Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 12 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2007

Numar din data de 2008-06-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceprimarului mun.Chişinău dl M.Furtună, directorului Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna M.Cărăuş, directorului Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale dna M.Iacob, directorului Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie dl V.Ţerna, directorului Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare dl D.Boaghie, şefului Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului dna S.Chifa, şefului Întreprinderii municipale "Direcţia Construcţii Capitale" dl V.Panfil, şefului Întreprinderii de stat "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or.Chişinău" dl E.Haruţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău dl V.Diaur, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului municipiului şi relaţiilor cu bugetele de alte niveluri; aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale şi a eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile publice ale municipiului, precum şi a exercitării de către autorităţile publice ale municipiului a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare ale municipiului în anul de gestiune 2007.

Controlului au fost supuse următoarele subdiviziuni din cadrul Consiliului municipal Chişinău: Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF); Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale (în continuare - DGERRP); Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (în continuare - DGTPCC); Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (în continuare - DGLCA); Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (în continuare - DGCAPPS); Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului (în continuare - DMPDC); Întreprinderea municipală "Direcţia Construcţii Capitale" (în continuare - Î.M. "DCC"); Întreprinderea de stat "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or.Chişinău" (în continuare - Î.S. "AGSV").

Au fost efectuate unele verificări la Primăria municipiului Chişinău, contracontroale la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, Întreprinderea municipală Regia exploatare a drumurilor şi podurilor "Exdrupo" (c/f 1003600161002) (în continuare - Î.M. "Exdrupo") şi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău.

În anul 2007, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetului mun.Chişinău au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.436-XVI), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), Legea nr.431-XIII din 19.04.1995 "Privind statutul municipiului Chişinău"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.348-XVI), de alte acte legislative şi normative.

În cadrul controlului la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului municipiului Chişinău, studierea selectivă a deciziilor Consiliului municipal Chişinău, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, Trezoreria teritorială Chişinău, Ministerul Finanţelor, antreprenori, întreprinderi municipale, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul municipiului Chişinău (în continuare - bugetul municipiului) include ca părţi componente bugetul municipal şi bugetele a 18 unităţi administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) de nivelul întîi. În conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr.62/3 din 26.12.2006 (în continuare - Decizia CMC nr.62/3), bugetul municipiului pentru anul 2007 a fost stabilit la venituri în sumă de 1311256,7 mii lei şi la cheltuieli - de 1241129,8 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 1266426,6 mii lei şi, respectiv, 1282053,4 mii lei). Pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor, bugetul municipiului a fost precizat la partea de venituri în sumă de 1726742,7 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 1663522,0 mii lei), sau cu o majorare de 415486,0 mii lei, iar la cheltuieli - în sumă de 1851166,2 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 1725956,8 mii lei), sau cu 484827,0 mii lei mai mult. Bugetul municipiului a fost precizat cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 124423,5 mii lei, sursă de acoperire fiind soldul de mijloace băneşti constituite în urma execuţiei bugetului în anul precedent şi sursele interne de finanţare.

În anul de gestiune, bugetul municipiului a fost realizat la venituri în sumă totală de 1811993,3 mii lei (sau la nivel de 104,9%), cu 85250,6 mii lei mai mult faţă de planul precizat. Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 1792474,3 mii lei, sau la nivel de 96,8% faţă de prevederile preconizate. Luînd în consideraţie soldul mijloacelor bugetare la început de an în sumă de 120470,5 mii lei, rambursarea împrumuturilor acordate de către instituţiile financiare în sumă de 86845,8 mii lei, precum şi mijloacele din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică - de 106253,7 mii lei, execuţia bugetului municipiului, în anul 2007, s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă totală de 159397,5 mii lei.

Ponderea veniturilor bugetului municipal în veniturile totale ale bugetului municipiului a constituit 95,6%, acestea fiind realizate în sumă totală de 1732257,8 mii lei, sau la nivel de 104,1% faţă de veniturile precizate. Ponderea cheltuielilor bugetului municipal în cheltuielile totale ale bugetului municipiului a alcătuit 93,9%, fiind executate în sumă totală de 1683182,4 mii lei, sau la nivel de 97,5% faţă de cele precizate.

În urma controlului asupra formării şi executării bugetului municipiului, s-au constatat un şir de abateri şi nereguli, cele mai semnificative fiind următoarele.

 • La aprobarea bugetelor unele autorităţi reprezentative şi deliberative ale municipiului n-au respectat prevederile legale referitor la termenele de aprobare a bugetelor.
 • În procesul elaborării bugetului municipiului nu s-a ţinut cont în măsură deplină de baza impunerii la prognozarea veniturilor de la impozitul funciar, fapt ce a condiţionat diminuarea planului de venituri cu suma totală de 161,1 mii lei.
 • Veniturile bugetului municipiului au fost realizate cu discrepanţe privind gradul de realizare, ceea ce indică prognozări, planificări şi rectificări neconforme la unele tipuri de venituri.
 • Sub nivelul precizat au fost acumulate 8 tipuri de venituri, nerealizările constituind 1631,5 mii lei.
 • Neaplicarea măsurilor prevăzute de cadrul legal întru executarea transferurilor în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetele de nivelul întîi a lipsit bugetul municipal de venituri în sumă de 3475,0 mii lei.
 • Nu a fost asigurată în măsură deplină realizarea veniturilor de la dividendele aferente cotei de participare în societăţile pe acţiuni, nerealizările constituind 4721,9 mii lei.
 • Nu s-au realizat acţiunile corespunzătoare în vederea reducerii restanţelor contribuabililor la bugetul local.
 • N-au fost valorificate integral mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în sumă totală de 58691,9 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile social-cultural şi economic.
 • Autorităţile executive ale municipiului Chişinău n-au respectat pe deplin prevederile legale, efectuînd cheltuieli cu depăşirea limitelor maxime şi generînd datorii creditoare în sumă totală de 167643,5 mii lei.
 • Ca rezultat al neasigurării executării cheltuielilor în strictă conformitate cu prevederile legale şi în limita alocaţiilor prevăzute în devizele de cheltuieli, unele subdiviziuni ale Consiliului municipal Chişinău continuă să execute devizele de cheltuieli cu depăşirea alocaţiilor aprobate la unele articole. Au fost admise cazuri de dezafectare a mijloacelor bugetare şi de utilizare contrar destinaţiei, precum şi cheltuieli neîntemeiate. Unele cheltuieli au fost executate în lipsa modului aprobat de utilizare a mijloacelor publice.
 • Nu s-au respectat pe deplin prevederile legale referitor la achiziţia de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile municipiului.
 • Nerespectarea actelor normative ce reglementează legalitatea formării şi utilizării mijloacelor speciale a condiţionat acumularea unor mijloace în lipsa tarifelor stabilite, neîncasarea deplină, precum şi utilizarea neconformă a acestora.
 • Ca rezultat al neconformării propriului regulament cu recomandările respective, la executarea cheltuielilor din contul mijloacelor fondului de rezervă au fost admise cheltuieli ce nu poartă caracter excepţional şi imprevizibil în sumă totală de 1862,8 mii lei.
 • Mijloacele financiare alocate din contul bugetului public naţional pentru investiţiile capitale în construcţii şi reparaţiile capitale au fost gestionate de către unii beneficiari de investiţii capitale din cadrul municipiului Chişinău cu unele abateri de la actele normative şi legislative în vigoare, ceea ce a condiţionat: contractarea neregulamentară a volumelor de lucrări; valorificarea investiţiilor capitale cu depăşiri ale limitelor aprobate; generarea datoriilor creditoare şi a cheltuielilor neîntemeiate; evidenţa neconformă a mijloacelor financiare şi a obiectelor construite; netransmiterea obiectelor construite în gestiunea respectivă.
 • N-au fost elaborate şi aprobate reglementări unice de administrare a patrimoniului public - proprietate municipală, ceea ce a dus la o evidenţă incompletă şi neconformă a acestuia.
 • Ca rezultat al neîntreprinderii măsurilor corespunzătoare în vederea optimizării modului existent de dare în locaţiune, ţinere a evidenţei contabile a decontărilor şi de urmărire a executării clauzelor contractuale, continuă să nu fie asigurat un control eficient asupra încasării depline şi în termenele contractate a plăţilor pentru locaţiune.
 • Ţinerea evidenţei contabile la unele instituţii publice şi întreprinderi municipale s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Primarul general al municipiului Chişinău:

1.1. să informeze Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului municipiului pe anul 2007;

1.2. de comun cu Consiliul municipal şi subdiviziunile acestuia, să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări;

1.3. să asigure:

1.3.1. o conlucrare eficientă între subdiviziunile primăriei în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

1.3.2. de comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău şi subdiviziunile respective ale Consiliului municipal, monitorizarea conformă a procesului de colectare a impozitelor, taxelor şi altor plăţi în vederea micşorării datoriilor faţă de buget;

1.3.3. gestionarea eficientă a patrimoniului public municipal, cu stabilirea unei evidenţe conforme a acestuia;

1.3.4. înregistrarea la organele cadastrale a 701 bunuri imobile - proprietate municipală, luarea la evidenţă în subdiviziunile respective ale Consiliului municipal a patrimoniului public transmis în gestiune întreprinderilor municipale, precum şi încheierea contractelor de comodat corespunzătoare;

1.3.5. întreprinderea măsurilor regulamentare pentru lichidarea datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul de achitare expirat în sumă de 6210,9 mii lei şi, respectiv, 119319,3 mii lei (la 01.01.2008);

1.3.6. respectarea legislaţiei la efectuarea achiziţiilor de lucrări şi servicii pentru necesităţile municipale;

1.3.7. excluderea cazurilor de efectuare a lucrărilor neprevăzute de devize, majorărilor neîntemeiate, cheltuielilor nejustificate;

1.3.8. de comun cu Întreprinderea municipală "Direcţia Construcţii Capitale" şi Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, transmiterea, conform destinaţiei, subdiviziunilor respective din cadrul Consiliului municipal a obiectelor recepţionate în urma investiţiilor capitale în sumă de 75127,6 mii lei şi, respectiv, 89867,0 mii lei;

1.3.9. respectarea prevederilor regulamentare la planificarea şi utilizarea autoturismelor de serviciu şi liniilor telefonice, cu luarea măsurilor corespunzătoare în vederea restituirii cheltuielilor peste limită la întreţinerea liniilor telefonice (DGTPCC - 38,1 mii lei; DGCAPPS - 11,6 mii lei, precum şi alte direcţii din cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal: DGLCA, DMPDC);

1.3.10. executarea incontestabilă a cerinţelor din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 28.06.2007 "Privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006" şi Hotărîrea Curţii de Conturi nr.19 din 06.04.2007 "Privind raportul asupra rezultatelor controlului efectuat la Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău privind reconstrucţia Complexului Memorial "Eternitate" în perioada anilor 2005-2007 (trimestrul I)";

1.3.11. organizarea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în toate subdiviziunile Consiliului municipal.

2. Consiliul municipal Chişinău, de comun cu autorităţile publice locale ale or.Vatra şi com.Stăuceni, să asigure efectuarea transferurilor preconizate de la bugetele de nivelul întîi în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale în sumă de 1824,1 mii lei şi, respectiv,1650,9 mii lei.

3. Se cere de la:

3.1. Direcţia generală finanţe să eficientizeze controlul asupra elaborării pronosticului bugetului municipiului, cu analiza tuturor surselor de venit ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi asupra planificării corecte a acestora;

3.2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale să intensifice controlul asupra încasării depline şi în termenele prevăzute de contracte a plăţilor pentru locaţiune/arendă, totodată, luînd măsuri în vederea diminuării datorilor pentru locaţiunea imobilelor în sumă totală de 9383,4 mii lei (la 01.01.2008);

3.3. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

 să ia măsuri în vederea restituirii cheltuielilor în sumă de 126,4 mii lei şi, respectiv, 11,4 mii lei, în urma includerii neîntemeiate în actele de recepţie ale unor antreprenori a TVA şi aplicării unor coeficienţi neregulamentari;

3.4. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie şi Î.M. "Direcţia Construcţii Capitale" să asigure transferarea sumelor restante, la 01.01.2008, în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în sumă totală de 39,6 mii lei şi, respectiv, 50,0 mii lei potrivit pct.36 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008 nr.07/1-3-06/328 din 10.12.2007[7];

3.5. Întreprinderea de stat "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or.Chişinău" să ia măsuri în vederea asigurării plenitudinii şi corectitudinii înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice efectuate, precum şi a înregistrării şi achitării conforme a TVA aferente bugetului.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi executarea bugetului municipiului Chişinău pe anul 2007, pentru luare de atitudine.

5. Despre executarea cerinţelor pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de şase luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială din a.2005.

[5] M.O., 1995, nr.31-32, art.340.

[6] M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

[7] M.O., 2007, nr.194-197, art.700.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)