Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 37 din 6 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007

Numar din data de 2008-06-06 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh.Russu, şefului Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă dna E.Rebeja, şefului Direcţiei economie, marketing şi promovare dna L.Gîsca, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, viceministrului sănătăţii dl B.Golovin, şefului Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Sănătăţii dl V.Stasiuc, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medico-Teritorială Centru din mun.Chişinău dna A.Glavan, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate a formării şi utilizării mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007. Controlul a fost exercitat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare au fost directorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh. Russu, prim-vicedirectorul dl M.Buga, şeful Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă dna E.Rebeja, şeful-adjunct al Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă dna L.Bodrug.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin examinarea selectivă a documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă statistice şi fiscale, observaţiilor directe, dezbaterilor în grup şi prin confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Sănătăţii, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Pentru interpretarea constatărilor au fost utilizate următoarele criterii: atingerea indicatorilor aprobaţi de Parlament; respectarea legislaţiei în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală; organizarea activităţilor conform reglementărilor aprobate; utilizarea alocaţiilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală; respectarea clauzelor contractuale.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Raportul privind activitatea financiară a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi utilizarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2007 a fost elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi reflectă sub toate aspectele semnificative informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului contabil şi a consolidării indicilor rapoartelor instituţiilor medico-sanitare, sistematizată pe fonduri şi sub aspectul tipurilor de asistenţă medicală şi categoriilor de beneficiari.

2. Se cere de la conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină examinarea rezultatelor controlului efectuat, cu întreprinderea acţiunilor în vederea lichidării neajunsurilor şi abaterilor constatate, şi anume:

2.1. să întreprindă măsuri regulamentare de includere în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a majorităţii persoanelor care urmează să se asigure în mod individual;

2.2. să asigure, în comun cu organele fiscale de stat, diminuarea sumei restanţelor faţă de FAOAM;

2.3. să contracteze serviciile medicale în corespundere cu volumele aprobate prin legile anuale ale FAOAM şi cu Criteriile de contractare a serviciilor medicale;

2.4. să elaboreze mecanismul de acordare a asistenţei medicale în cazul îngrijirilor la domiciliu;

2.5. să asigure utilizarea mijloacelor din Fondul măsurilor de profilaxie în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

2.6. să înregistreze la oficiile cadastrale imobilele din proprietate;

2.7. să asigure perfecţionarea sistemului computerizat de evidenţă a poliţelor de asigurare medicală;

2.8. să revadă modalitatea de evaluare a cazurilor tratate raportate de către instituţiile medico-sanitare, asigurînd monitorizarea şi transparenţa depistării cazurilor nevalidate;

2.9. să asigure publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Raportului privind activitatea financiară a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi utilizarea mijloacelor FAOAM în anul 2007.

3. Se cere de la Ministerul Sănătăţii:

3.1. să perfecţioneze modul de raportare a fondului de salarizare de către IMSP, asigurînd reflectarea separată a acestuia pe categoriile de salariaţi, conform funcţiilor deţinute;

3.2. în comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină:

3.2.1. să asigure transmiterea unităţilor de transport procurate din mijloacele FAOAM în conformitate cu Regulamentul "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[2] (cu modificările ulterioare);

3.2.2. să elaboreze un Regulament-cadru privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a Fondului de rezervă al IMSP din sistemul de sănătate a autorităţilor publice locale ;

3.2.3. să reexamineze modul de ţinere a evidenţei cazurilor iniţiate şi finalizate de tratament în condiţii de ambulator, îmbunătăţind modalitatea de evidenţă şi raportare;

3.3. de comun acord cu Ministerul Finanţelor şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină:

3.3.1. să aprobe modul de elaborare, monitorizare şi raportare a FAOAM pe programe, precum şi indicatorii evaluării performanţelor FAOAM, în aspectul programelor;

3.3.2. să monitorizeze utilizarea transferurilor alocate de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a IMSP.

4. Se cere de la Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină:

4.1. să respecte periodicitatea convocării şedinţelor;

4.2. să examineze rapoartele grupului de lucru pentru achiziţii al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007 şi se recomandă întreprinderea măsurilor întru respectarea prevederilor Legii nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[3], în ce priveşte elaborarea proiectului FAOAM de către Ministerul Sănătăţii, ca organ central de specialitate responsabil de elaborarea politicilor şi strategiilor de sănătate în contextul politicilor guvernamentale de promovare şi asigurare a sănătăţii populaţiei.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O.,1996,nr.10,art.45.

[3] Republicată în M.O., ediţie specială, 2005.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)