Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 10 iunie 2008 privind Raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-06-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui şi vicepreşedintelui Curţii de Apel Economice dl P.Railean şi, respectiv, dna M.Moraru, preşedintelui Judecătoriei Economice de Circumscripţie dl A.Colenco, şefului Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii dl V.Golban, şefului Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna L.Dimitrişin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007.

Misiunea de audit s-a realizat în baza Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept scop de a evalua dacă Rapoartele financiare şi documentele de însoţire sînt veridice, iar dările de seamă sînt adevărate şi fidele, precum şi dacă modul în care au fost administrate şi gestionate mijloacele publice este în conformitate cu cadrul legal.

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare desfăşurării auditului, s-a relevat existenţa unor abateri şi încălcări la gestionarea resurselor financiare publice, inclusiv la utilizarea mijloacelor alocate pentru reparaţii capitale, care sînt consemnate în Raportul anexat la prezenta hotărîre. Acestea au fost cauzate de: funcţionalitatea neadecvată a controlului intern, nedifinirea şi nedelegarea clară a responsabilităţilor în procesul de utilizare a banilor publici, neaplicarea corectă a legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, nivelul insuficient de calificare şi experienţă a membrilor grupului de achiziţii publice, îndeosebi în domeniul ce ţine de reparaţiile capitale, şi, nu în ultimul rînd, de nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Curţii de Apel Economice a actelor legislative şi normative privind gestionarea cheltuielilor.

Ţinînd cont de rezultatele auditului de atestare, echipa de audit a exprimat opinia fără rezerve asupra situaţiilor financiare raportate de către Judecătoria Economică de Circumscripţie la 31.12.2006 şi la 31.12.2007 şi opinia cu rezerve prin limitarea sferei de aplicare a auditului asupra situaţiilor financiare raportate de către Curtea de Apel Economică la finele anilor bugetari 2006 şi 2007 în rapoartele acesteia, precum şi în rapoartele generalizatoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007, conform anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la:

2.1. conducerea Curţii de Apel Economice (dl P.Railean) şi a Judecătoriei Economice de Circumscripţie (dl A.Colenco) să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

2.2. conducerea Curţii de Apel Economice să aplice sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la gestionarea mijloacelor publice.

3. Se recomandă conducerii Curţii de Apel Economice şi a Judecătoriei Economice de Circumscripţie:

3.1. să întreprindă măsuri privind executarea recomandărilor indicate în punctele 3.5.1 - 3.5.7 ale Raportului asupra auditului de atestare;

3.2. să stabilească în cadrul instituţiilor un sistem de management financiar şi control, capabil să asigure îndeplinirea obiectivelor acestuia, în condiţiile gestionării econome şi eficiente a resurselor financiare publice, şi să dezvolte responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere de orice nivel în aşa mod, ca acestea să tindă spre utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziţia lor, pentru a realiza activităţile necesare atingerii scopurilor stabilite şi obţinerii rezultatelor cu cel mai bun raport calitate-preţ.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului de atestare efectuat la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007, pentru monitorizarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor publice, inclusiv pentru reparaţii capitale.

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă, materialele privind corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice ce ţin de serviciile de reparaţie capitală a încăperilor Curţii de Apel Economice şi Judecătoriei Economice de Circumscripţie, precum şi legalitatea şi corectitudinea lucrărilor executate de către antreprenorul "Sinec-Noroc" S.R.L..

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o posibilă luare de atitudine.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Recomandari (0)

Cerinte (0)