Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 din 27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Străşeni pe anul 2007

Numar din data de 2008-05-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Străşeni dl N. Robu, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Străşeni dna V.Manoli, şefului Secţiei administrativ-financiare a Consiliului raional Străşeni dna I.Ursu, şefului Direcţiei politici educaţionale, cultură, tineret, turism şi sport a Consiliului raional Străşeni dl C.Ioniţă, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru şi şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului raional Străşeni pe anul 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat în baza Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv evaluarea managementului finanţelor publice locale în procesul formării şi utilizării resurselor financiare ale bugetului raional Străşeni; aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile locale din raion şi expunerea concluziilor asupra veridicităţii raportului financiar privind execuţia bugetului raional.

Potrivit art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.53 alin.(1) lit.i) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (în continuare - Legea nr.436-XVI), funcţia de ordonator principal de buget al raionului Străşeni a fost exercitată de preşedinţii raionului: dl P.Porcescu (în perioada 27.06.2003-30.07.2007); dl N. Robu (de la 31.07.2007 pînă în prezent).

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raional Străşeni au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), precum şi de alte acte legislative şi normative.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului Străşeni şi unele subdiviziuni din subordinea Consiliului raional: Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF), Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport, reorganizată, pe parcursul perioadei de referinţă, în Direcţia generală politici educaţionale, cultură, tineret, turism şi sport (în continuare - DGPECTTS).

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului raional Străşeni, deciziilor Consiliului raional; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse - Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Străşeni, Trezoreria teritorială Străşeni, Oficiul cadastral teritorial (în continuare - OCT) Străşeni, explicaţiile persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raional Străşeni este parte componentă a bugetului raionului Străşeni, fiind definitiv programat la partea de venituri în sumă de 86192, 0 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 87125,5 mii lei. Potrivit raportului privind execuţia bugetului raionului Străşeni, datelor prezentate de DGF, prevederile definitive la partea de venituri au fost realizate în proporţie de 101,7%, ceea ce în valoare absolută constituie 87622,6 mii lei. Cheltuielile au fost realizate, faţă de prevederile definitive, la nivel de 97,6% şi au însumat 85015,9 mii lei. În urma analizei s-a constatat că ponderea bugetului raional în bugetul raionului la partea de venituri a constituit 73,8%, iar la partea de cheltuieli - 29,9%. Concomitent, luînd în consideraţie şi transferurile efectuate de la bugetul raional la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) de nivelul întîi, părţii de cheltuieli a bugetului raional îi revin 70,8% din cheltuielile totale ale bugetului raionului.

În rezultatul controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului raional Străşeni pe anul 2007, se consemnează următoarele.  

♦ În procesul de estimare a părţii de venituri a bugetului raional a fost subevaluat impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, reţinut la sursa de plată, fapt ce a influenţat negativ asupra exactităţii surselor de constituire a veniturilor proprii, precum şi asupra stabilirii corecte a transferurilor de susţinere financiară a teritoriului.

♦ Prevederile definitive ale parţii de venituri a bugetului raional s-au realizat la nivel de 101,7%, consemnîndu-se şi o creştere a veniturilor proprii în comparaţie cu perioada de execuţie a anului bugetar 2006.

♦ Deşi s-au întreprins unele măsuri de încasare integrală a veniturilor la buget, la 01.01.2008, restanţele contribuabililor faţă de bugetul local au constituit suma de 2295,4 mii lei, consemnînd o descreştere nesemnificativă. 

♦ Gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare programate pentru anul 2007 pe toate componentele, sub aspect funcţional, a fost cuprins între 88,4% şi 100%, totodată, nefiind valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 2109,6 mii lei.

♦ În unele cazuri utilizarea alocaţiilor bugetare s-a efectuat fără respectarea principiilor legalităţii şi economicităţii, ce se exprimă prin: efectuarea unor cheltuieli iraţionale la valorificarea mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale; plăţi neîntemeiate personalului, care constau în acordarea unor sporuri necuvenite; cheltuieli pentru servicii telefonice şi întreţinerea unităţilor de transport peste limitele aprobate legal.

♦ Unele subdiviziuni ale Consiliului raional n-au asigurat organizarea regulamentară a evidenţei contabile.

♦ Nu a fost asigurată pe deplin integritatea şi evidenţa patrimoniului proprietate publică a UAT de nivelul al doilea.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art. 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Străşeni:

1.1. să informeze în şedinţa Consiliului raional despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raional Străşeni pe anul 2007, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare în vederea remedierii deficienţelor consemnate de control;

1.2. să asigure:

1.2.1. înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor potrivit prevederilor Legii nr.1543-XIII din 25.02.1998;

1.2.2. transmiterea regulamentară a bunurilor materiale IMSP din raionul Străşeni, precum şi să monitorizeze procesul de formare a fondului social al instituţiei medico-sanitare;

1.2.3. achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile statului conform prevederilor legale;

1.2.4. eficientizarea controlului asupra cheltuielilor valorificate pentru investiţii şi reparaţii capitale.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional:

2.1. să asigure estimarea argumentată din punct de vedere economic a veniturilor proprii ale bugetului raional şi ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi;

2.2. să întreprindă măsuri eficiente privind organizarea şi ţinerea conformă a evidenţei contabile la subdiviziunile finanţate din contul bugetului raional Străşeni.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Străşeni pe anul 2007.

4. Se ia act că:

4.1. în contul plăţilor majorate, incluse în actele de recepţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale, conform proceselor-verbale, au fost micşorate datoriile creditoare faţă de antreprenori în sumă totală de 23,3 mii lei;

4.2. a fost reţinută şi transferată suma impozitului pe venit în sumă de 1,7 mii lei;

4.3. a fost ajustat la cadrul legal existent salariul angajaţilor în ceea ce priveşte achitarea sporului la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat.

5. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12. 2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007 prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[5] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)