Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 39 din 12 iunie 2008 privind Raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007

Numar din data de 2008-06-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului ecologiei şi resurselor naturale dna V.Ivanov şi ex-ministrului dl C.Mihailescu, şefului interimar al Direcţiei planificare, finanţe şi evidenţă contabilă a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale dna T.Chiriac, şefului şi contabilului-şef ai Inspectoratului Ecologic de Stat dl V.Dermenji şi dna N.Pohilă, directorului şi contabilului-şef ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat dl V.Cazac şi dna E.Romanenco, directorului Institutului de Ecologie şi Geografie dna T.Constantinov, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor verificate, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (în continuare - MERN) şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007.

Acţiunile de audit s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd ca obiectiv obţinerea unei asigurări rezonabile că informaţiile din rapoartele financiare ale MERN şi ale unor instituţii din subordine oferă o imagine reală şi nu prezintă erori materiale, iar operaţiunile economico-financiare s-au efectuat potrivit reglementărilor prestabilite, precum şi stabilirea gradului de regularitate la respectarea actelor normative, regulamentelor interne, estimarea conformităţii modului de administrare şi gestionare a mijloacelor publice şi evaluarea sistemului de control intern al MERN şi al unor instituţii din subordine.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a relevat existenţa unor erori în situaţiile financiare; cazuri de nerespectare a organizării evidenţei contabile în conformitate cu politicile contabile; încălcări grave la utilizarea mijloacelor financiare (îndeosebi ale Fondului Ecologic Naţional şi ale fondurilor ecologice locale); abateri de la cadrul legal la efectuarea achiziţiilor din bani publici, precum şi în alte cazuri; aspecte negative la toate componentele controlului intern; abateri de la cadrul instituţional, acestea fiind consemnate în Raportul de audit anexat.

Cele menţionate au fost cauzate de: funcţionalitatea neadecvată a controlului intern; nedifinirea şi nedelegarea clară a responsabilităţilor fiecărui angajat în procesul de utilizare a banilor publici; neasigurarea ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu reglementările în domeniu; neaplicarea corectă a legislaţiei la retribuirea muncii, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor; iresponsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul ministerului privind gestionarea resurselor financiare publice; lipsa unui control permanent din partea consiliilor de administrare ale Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale asupra gestionării legale şi eficiente a mijloacelor acestora.

Ţinînd cont de faptele constatate şi de concluziile făcute pe rezultatele auditului, misiunea de audit refuză exprimarea opiniei asupra situaţiilor financiare raportate de către MERN în Raportul consolidat şi în Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor Fondului Ecologic Naţional, la 31.12.2007. Se exprimă opinie nefavorabilă asupra Raportului financiar al aparatului central al MERN, opinie cu rezerve prin limitarea sferei de aplicare a auditului asupra Raportului financiar al Inspectoratului Ecologic de Stat, opinie fără rezerve cu paragraf explicativ asupra Raportului financiar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi opinie fără rezerve asupra Raportului financiar al Institutului de Ecologie şi Geografie, la 31.12.2007.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (dna V.Ivanov), Inspectoratului Ecologic de Stat (dl V.Dermenji), Serviciului Hidrometeorologic de Stat (dl V.Cazac), Institutului de Ecologie şi Geografie (dna T.Constantinov) să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor stabilite, inclusiv restituirea mijloacelor Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale (transferate unor agenţi economici cu încălcarea cadrului legal), cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public.

3. Se recomandă conducerii instituţiilor nominalizate:

3.1. să întreprindă măsuri eficiente privind executarea recomandărilor indicate în punctele: 4.4.1.-4.4.12.; 5.6.1.- 5.6.4.; 6.6.1.- 6.6.3. şi 7.6.1.-7.6.3. din Raport;

3.2. să stabilească şi să menţină în cadrul Ministerului şi al instituţiilor nominalizate un sistem de management financiar şi control, capabil să asigure îndeplinirea obiectivelor acestuia, în condiţiile gestionării legale, econome şi eficiente a resurselor financiare publice şi, în mod special, a mijloacelor Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale.

4. Se recomandă conducerii Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale să întreprindă măsuri pentru înaintarea în modul stabilit a propunerilor de unificare în actele legislative şi normative a denumirii corecte a Institutului de Ecologie şi Geografie, precum şi în vederea asigurării înregistrării Oficiului Biodiversitate în condiţiile actelor normative, cu includerea acestuia în Lista instituţiilor subordonate Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

5. Se ia act că:

5.1. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a evaluat şi a înregistrat în evidenţa contabilă cărţile şi ediţiile periodice publicate din contul Fondului Ecologic Naţional în valoare de 890,5 mii lei.

5.2. Serviciul Hidrometeorologic de Stat:

5.2.1. a anulat suplimentele, sporurile şi indemnizaţiile achitate unor angajaţi contrar prevederilor cadrului legal începînd cu 01.01.2008;

5.2.2. a majorat valoarea iniţială a utilajului cu 367,7 mii lei.

5.3. Institutul de Ecologie şi Geografie a înregistrat în evidenţa contabilă uzura mijloacelor fixe în sumă de 85,9 mii lei.

5.4. Curtea de Conturi a remis Ministerului Afacerilor Interne, pentru examinare după competenţă, materialele privind legalitatea alocării şi utilizării mijloacelor din Fondul Ecologic Naţional.

5.5. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei examinează legalitatea cheltuielilor efectuate de către Inspectoratul Ecologic de Stat pentru deplasări.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007, pentru monitorizarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor publice de către acestea, în special a mijloacelor Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale, prin sporirea responsabilităţii în verificarea camerală a documentelor prezentate spre finanţare.

7. Materialele privind legalitatea alocării şi utilizării mijloacelor Fondului Ecologic Naţional de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi ale fondurilor ecologice locale de către Inspectoratul Ecologic de Stat se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

8. Se informează Procuratura Generală despre rezultatele auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007, pentru o posibilă luare de atitudine conform competenţei.

9. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să examineze capacitatea instituţională a subdiviziunilor care administrează mijloacele Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale, întru gestionarea eficientă a fondurilor respective, ţinîndu-se cont de sporirea veniturilor şi cheltuielilor acestora şi de numărul în creştere al beneficiarilor de proiecte implementate.

10. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova.

11. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţă Comisiei parlamentare pentru administraţia publică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare.

12. Despre măsurile întreprinse referitor la punctele 2; 3; 4 şi 6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

13. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Recomandari (0)

Cerinte (0)