Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Taraclia pe perioada anilor 2005-2007

Numar din data de 2008-05-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Taraclia dl V.Plagov, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Taraclia dna A.Casapova, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, cu participarea vicepreşedintelui Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova dl M.Răducanu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului raional Taraclia pe perioada anilor 2005-2007.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, în temeiul art.5 alin.(4) din Legea nr.312-XIII, la cererea Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Republica Moldova, avînd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raional şi relaţiilor cu bugetele de alte niveluri, aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale şi a eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului.

 Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului Taraclia şi Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Taraclia.

În conformitate cu art.30 alin.(1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.53 alin.(1) lit.i) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[4] (în continuare - Legea nr.436-XVI), în perioada supusă controlului, funcţia de ordonator principal de buget a fost executată de preşedintele raionului Taraclia dl S.Ţolov - pînă la 02.07.2007, iar de la 02.07.2007 - de către dl V.Plagov.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raional Taraclia au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI şi alte acte normative şi legislative.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor privind executarea bugetului raional Taraclia, deciziilor Consiliului raional, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raional Taraclia (în continuare - bugetul raional) pe anul 2005 a fost aprobat şi ulterior precizat de către Consiliul raional Taraclia la partea de venituri în sumă de 27642,8 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 28545,4 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 902,6 mii lei, care urma a fi acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile la începutul anului bugetar în sumă de 159,1 mii lei, precum şi din contul împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare în sumă de 743,4 mii lei.

Veniturile bugetului raional pe anul 2005 au fost executate în volum de 28318,8 mii lei (sau la nivelul de 102,4%), cu 676,0 mii lei mai mult faţă de planul precizat pentru perioada de gestiune. Cheltuielile bugetului raional au fost executate în sumă totală de 32751,1 mii lei, ceea ce reprezintă 114,7%, cu o depăşire a nivelului precizat de 4205,8 mii lei, condiţionată de împrumuturile acordate primăriilor, care n-au fost rambursate pînă la sfîrşit de an. Execuţia bugetară s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 491,6 mii lei.

 Bugetul raional pe anul 2006 a fost aprobat (precizat) la partea de venituri în sumă de 32583,5 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 33748,5 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă de 1165,0 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile la începutul anului bugetar în sumă de 425,5 mii lei, din contul împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare în sumă de 247,6 mii lei, precum şi din contul mijloacelor de la vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 491,9 mii lei,

Veniturile bugetului raional pe anul 2006 au fost executate în sumă de 32722,6 mii lei (sau la nivelul de 100,4 %), cu 139,1 mii lei mai mult faţă de planul precizat. Cheltuielile pe anul 2006 s-au executat în sumă de 34562,8 mii lei (sau la nivelul de 102,4%), cu 814,3 mii lei mai mult decît cele precizate pentru perioada de gestiune. Execuţia bugetară s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 391,3 mii lei.

Bugetul raional pe anul 2007 a fost aprobat (precizat) la partea de venituri în sumă totală de 40520,3 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 41270,2 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 749,9 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile la începutul anului bugetar în sumă de 334,2 mii lei, din contul împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare în sumă de 396,9 mii lei, precum şi din contul mijloacelor de la vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 18,8 mii lei.

Veniturile bugetului raional pe anul 2007 au fost executate în sumă de 41991,7 mii lei (sau la nivelul de 103,6%), cu 1471,4 mii lei mai mult faţă de planul precizat pentru perioada de gestiune. Cheltuielile au fost executate în sumă de 40518,9 mii lei, sau la nivelul de 98,1%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 751,3 mii lei. Execuţia de casă a bugetului raional s-a încheiat cu un excedent bugetar în sumă de 1472,8 mii lei, care a fost direcţionat la rambursarea împrumuturilor. Execuţia bugetului raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 335,4 mii lei.

Dinamica execuţiei veniturilor si cheltuielilor bugetului raional Taraclia pe perioada anilor 2005-2007 (mii lei) se prezintă în felul următor:

Graficul nr.1

 

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetelor raionale Taraclia pe anii 2005, 2006 şi 2007, au fost constatate următoarele abateri şi nereguli:

  • autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) ale raionului Taraclia de nivelul al doilea au efectuat o prognozare şi planificare necorespunzătoare pe unele tipuri de venituri şi cheltuieli ale bugetului raional şi n-au operat la timp şi calitativ rectificările corespunzătoare în buget. Drept rezultat, au fost admise discrepanţe semnificative privind gradul de realizare la executarea acumulărilor pe categorii de venituri;
  • la aprobarea bugetelor n-au fost respectate termenele prevăzute de legislaţie; bugetele raionale pe anii 2005-2007 n-au fost date publicităţii, prin ce nu s-a asigurat transparenţa indicatorilor bugetari;
  • transferurile cu destinaţie specială au fost repartizate primăriilor contrar prevederilor legale;
  • autorităţile administrative ale raionului Taraclia n-au întreprins măsuri eficiente pentru acumularea veniturilor proprii şi asigurarea stingerii obligaţiunilor fiscale;
  • la executarea bugetelor raionale anuale, n-au fost valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli, cele mai mari nevalorificări ţinînd de domeniile învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, gospodăria comunală;
  • n-au fost luate în consideraţie prevederile legale la contractarea, evidenţa şi rambursarea împrumuturilor (şi dobînzilor aferente) de către UAT ale raionului Taraclia de nivelul întîi şi al doilea; 
  • în perioada supusă controlului n-a fost efectuat controlul asupra utilizării conforme a alocaţiilor bugetare pentru unele lucrări şi servicii, ca urmare fiind atribuite la cheltuieli mijloace financiare în lipsa documentelor justificative şi admise cheltuieli cu depăşirea alocaţiilor aprobate în devizele de cheltuieli, care au generat datorii creditoare; 
  • s-a admis majorarea datoriei debitoare, datoria creditoare diminuîndu-se neesenţial;
  • ţinerea evidenţei contabile s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.  

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 27 şi art. 29 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Taraclia:

1.1. să informeze în şedinţa Consiliului raional Taraclia despre rezultatele controlului asupra formarii şi utilizării bugetului raional Taraclia pe perioada anilor 2005-2007, cu elaborarea unui plan concret de acţiuni privind lichidarea neajunsurilor constatate;

1.2. să asigure:

1.2.1. eficientizarea conlucrării între serviciile respective ale raionului şi întreprinderea unor acţiuni concrete care ar permite o mai bună exercitare a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege în întreg procesul de formare şi utilizare a resurselor financiare ale bugetului raional;

1.2.2. inventarierea totală a bazei impozabile, în scopul plenitudinii acumulării surselor de venituri proprii, precum şi corectitudinea efectuării şi utilizării transferurilor către autorităţile publice locale de nivelul întîi;

1.2.3. înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor conform prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, precum şi stabilirea unei evidenţe conforme a patrimoniului public;

1.2.4. un control riguros asupra modului de alocare şi utilizare a mijloacelor bugetare şi materiale, asigurînd, totodată, restituirea în bugetul local a mijloacelor financiare neutilizate sau utilizate contrar prevederilor legale;

1.2.5. respectarea limitelor de cheltuieli aprobate şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale;

1.2.6. transferarea sumei restante, la 01.01.2008, de 4,2 mii lei în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, potrivit pct.36 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008 nr.07/1-3-06/328 din 10.12.2007[6].

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Taraclia:

2.1. să eficientizeze controlul asupra elaborării, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a pronosticului bugetului raional, cu analiza corespunzătoare a surselor de venituri şi planificarea corectă a acestora;

2.2. să organizeze instruiri în aspectele ce ţin de aplicarea actelor normative la elaborarea bugetului raional, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare privind executarea bugetelor;

2.3. să întreprindă măsuri regulamentare în vederea soluţionării problemei privind datoriile la împrumuturi şi pentru stingerea datoriilor creditoare cu termenul de prescripţie expirat.

3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind tranzacţiile legate de comercializarea bunurilor materiale demontate de la sistemul de irigare neluat la evidenţă în perioada anilor 2005-2007, pentru examinare după competenţă.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Taraclia pe anii 2005-2007.

5. Prezenta hotărîre se remite, pentru informare, Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Republica Moldova.

6. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de trei luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr. 248-253, art. 996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007, prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[4] M.O., 2007, nr.32-35,art.116.

[5] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[6] M.O., 2007, nr.194-197, art.700.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)