Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 25 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-07-21 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei Monitorizare şi Evaluarea Politicilor a Ministerului Finanţelor dna Liliana Iaconi, preşedintelui raionului Donduşeni dl Anastasie Pavlov, şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Donduşeni dna Maria Blajievschi, contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului dna Lidia Murzanovschi, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit referitor la evaluarea conformităţii cu normele legale a executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2010, precum şi a gestionării patrimoniului public.

Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2].

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

 a constatat:

Auditul bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa unor nereguli şi neconformităţi admise la execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional şi la gestionarea patrimoniului public de către entităţile din subordinea Consiliului raional Donduşeni, care se exprimă prin:

  • gestionarea inadecvată a patrimoniului public, ceea ce a determinat neîncasarea la buget a veniturilor respective în sumă de 48,3 mii lei, neasigurarea integrităţii lui, precum şi reflectarea neveridică în evidenţa contabilă şi rapoartele financiare a valorii patrimoniului public, denaturările însumînd 6629,0 mii lei;
  • lipsa controlului şi neasigurarea respectării prevederilor legale ce ţin de retribuirea muncii, ceea ce a favorizat riscuri şi efectuarea cheltuielilor neregulamentare în sumă totală de 137,3 mii lei;
  • efectuarea cheltuielilor în sumă de 22,0 mii lei la procurarea terenurilor în lipsa evaluării necesităţilor şi a eficienţei economice, cu riscul admiterii cheltuielilor suplimentare posibile în sumă de peste 2,5 mil.lei;
  • efectuarea cheltuielilor din contul fondului de rezervă, care nu se încadrează în categoria celor cu caracter excepţional şi imprevizibil;
  • neînregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (clădirile Consiliului raional, fostului Comisariat de poliţie, casei de cultură, liceului teoretic, taberei de odihnă, casei de creaţie, bibliotecii şi garajele) cu valoarea totală de 20,5 mil.lei, care constituie patrimoniul public al raionului Donduşeni;
  • neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui complex de clădiri (un bloc administrativ şi toate construcţiile auxiliare - în total, 7 blocuri) cu suprafaţa totală de 810,7 m2, transmise în gestiunea Aparatului preşedintelui raionului conform deciziei Judecătoriei Donduşeni.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Aparatului preşedintelui raionului, pentru examinarea acestora în şedinţa Consiliului raional, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate la execuţia bugetului raional şi implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2. Guvernului, pentru informare, cu recomandarea de a examina oportunitatea elaborării, în conformitate cu prevederile art. 268 din Codul muncii[3], a reglementărilor privind particularităţile muncii prin cumul a unor categorii de salariaţi; 

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine.

3. Se ia act că:

3.1. DGF a Consiliului raional Donduşeni a corectat datele din rapoartele financiare pe anul 2010, prin majorarea valorii mijloacelor fixe cu suma de 1305,3 mii lei;

3.2. clădirea actuală a Comisariatului de poliţie Donduşeni, cu valoarea de 1875,9 mii lei, a fost scoasă din componenţa patrimoniului AAPL, în legătură cu ce s-au corectat şi datele evidenţei contabile;

3.3. Serviciul contabil al Aparatului preşedintelui raionului Donduşeni a întocmit acte de casare a bunurilor în sumă de 14,2 mii lei.

4. Despre executarea pct. 2.1. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

[3] Legea nr.154 din 28.03.2003.

Recomandari (14)

1. Să încheie cu locatarii contractele de gestionare a patrimoniului public, totodată asigurînd întocmirea actelor de primire-predare a patrimoniului administrat de aceştia şi înregistrarea conformă a lui;

2. Să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificarea suprafeţelor arendate şi încasarea plăţilor pentru folosirea lor, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Să asigure respectarea actelor normative ce reglementează retribuirea muncii, precum şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

4. La procurarea terenurilor din proprietatea privată, să asigure evaluarea necesităţilor şi eficienţei economice a acestora.

5. Să ajusteze prevederile Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă la actele normative actualizate şi să ia măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate.

6. Să stabilească unele proceduri de control intern privind asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

7. Să asigure respectarea actelor normative ce reglementează administrarea cheltuielilor, precum şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor constatate şi recuperarea cheltuielilor neîntemeiate în sumă de 10,5 mii lei şi, respectiv, de 22,8 mii lei.

8. Să asigure încheierea contractelor de comodat şi aprobarea regulamentară a actelor de primire-predare conform deciziilor Consiliului raional

9. să ajusteze la normele legale evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP

10. DGF a Consiliului raional să respecte cerinţele actelor normative de ordin intern ale Ministerului Finanţelor.

11. Să efectueze inventarierea tuturor activelor pe termen lung, cu determinarea stării tehnice a acestora şi a necesităţii folosirii lor.

12. Să ia la evidenţă clădirile fostului Comisariat de poliţie.

13. AAPL subordonate Consiliului raional să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

14. AAPL din cadrul Consiliului raional să efectueze achiziţiile de lucrări şi servicii în conformitate cu cadrul legal şi să asigure controlul asupra executării corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, cu înlăturarea tuturor deficienţelor.

Cerinte (2)

2.1. Aparatului preşedintelui raionului, pentru examinarea acestora în şedinţa Consiliului raional, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate la execuţia bugetului raional şi implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.2. Guvernului, pentru informare, cu recomandarea de a examina oportunitatea elaborării, în conformitate cu prevederile art. 268 din Codul muncii, a reglementărilor privind particularităţile muncii prin cumul a unor categorii de salariaţi;