Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 32 din 28 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2007

Numar din data de 2008-05-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului municipiului Bălţi dl V.Panciuc, şefului Direcţiei generale finanţe şi economie a Consiliului municipal Bălţi dna M.Baţan, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Bălţi dna T.Neghina, şefului Direcţiei impozitare a persoanelor fizice dl A.Axentiuc, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2007. 

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe şi economie a Consiliului municipal Bălţi (în continuare - DGFE), care activează conform Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului municipal nr.5/4 din 21.10.2004, avînd ca obiectiv de bază asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului municipiului; aparatul primăriei municipiului; Direcţia învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DÎTS); Secţia comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii populaţiei; Întreprinderea municipală "Direcţia specializată de antrepriză, reparaţie şi construcţie nr.2 din Bălţi" (în continuare - Î.M. DSARC-2) (c/f 1003602150329); Întreprinderea municipală "Direcţia construcţii capitale comanditar unic mun.Bălţi" (în continuare - Î.M. "DCCCU") (c/f 1002602005237).

Au fost efectuate controale de contrapunere la Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Bălţi (în continuare - IFS pe mun.Bălţi) şi la unele persoane juridice.

În perioada supusă controlului, funcţia de ordonator principal de buget, conform art.30 alin.(1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.34 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.29 alin.(1) lit.f) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[4] (în continuare - Legea nr.436-XVI), a fost exercitată de dl V.Panciuc - primarul municipiului Bălţi.

Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului municipiului Bălţi, în perioada supusă controlului, au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările ulterioare), Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[6] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

Obiectivele controlului au fost: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului municipiului Bălţi; aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către conducerea primăriei; corectitudinea efectuării cheltuielilor din bugetul local; expunerea concluziei asupra veridicităţii executării bugetului municipiului.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin metoda analizei raportului privind executarea bugetului municipiului Bălţi, deciziilor Consiliului municipal; examinarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse; analiza explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat: 

Bugetul municipiului Bălţi (în continuare - bugetul municipiului) pentru anul 2007 include ca părţi componente bugetul municipal Bălţi, bugetele satelor Sadovoe şi Elizaveta.

În conformitate cu deciziile Consiliului municipal şi consiliilor satelor Elizaveta şi Sadovoe, bugetul municipiului pe anul 2007 a fost stabilit iniţial la partea de venituri în sumă de 147,2 mil.lei şi la cheltuieli - în sumă de 162,5 mil.lei, cu un deficit bugetar de 15,3 mil.lei. În rezultatul rectificărilor efectuate, bugetul municipiului a fost precizat la partea de venituri în sumă de 175,3 mil.lei şi la partea de cheltuieli - în sumă de 192,8 mil.lei (cu o majorare la venituri cu 28,1 mil.lei şi la cheltuieli - cu 30,3 mil.lei), deficitul bugetar constituind 17,5 mil.lei, care urma să fie acoperit din contul mijloacelor financiare proprii (inclusiv din contul soldului de mijloace disponibile la începutul perioadei de gestiune şi din mijloacele provenite din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică).

Potrivit raportului financiar privind executarea bugetului municipiului pe anul 2007, veniturile au fost executate în sumă de 178,5 mil.lei, depăşind indicii planificaţi cu 3,2 mil.lei (101,8%), iar cheltuielile - în sumă de 192,1 mil.lei (99,6%). Execuţia bugetului municipiului în anul 2007 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare de 4,5 mil.lei.

În urma controlului asupra formării şi executării bugetului municipiului s-au constatat un şir de abateri şi nereguli, cele mai semnificative fiind următoarele.

  • La planificarea bugetului municipiului pentru anul 2007 s-a stabilit o diminuare a planului de venituri cu suma totală de 2795,1 mii lei.
  • Veniturile bugetului municipiului au fost realizate cu discrepanţe privind gradul de realizare, ceea ce indică prognozări, planificări şi rectificări neconforme la unele tipuri de venit.
  • Sub nivelul precizat au fost acumulate 5 tipuri de venit, nerealizările constituind sumă totală de 1043,7 mii lei.
  • N-a fost asigurată plenitudinea calculării impozitului pe proprietate şi taxei pentru prestarea serviciilor auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti, ca rezultat în bugetul local nefiind încasate venituri în sumă de 125,8 mii lei.
  • Nu s-a asigurat încasarea integrală a veniturilor proprii din mijloacele speciale.
  • Au fost admise depăşirea limitei de cheltuieli precizate în bugetul municipiului la grupa 15 "Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe" cu suma de 1432,8 mii lei şi cheltuieli neîntemeiate la întreţinerea a 9 linii de telefoane mobile în sumă totală de 51,5 mii lei.
  • La gestionarea mijloacelor publice nu s-au respectat prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 721-XIII), precum şi Regulamentul "Cu privire la achiziţii publice de lucrări", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123), ca rezultat fiind operate modificări ale elementelor din contractele încheiate, cu introducerea unor elemente noi, care au dus la executarea unor lucrări neprevăzute în devizele de cheltuieli în sumă totală de 177,3 mii lei, nefiind stabilite măsuri de asigurare a contractelor de achiziţii publice de lucrări, prin solicitarea de la ofertanţi a depunerii garanţiei de bună execuţie estimată la suma de 196,1 mii lei, fiind admise cheltuieli neîntemeiate la investiţiile capitale şi reparaţiile capitale în sumă de 83,7 mii lei.
  • Au fost admise cazuri de calculare incorectă a plăţilor pentru locaţiune şi scutiri neîntemeiate de plata pentru locaţiune prin trecerea în cont a volumelor de lucrări executate de arendaşi.
  • Ţinerea evidenţei contabile s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la primarul municipiului Bălţi:

1.1. să informeze Consiliul municipal Bălţi despre rezultatele controlului asupra formării şi executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2007;

1.2. să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări;

1.3. să asigure:

1.3.1. o conlucrare eficientă între subdiviziunile primăriei, ce ar asigura o prognozăre şi evaluare optimă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

1.3.2. de comun cu IFS pe mun.Bălţi, monitorizarea conformă a procesului de colectare a impozitelor în vederea micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local;

1.3.3. încasarea veniturilor proprii la impozitele pe proprietate în sumă de 120,7 mii lei, precum şi calcularea, încasarea şi reflectarea în evidenţa contabilă a veniturilor din mijloace speciale în sumă totală de 844,4 mii lei;

1.3.4. restituirea cheltuielilor neîntemeiate, menţionate în prezenta hotărîre;

1.3.5. respectarea legislaţiei la efectuarea achiziţiilor de lucrări şi servicii pentru necesităţile municipale; utilizarea mijloacelor financiare publice conform devizelor de cheltuieli şi destinaţiei, precum şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractelor de antrepriză potrivit condiţiilor reglementate;

1.3.6. ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe şi economie a Consiliului municipal Bălţi:

2.1. să eficientizeze controlul asupra elaborării, potrivit principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a pronosticului bugetului municipiului, cu analiza corespunzătoare a surselor de venit ale UAT şi planificarea corectă a acestora;

2.2. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare;

2.3. să nu admită depăşirea limitelor de cheltuieli precizate în bugetul UAT (inclusiv ale transferurilor);

2.4. să asigure reflectarea corectă în evidenţa contabilă a datoriei debitoare în sumă de 260,7 mii lei.

3. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre încălcările comise la administrarea veniturilor din impozitele pe proprietate de către IFS pe mun.Bălţi şi se cere, de comun cu Primăria mun.Bălţi, să elaboreze mecanismul de conlucrare eficientă între subdiviziunile IFS pe mun.Bălţi, organele cadastrale şi primărie privind evidenţa tuturor categoriilor de terenuri pasibile impozitării.

4. Se recomandă Ministerului Administraţiei Publice Locale să elaboreze şi să prezinte Guvernului, în modul stabilit, propuneri la Regulamentul-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2004[10], în vederea delimitării exhaustive a situaţiilor cu caracter excepţional şi imprevizibil, ce ţin de competenţa autorităţilor publice locale pentru care pot fi utilizate mijloacele fondurilor de rezervă ale acestora.

5. Se ia act că:

5.1. IFS pe mun.Bălţi a elaborat un plan de acţiuni în vederea înlăturării neajunsurilor constatate;

5.2. S.R.L. "Monsanter" (c/f 1003602012810) şi Primăria mun.Bălţi, în baza actului de verificare a decontărilor reciproce, au asigurat restituirea sumei de 7,9 mii lei;

5.3. S.R.L. "Faiton-Expres" (c/f 1006602007790) a achitat taxa locală pentru prestarea serviciilor auto de călători pe rutele municipale în sumă de 5,1 mii lei;

5.4. şeful Direcţiei generale finanţe şi economie a Consiliului municipal Bălţi dna M.Baţan, directorul Î.M. "Direcţia construcţii capitale comanditar unic mun.Bălţi" dl A.Mitrofanov, şeful Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport dl A.Ciobu, şeful Secţiei achiziţii publice şi relaţii economice externe dna E.Burcataia şi şeful Secţiei proprietate municipală şi relaţii funciare dna G.Zincovscaia au fost sancţionaţi disciplinar;

5.5. prin ordinul directorului Î.M. "Direcţia construcţii capitale comanditar unic mun.Bălţi" au fost sancţionate disciplinar 5 persoane, iar prin ordinul şefului Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport - 4 persoane.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi executarea bugetului municipiului Bălţi pe anul 2007.

7. Despre executarea punctelor 1-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007 prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[4] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[5] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[6] M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

[7] M.O., 1997, nr.67-68, art.551. Abrogată la 27.10.2007 prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

[8] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[9] M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

[10] M.O., 2004, nr.242-245, art.1629.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)