Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 34 din 29 mai 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007

Numar din data de 2008-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ex-ministrului finanţelor dl M.Pop, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, directorului Direcţiei generale sinteză bugetară dl V.Bulicanu, directorului Trezoreriei de Stat dna A.Voronin, şefului Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Trezoreriei de Stat dna S.Purici, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007. Controlul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007 a fost efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Acţiunile de control au fost exercitate la Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat, avînd drept scop verificarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat şi respectării reglementărilor la întocmirea şi consolidarea indicatorilor Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 şi ai materialului adiţional acestuia.

Pe perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare au fost dl M.Pop, ex-ministru al finanţelor; dl I.Chicu, ex-viceministru; dna N.Lupan, viceministru; dna A.Voronin, director al Trezoreriei de Stat; dna S.Anghel, vicedirector al Trezoreriei de Stat.

Ministerul Finanţelor, organul administraţiei publice centrale de specialitate, îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 01.11.2005[2] (cu modificările şi completările ulterioare), elaborează şi promovează politica unică a Guvernului în domeniul bugetar-fiscal, al formării şi gestionării finanţelor publice, al aplicării pîrghiilor financiare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.

Executarea de casă a mijloacelor bugetului de stat se efectuează prin Trezoreria de Stat - unitate instituită pe lîngă aparatul central al Ministerului Finanţelor, cu statut de Direcţie generală, constituită din Trezoreria Centrală şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, fără statut de persoană juridică.

Potrivit atribuţiilor sale, Trezoreria Centrală, în anul 2007, a gestionat conturile curente bancare în valută naţională şi străină, deschise în Banca Naţională a Moldovei, şi conturile depozitare, deschise în băncile comerciale.

Probele pentru susţinerea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor au fost obţinute în rezultatul diverselor proceduri de fond aplicate la evaluarea şi examinarea selectivă a: documentelor primare, înregistrărilor contabile şi trezoreriale ce stau la baza situaţiilor financiare prezentate în Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 (în continuare - Raport) şi materialul adiţional acestuia; procesului de consolidare a bilanţurilor şi rapoartelor cu privire la executarea bugetului autorităţilor/instituţiilor publice; corectitudinii şi veridicităţii reflectării rezultatelor privind: executarea veniturilor şi cheltuielilor pe toate componentele (veniturile şi cheltuielile de bază, proiecte investiţionale, mijloace şi fonduri speciale), datoriile debitoare şi creditoare, raporturile între bugetul de stat şi alte bugete etc. De asemenea, a fost verificată utilizarea alocaţiilor bugetare prevăzute pentru întreţinerea aparatului central al Ministerului Finanţelor şi Trezoreriei de Stat.

Drept criteriu de bază la interpretarea constatărilor a servit realizarea indicatorilor aprobaţi de Parlament.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se confirmă că Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 este elaborat de către Ministerul Finanţelor în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia privind executarea bugetului de stat în toate aspectele structurii Clasificaţiei bugetare, bazată pe datele evidenţei sistemului Trezoreriei de Stat şi consolidării datelor rapoartelor executorilor de buget, iar erorile constatate nu au o influenţă semnificativă asupra acestuia.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Finanţelor examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007, pentru întreprinderea măsurilor, care să asigure înlăturarea neajunsurilor constatate:

2.1. atribuirea corectă a încasărilor provenite din dobînzi la conturile trezoreriale de venituri;

2.2. finanţarea executorilor de buget în corespundere cu planurile de finanţare şi solicitarea valorificării ritmice de către aceştia a mijloacelor prevăzute, întru evitarea finanţărilor la finele anului, care condiţionează formarea datoriilor debitoare;

2.3. monitorizarea implementării în termene a activităţilor prevăzute de Proiectul "Managementul finanţelor publice";

2.4. aprobarea rapoartelor instituţiilor subordonate Ministerului Finanţelor şi solicitarea respectării modului de aprobare a lor de către toţi executorii primari de buget;

2.5. atribuirea corectă potrivit Clasificaţiei bugetare a cheltuielilor efectuate centralizat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru inspectoratele fiscale teritoriale;

2.6. monitorizarea raportării de către executorii primari de buget a valorii investiţiilor pe termen lung în capitalul statutar al agenţilor economici;

2.7. înaintarea către executorii primari de buget a cerinţelor vizînd:

- creşterea nivelului responsabilităţii pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii execuţiei bugetului aprobat şi prezentarea rapoartelor de executare în conformitate cu cerinţele stabilite;

- asigurarea veridicităţii rapoartelor aferente perioadelor de gestiune, întru evitarea erorilor la consolidarea raportului privind executarea bugetului de stat pe perioada respectivă;

- asigurarea respectării disciplinei bugetare.

3. Se ia act că, în perioada controlului:

3.1. Ministerul Finanţelor:

- a corectat cheltuielile de casă pentru investiţiile capitale cu suma de 8,6 mil.lei;

- a corectat cu suma de 141,1 mil.lei soldurile de mijloace reflectate în Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere la situaţia din 31.12.2007;

- a operat corectarea erorilor prin atribuirea corectă a datoriilor debitoare (24,5 mii lei) şi creditoare (84,0 mii lei), a diferenţei dintre cursul de schimb al surselor valutare (23,0 mii lei) în sumă totală de 131,5 mii lei;

- a asigurat reflectarea în modul stabilit de către Ministerul Sănătăţii a sumei de 362,0 mii lei;

- a corectat cu suma de 95,7 mil.lei soldurile de mijloace neutilizate, reflectate în Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007.

3.2. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor a înregistrat corectările corespunzătoare, cu reflectarea ulterioară în bilanţ a sumei de 192,0 mil.lei.

4. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007 şi se recomandă examinarea şi aprobarea în modul stabilit a nomenclatorului tuturor lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată de către Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă:

5.1. Parlamentului Republicii Moldova şi se recomandă examinarea competenţelor Ministerului Finanţelor prin prisma art.19 din Legea nr.348-XVI, raportate la prevederile art.41(40) şi art.43(42) din Legea nr.847-XIII, care condiţionează în mod direct modificarea parametrilor balanţei bugetului de stat (deficit/excedent), aprobaţi de Parlament pentru anul bugetar în exerciţiu;

5.2. Preşedintelui Republicii Moldova.

6. Despre măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor pct.2 şi pct.4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr.145-147, art.1211.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)