Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 33 din 29 mai 2008 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului agriculturii şi industriei alimentare dl A.Gorodenco, şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate dl V.Paladi, şefului- adjunct al Inspectoratului Zootehnic de Stat dl I.Şarov, şefului interimar al Serviciului pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice dl I.Garaba, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, călăuzindu-se de art. 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007.

Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control/ audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare şi la 8 instituţii subordonate. În scopul obţinerii unor probe relevante, au fost efectuate controale de contrapunere la Î.S. "Moldresurse", Î.M. "Moldantigrad" S.A., "Farmavet" S.R.L., "Vetzooagro" S.R.L.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ( în continuare - MAIA) este organul central de specialitate, abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, fiind responsabil de dezvoltarea acestor ramuri şi de infrastructura lor economică şi socială. Modul de organizare şi funcţionare a MAIA este reglementat prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.578 din 15.06.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.578 ).

Controlul a avut drept obiectiv verificarea legalităţii utilizării mijloacelor publice de către entităţile controlate, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţe; regularităţii gestionării patrimoniului aflat în gestiunea ministerului şi a instituţiilor subordonate supuse controlului; legalităţii utilizării mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli; eficacităţii activităţii entităţii controlate privind acumularea mijloacelor speciale şi fondurilor speciale.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a documentelor primare privind tranzacţiile, corectitudinii înregistrării acestora în notele şi registrele contabile; contrapunerea datelor din registre, cartea mare cu cele reflectate în rapoartele financiare şi statistice; observaţii directe; dezbateri în grup; examinarea informaţiilor obţinute de la terţe părţi şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.

În temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform competenţei atribuite prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.578 din 15.06.2005, ţinîndu-se cont de problemele, încălcările şi abaterile de la actele normative constatate de control:

1.1. să examineze rezultatele controlului efectuat la MAIA şi instituţiile subordonate şi să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor financiare publice şi gestionarea patrimoniului public;

1.2. să asigure controlul eficient asupra utilizării la destinaţie de către MAIA şi instituţiile subordonate a mijloacelor alocate de la bugetul de stat;

1.3. să aducă în conformitate cu actele normative în vigoare forma organizatorico-juridică a Inspectoratului Veterinar de Stat;

1.4. să stabilească, în conformitate cu actele normative în vigoare, limitele de cheltuieli la întreţinerea aparatului central al MAIA şi să excludă practica de folosire neîntemeiată a mijloacelor instituţiilor şi organizaţiilor subordonate şi a celor preconizate programelor şi reglementărilor tehnice pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de aparatul central al MAIA, precum şi a indicaţiilor privind plata neregulamentară a indemnizaţiilor membrilor Consiliilor de administrare a societăţilor economice;

1.5. să întreprindă măsuri în vederea stingerii regulamentare a datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat şi neadmiterii acestora pe viitor;

1.6. să monitorizeze utilizarea la destinaţie a subvenţiilor obţinute de către ÎCCPC "Colprodcoop" şi ÎSCP "Avicola-Moldova" în strictă conformitate cu termenele stabilite în contract.

2. Se recomandă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:

2.1. să analizeze periodic mersul realizării programelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi;

2.2. să întreprindă măsuri, în conformitate cu pct.10 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor destinate subvenţionării lucrărilor agricole, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.900 din 08.08.2007, pentru rambursarea subvenţiilor în sumă de 1,9 mil.lei, obţinute neîntemeiat de către unii agenţi economici.

2.3. să optimizeze modalitatea subvenţionării producătorilor sfeclei de zahăr, ţinînd cont de faptul că unii agenţi economici, la calcularea productivităţii, nu iau în consideraţie suprafaţa totală însămînţată;

2.4. să întreprindă măsuri de restabilire a mijloacelor aferente convorbirilor telefonice supranormative menţionate în prezenta hotărîre.

3. Se cere de la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Seminţe, Inspectoratului Zootehnic de Stat, Serviciului pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, Î.S. "Registrul Animalelor" şi a Serviciilor Sanitar-Veterinare de Stat ale raioanelor Edineţ, Donduşeni, Floreşti şi Căuşeni să examineze rezultatele controalelor efectuate şi să întreprindă măsuri adecvate pentru lichidarea tuturor încălcărilor şi neajunsurilor constatate de control.

4. Se cere de la Inspectoratul Zootehnic de Stat să asigure restabilirea la bugetul de stat a mijloacelor echivalente subvenţiilor pentru 88 de capete de animale de prăsilă înstrăinate şi sacrificate înaintea termenului de exploatare.

5. Se ia act că :

5.1. pe parcursul controlului au fost restituite cheltuielile supranormative în sumă de 9,3 mii.lei, efectuate la detaşarea salariaţilor;

5.2. faţă de S.R.L. "Vetzooagro"şi S.A. "Farmavet", care au beneficiat de mijloace bugetare sub formă de plată prealabilă pe un termen depăşit faţă de actele normative, s-au calculat sancţiuni financiare în sumă totală de 42,2 mii lei, care au fost transferate la buget, şi s-au livrat medicamente în suma soldului de 2129,2 mii lei;

5.3. Î.S. "Moldresurse" a restituit datoria în sumă de 2634,8 mii lei, formată în rezultatul neexecutării contractului nr.13/12-01 din 13.12.2007.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului efectuat şi se propune, în contextul Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, de comun acord cu MAIA, să examineze oportunitatea activităţii Î.S. "Direcţia Generală Cercetare, Învăţămînt şi Formare Profesională", care exercită funcţiile MAIA, raportate la forma organizatorico-juridică a întreprinderii de stat.

7. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007 şi se propune să revadă în pct.2 din Regulamentul privind modul de creare şi direcţiile de utilizare a fondului pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.189 din 05.03.2001, componenţa Consiliului de administrare a FSÎDCN, pentru includerea în acesta a reprezentantului Serviciului Vamal.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru agricultură şi industria alimentară.

9. Despre executarea punctelor 1, 2, 3 şi 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

10. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 2005, nr.83-85, art.625.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)