fiind o subdiviziune specială constituită în scopul instruirii medico-militare primare şi în problemele medicinii calamităţilor a studenţilor, precum şi pregătirii cadrelor de ofiţeri medici în rezervă pentru necesităţile Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

Urmare reviziei efectuate s-a constatat că Ministerul Apărării, neţinînd cont de prevederile pct.36 lit.b) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587, n-a stabilit în anul 2007 catedrelor militare numărul de persoane pentru formarea soldaţilor, sergenţilor şi ofiţerilor de rezervă în funcţie de necesităţile Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

 Finanţarea şi utilizarea mijloacelor

Revizia efectuată a relevat că catedrele militare (cu excepţia catedrei militare din cadrul USMF) sînt finanţate printr-un capitol aparte de la componenta mijloace speciale a instituţiilor pe care le reprezintă. Veniturile sînt realizate de la încasarea plăţilor pentru instruire de la persoanele înmatriculate la catedra militară, conform contractelor încheiate.

Veniturile şi cheltuielile pentru întreţinerea catedrelor militare în anul 2007 se prezintă astfel:

Tabelul nr.2

mii lei

Instituţia

Venituri de la încasarea plăţii

pentru instruirea la catedra militară

Cheltuieli pentru întreţinerea catedrei militare

Costul de întreţinere a unei persoane

% faţă de plata încasată

plan

efectiv

devieri

plan

efectiv

devieri

UPS

1350,0

1335,0

- 15,0

1350,0

1103,8

- 246,2

1120,6

83,0

ASEM

1204,4

1468,5

+ 264,1

1278,8

1180,0

- 98,8

980

72,6

UTM

2723,7

3013,9

+ 290,2

2924,9

2947,6

+ 22,7

1393,0

92,9

USEFS

546,8

546,8

-

546,8

546,8

-

1160,0

90,6

UASM

850,0

702,1

- 147,9

-

495,9

-

989,8

66,0

USM

3470,0

3462,5

- 7,5

3476,3

3420,5

- 55,8

1321,0

97,8

total

10144,9

10528,8

+383,9

9576,8

9694,6

+117,8

X

X

Sursă: Rapoartele financiare privind executarea devizului de cheltuieli pe mijloace speciale

După cum denotă datele din tabel, instituţiile supuse controlului au încasat venituri de la instruirea studenţilor în sumă totală de 10528,8 mii lei, faţă de suma aprobată de 10144,9 mii lei. Au fost contabilizate cheltuieli efective în sumă de 9694,6 mii lei, planul aprobat fiind de 9576,8 mii lei. Ţinîndu-se cont de caracterul benevol de instruire a studenţilor la catedrele militare, precum şi de faptul că la cursurile de instruire la catedrele militare ale unor instituţii de învăţămînt pot fi admişi studenţi ai altor instituţii de învăţămînt, veniturile catedrelor militare depind de numărul studenţilor înmatriculaţi. Ca rezultat, USM a încasat venituri de la 2649 de studenţi în mărime de 3462,5 mii lei, UTM - de la 1925 de studenţi - 3013,9 mii lei, pe cînd UASM, instruind doar 590 de studenţi, a încasat venituri în sumă de 702,1 mii lei, ceea ce este cu 147,9 mii lei mai puţin faţă de planul aprobat.

În urma reviziei s-a relevat că plăţile pentru instruirea persoanelor la catedrele militare n-au fost reglementate prin acte normative pentru toate instituţiile de învăţămînt. Cuantumul plăţii în mărime 1350 lei pentru instruire la catedrele militare ale instituţiilor de învăţămînt din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului este stabilit conform Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.196 din 22.02.2007 "Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului"[3], totodată, de către Guvern n-a fost aprobat cuantumul plăţii pentru instruirea la catedra militară a UASM potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), de către această instituţie fiind încasată o plată neregulamentară în mărime de 1500 lei.

Controlul a constatat că UTM a format venituri neautorizate în urma încasării de la fiecare student, pentru trecerea comisiei medicale, a supraplăţii în mărime de 150 lei faţă de norma stabilită de Guvern, încasînd neregulamentar suma de 277,5 mii lei. Din această plată de 150 lei, cîte 108 lei au fost transferaţi Spitalului clinic militar central, pentru trecerea de către studenţi a comisiei medicale, iar 42 de lei, neîntemeiat, au rămas la dispoziţia UTM, însumînd, în anul 2007, în total 77,7 mii lei.

Cheltuielile din contul mijloacelor respective în anul 2007 au fost executate în felul următor:

 Tabelul nr.3

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Personalul angajat, unităţi

Cheltuielile executate, mii lei

Retribuirea muncii cu derivatele sale

Ponderea, % 4÷9

Plata mărfurilor şi serviciilor

Procurări de utilaj

În alte direcţii

Total

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

UTM

24,83

1632,5

55,4%

996,9

5,4

312,9

2947,6

 

2

ASEM

17,5

756,2

63,0%

443,7

 

 

1199,9

 

3

UPS

19

707,2

64,1%

369,0

27,6

 

1103,8

 

4

UASM

10

338

68,2%

151,8

6,1

 

495,9

 

5

USEFS

6,5

313,6

57,4%

233,2

 

 

546,8

 

6

USM

46,0

1934,8

56,6%

1336,7

149,0

 

3420,5

 

TOTAL

123,83

5682,3

58,5%

3531,3

188,1

312,9

9714,5

 

Sursă: Rapoartele financiare privind executarea devizului de cheltuieli pe mijloace speciale

După cum indică datele din tabel, cele mai mari cheltuieli au fost efectuate la retribuirea muncii cu derivatele sale, care constituie 58,4% din toate cheltuielile, urmate de plata mărfurilor şi serviciilor, care au alcătuit 36,3%.

În rezultatul controlului s-a constatat că au fost admise unele nereguli şi neclarităţi privind remunerarea personalului angajat la catedrele militare din mijloacele acumulate pentru instruire. Art.34 din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.355-XVI) prevede că salarizarea angajaţilor unităţilor bugetare finanţate integral sau parţial din contul mijloacelor speciale se efectuează în modul stabilit de legea menţionată. La remunerarea muncii angajaţilor catedrelor militare din cadrul instituţiilor verificate nu s-a ţinut cont de prevederile acestei legi, fiind aplicate prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale"[6] (cu completările şi modificările ulterioare), normele căreia nu corespund noilor condiţii de salarizare. Toate catedrele militare verificate au stabilit adaosuri şi premii în dependenţă de veniturile pe mijloace speciale.

Unor persoane încadrate în serviciu la catedrele militare le-au fost stabilite adaosuri care au depăşit salariul funcţiei de 5 ori. Ca rezultat, s-au constatat discrepanţe între salariile angajaţilor catedrelor militare ale diferitor instituţii şi ale şefilor de catedre. Astfel, salariul mediu lunar al şefului catedrei militare a UTM a constituit 10,0 mii lei, ASEM - 8,8 mii lei, USM - 6,1 mii lei şi al unui angajat, respectiv,4,3 mii lei, 2,8 mii lei şi 2,8 mii lei.

UTM n-a respectat art.30 alin.(2) din Legea nr.355-XVI, stabilind suplimente în afara salariului funcţiei la cumularea funcţiilor vacante, precum şi la cumularea de funcţii în orele de program personalului cu funcţii de conducere şi corpului profesoral, astfel fiind efectuate cheltuieli neîntemeiate în sumă totală de 50,8 mii lei. De către aceasta s-a încălcat şi pct.7 din Condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior, postuniversitar şi de perfecţionare a cadrelor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice"[7], fiind achitate premii cu o depăşire a mijloacelor planificate în sumă de 122,0 mii. lei.

În conformitate cu pct.8 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587, structura şi componenţa numerică a personalului catedrei militare se stabilesc de către rectorul instituţiei de învăţămînt respective. La unele instituţii în statele de personal ale catedrelor militare sînt aprobate funcţii care perioade îndelungate nu sînt suplinite cu personal, ca: contabil, economist, inginer, inspector, de fapt, acestea fiind cumulate de către angajaţii Direcţiei economico-financiare a instituţiei respective, inclusiv de către contabilul-şef, în alte cazuri în aceste funcţii sînt angajate persoane care se află în relaţii de rudenie cu şeful de catedră (UTM).

Nu la toate instituţiile evidenţa mijloacelor acumulate pentru instruire la catedra militară se ţine conform legislaţiei. Astfel, la UASM evidenţa mijloacelor speciale realizate în urma încasării plăţilor de instruire la catedra militară nu se ţine separat de alte tipuri de mijloace speciale încasate, ceea ce n-a permis efectuarea unei analize ample asupra utilizării lor. La momentul reviziei, această instituţie nu dispunea de nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor, contra plată, efectuate şi prestate, şi mărimea plăţilor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri, prin ce nu s-au respectat prevederile art.12 din Legea nr.847-XIII.

Controalele asupra activităţii catedrelor militare, efectuate în această perioadă de către Procuratura Generală şi Ministerul Apărării, au constatat şi alte încălcări, exprimate prin lipsa unor documente obligatorii care servesc drept temei pentru înmatriculare (certificatul de student sau copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior, copia adeverinţei de recrut, certificatul medical); cazuri ilegale de înmatriculare la studii; lipsa de evidenţă a lecţiilor şi studenţilor prezenţi la disciplină; înscriere la etapa a II-a fără documente ce confirmă trecerea de la etapa I.

Dezvoltarea bazei tehnico-militare

În urma controlului s-a constatat că catedrele militare sînt asigurate cu săli de studii amenajate metodic, săli pentru pregătirea metodică a cadrelor didactice, depozite pentru echipament, aparataj şi ţinută militară. Totodată, nu toate instituţiile, în anul 2007, din veniturile acumulate pentru plata studiilor la catedrele militare, au utilizat mijloace la procurarea utilajului şi dezvoltarea bazei tehnico-militare.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează următoarele:

- Ministerul Apărării n-a stabilit în anul 2007 catedrelor militare numărul de persoane pentru formarea soldaţilor, sergenţilor şi ofiţerilor de rezervă în funcţie de necesităţile Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

- N-a fost aprobat de către Guvern cuantumul plăţii pentru instruirea la catedra militară a UASM, potrivit art.12 din Legea nr.847-XIII.

- UTM a format venituri neautorizate în mărime de 277,5 mii lei, din care mijloacele în sumă de 77,7 mii lei, neîntemeiat, au rămas la dispoziţia acesteia.

- Au fost comise încălcări ale legislaţiei în vigoare la retribuirea muncii angajaţilor catedrelor militare şi la ţinerea evidenţei mijloacelor speciale.

- Mijloacele acumulate în majoritate sînt utilizate la remunerarea personalului catedrelor, precum şi al celui auxiliar, şi mai puţin - la dezvoltarea bazei tehnico-militare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la rectorii Universităţii de Stat din Moldova (dl Gh.Ciocanu), Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" (dl I.Guţu), Universităţii Tehnice a Moldovei (dl I.Bostan), Academiei de Studii Economice a Moldovei (dl Gr.Belostecinic), Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (dl V.Manolachi), Universităţii Agrare de Stat din Moldova (dl Gh.Cimpoieş):

1.1. să întreprindă măsuri adecvate întru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate şi să asigure un control eficient asupra utilizării mijloacelor destinate pentru întreţinerea catedrelor militare;

1.2. întru executarea prevederilor Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar", să stabilească condiţiile de salarizare a angajaţilor în conformitate cu cerinţele cadrului legal în vigoare în domeniul bugetar.

2. Se cere de la conducerea Universităţii Tehnice a Moldovei să transfere la bugetul de stat veniturile încasate neautorizat în sumă de 77,7 mii lei.

3. Se recomandă:

3.1. conducerii Ministerului Apărării să stabilească catedrelor militare numărul de persoane în funcţie de necesităţile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

3.2. conducerii Ministerului Apărării, de comun acord cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, să examineze rezultatele reviziilor efectuate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare inclusiv:

3.2.1. să stabilească criterii bine determinate şi direcţiile principale privind activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior;

3.2.2. să înainteze propuneri, în modul stabilit de legislaţie, privind perfecţionarea actelor normative de domeniu.

4. Se ia act că Procuratura Generală pe cazurile de înmatriculare ilegală la catedrele militare a dispus începerea urmăririi penale în baza art.361 alin.(1) Cod penal.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului, pentru luare de atitudine, şi se recomandă:

5.1. să abroge Hotărîrea Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale", cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.1338 din 07.11.2003, ţinînd cont de cadrul normativ aprobat în domeniul remunerării în sfera bugetară în temeiul Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar";

5.2. să aprobe cuantumul plăţii pentru instruirea studenţilor la catedra militară a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

6. Despre rezultatele controlului se informează Comisia parlamentară pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică şi întru îmbunătăţirea cadrului legal ce ţine de activitatea catedrelor militare, formarea şi utilizarea mijloacelor alocate pentru întreţinerea acestora se propune audierea conducătorilor instituţiilor nominalizate pe problemele vizate.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 1, 2, 3 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială  a M.O. din 09.12. 2005.

[2] M.O., 2003, nr.87-90, art. 616.

[3] M.O., 2007, nr.43-46, art.334.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] M.O., 2006, nr.35-38, art.148.

[6] M.O., 2000, nr.37-38, art.381.

[7] M.O., 2006, nr.66-69, art.431.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)