Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 36 din 6 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

Numar din data de 2008-06-06 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale dna M.Borta, vicepreşedintelui dna T.Popa, directorului Direcţiei generale evidenţa contribuabililor dna E.Balan, directorului Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale (contabil-şef) dna E.Costin, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, viceministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului dl I.Bucinshi, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dna L.Istrati, directorilor Firmei de producţie şi comerţ "Alexandra UM" S.R.L. dl V.Gamco şi S.R.L. "Casa-Construct" dl H.Sarandi, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. Controlul s-a efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Acţiunile de control au fost exercitate la Casa Naţională de Asigurări Sociale de Stat (în continuare - CNAS), avînd ca scop stabilirea gradului de regularitate a formării şi utilizării mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) pe anul 2007, constatarea rezultatelor executării BASS cu respectarea reglementărilor aferente executării mijloacelor şi întocmirii Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare, la CNAS au fost: preşedintele CNAS dna M.Borta, vicepreşedintele CNAS dl A.Sîci, şefii de direcţie dna T.Amelicichin - pînă la 28.08.2007 şi dna S.Conicov - pînă la 01.11.2007, iar de la 01.11.2007 şi pînă în prezent - dna E.Costin.

CNAS, ca instituţie publică autonomă, de nivel naţional, este persoană juridică care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale în Republica Moldova. Activitatea CNAS este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, din care fac parte reprezentanţi ai Guvernului, sindicatelor, patronatului şi ai organizaţiilor de pensionari. În conformitate cu prevederile Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 "Privind sistemul public de asigurări sociale"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.489-XIV), CNAS exercită funcţii de acumulare şi distribuire a mijloacelor financiare provenite din achitarea de către asiguraţi şi asigurători a contribuţiilor de asigurări sociale de stat. CNAS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Statutul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.739 din 25.07.2000 "Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Statutul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.739), elaborat în baza prevederilor Legii nr.489-XIV.

În urma realizărilor în plan legislativ, au fost modificate şi aduse în concordanţă unele prevederi ce reglementează activitatea CNAS, stabilite în Legea nr.489-XIV şi Statutul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.739, în direcţia îmbunătăţirii modului de colectare a veniturilor. Reformarea procesului de administrare a veniturilor BASS a asigurat structurarea, delimitarea şi reflectarea acestora în Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la 01.01.2008 în corelare cu informaţiile din baza de date a CNAS şi cu cele din evidenţa contabilă.

Evoluţiile în domeniul de activitate, caracterizate de fundamentarea cheltuielilor BASS pe termen mediu şi lung întru asigurarea echilibrului bugetar, au fost realizate de CNAS prin elaborarea unui program detaliat care a cuprins diverse domenii şi se conţine în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu pe anii 2007-2009.

Probele pentru susţinerea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor au fost obţinute în rezultatul diverselor proceduri de fond aplicate la evaluarea şi examinarea selectivă a documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare.

Drept criteriu de bază la interpretarea constatărilor a servit realizarea indicatorilor aprobaţi de Parlament.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, întocmit de Casa Naţională de Asigurări Sociale, sub toate aspectele semnificative, reflectă în volumul deplin încasările în corespundere cu extrasele trezoreriale şi cu evidenţa conturilor aprobate în Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi achitările în aspectul fondurilor şi tipurilor de plăţi.

2. Se cere de la conducerea CNAS examinarea rezultatelor controlului şi întreprinderea acţiunilor în vederea lichidării neajunsurilor constatate şi se recomandă:

2.1. asigurarea în continuare a unei administrări şi gestionări mai bune a sistemului public de asigurări sociale prin:

2.1.1. îmbunătăţirea managementului cheltuielilor la mijloacele transferate pentru plată beneficiarilor, prin delimitarea acestora pe tipuri de plăţi;

2.1.2. înaintarea propunerilor Ministerului Finanţelor privind completarea Clasificaţiei bugetare cu poziţiile pentru ţinerea separată a evidenţei plăţilor de la titularii de patentă de întreprinzător şi a contribuţiilor de asigurări sociale la tariful de 20% la fondul de remunerare a muncii şi altor recompense prevăzute în legislaţie;

2.1.3. inventarierea datoriilor creditoare în sumă de 22,1 mii lei, cu precizarea termenelor de formare;

2.1.4. monitorizarea executării clauzelor contractelor de achiziţii publice, inclusiv a respectării termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie capitală, stabilirea şi aplicarea măsurilor de responsabilitate pentru neexecutarea în termen a lucrărilor contractate;

2.1.5. înregistrarea imobilelor din proprietate la oficiile cadastrale teritoriale;

2.1.6. orientarea activităţii de audit intern spre dezvoltarea şi promovarea celor mai eficiente măsuri pentru evaluarea controlului intern;

2.1.7. asigurarea, de comun acord cu Ministerul Finanţelor şi IFPS, a uniformităţii reflectării datelor privind restanţele plăţilor faţă de BASS în rapoartele întocmite şi prezentate.

3. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului şi Guvernului.

4. Despre măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor şi recomandărilor din pct.2 al prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2000, nr.1-4, art.2.

[3] M.O., 2000, nr.94-97, art.834.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)