Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Ialoveni pe anul 2007

Numar din data de 2008-05-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Ialoveni dl M.Silistraru, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Ialoveni dl V.Racu, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru şi şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului raional Ialoveni pe anul 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat în baza Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv evaluarea managementului finanţelor publice locale în procesul formării şi utilizării resurselor financiare ale bugetului raional Ialoveni; aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile locale din raion şi expunerea concluziilor asupra veridicităţii raportului financiar privind execuţia bugetului raional.

Potrivit art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.53 alin.(1) lit.i) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (în continuare - Legea nr.436-XVI), funcţia de ordonator principal de buget al raionului Ialoveni a fost exercitată de preşedinţii raionului: dl T.Iasinschi (în perioada 20.04.2005 - 02.05.2007); dl N. Mereacre (în perioada 02.05.2007 - 27.06.2007); M. Silistraru (de la 27.06.2007 pînă în prezent).

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raional Ialoveni au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), precum şi de alte acte legislative şi normative.

A fost supusă controlului Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Ialoveni (c/f - 34358672; în continuare - DGF), care în perioada supusă controlului a activat în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin decizia Consiliului raional Ialoveni nr.04-06 din 07.10.2004 (în continuare - Regulamentul aprobat prin decizia nr.04-06 din 07.10.2004), avînd atribuţia de bază asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului.

S-au verificat selectiv şi unele aspecte ce ţin de utilizarea mijloacelor bugetare la aparatul preşedintelui raionului Ialoveni (c/f - 34347679) şi Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DGÎTS; c/f - 455778).

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului raional Ialoveni, deciziilor Consiliului raional; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni, Trezoreria teritorială Ialoveni, Oficiul cadastral teritorial Ialoveni, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru exerciţiul anului bugetar 2007, bugetul raional Ialoveni a fost precizat definitiv la partea de venituri în sumă de 82323,5 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 82786,2 mii lei, sau cu un deficit de 462,7 mii lei, care urma a fi acoperit din soldul mijloacelor disponibile la începutul perioadei de gestiune, operaţiunile cu capital şi din alte surse legale. Potrivit rapoartelor privind executarea bugetului raionului, prevederile definitive ale bugetului raional la partea de venituri au fost realizate la nivelul de 100,9%, ceea ce, în cifre absolute, constituie 83040,5 mii lei. Cheltuielile au fost executate la nivelul de 98,7% faţă de prevederi, însumînd 81721,9 mii lei. Execuţia bugetului raional în anul 2007 s-a încheiat cu un sold de mijloace în sumă de 2193,9 mii lei. În perioada de referinţă, din bugetul raional s-au finanţat 28 unităţi publice (7 instituţii de învăţămînt, 6 instituţii culturale, 10 autorităţi ale administraţiei publice, 5 instituţii din domeniul asistenţei sociale).

Urmare controlului efectuat asupra formării şi executării bugetului raional Ialoveni , consemnăm următoarele:      

  • în perioada de referinţă, nu s-a asigurat pe deplin transparenţa bugetului raional, nefiind date publicităţii rectificările şi modificările la acesta;
  • la stabilirea relaţiilor interbugetare de susţinere financiară a bugetelor locale, DGF nu a dispus de calculele normativelor proprii de cheltuieli ce revin în medie unui locuitor din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi, elaborate şi aprobate în mod regulamentar;
  • deşi prevederile definitive ale bugetului raional la partea de venituri au fost realizate la nivelul de 100,9%, se constată o diminuare a veniturilor acumulate, în comparaţie cu perioada de execuţie a anului bugetar 2006;
  • n-a fost monitorizată eficient activitatea organelor responsabile de încasarea veniturilor la buget, ca rezultat, la situaţia din 01.01.2008, restanţele contribuabililor însumînd 2625,5 mii lei;
  • în timp ce execuţia bugetară s-a încheiat cu un sold de mijloace în sumă de 2193,9 mii lei, n-au fost valorificate mijloacele financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 1064,3 mii lei; 
  • unele instituţii publice au efectuat cheltuieli efective cu depăşirea alocaţiilor programate în devizele de cheltuieli, concomitent utilizînd mijloacele publice locale fără asigurarea respectării principiilor legalităţii, regularităţii şi economicităţii;
  • DGF n-a asigurat plenitudinea virării transferurilor la bugetele locale de nivelul întîi, astfel formînd datorii creditoare faţă de ultimele în sumă totală de 198,4 mii lei;
  • s-au consemnat neregularităţi la formarea şi utilizarea fondului de rezervă al Consiliului raional Ialoveni;
  • se constată o procedură tardivă de înregistrare la organele cadastrale a patrimoniului public gestionat de unele instituţii publice din raion;
  • unele instituţii publice nu au respectat întocmai prevederile legislaţiei referitor la organizarea şi conducerea evidenţei contabile.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art. 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Ialoveni:

1.1. să informeze Consiliul raional Ialoveni despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului raional şi să întreprindă măsuri concrete pentru lichidarea încălcărilor constatate, cu respectarea normelor disciplinei financiar-bugetare, inclusiv vizînd execuţia bugetului raional în conformitate cu legislaţia în vigoare;

1.2. să asigure:

1.2.1. înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor potrivit prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

1.2.2. întreprinderea măsurilor în vederea ajustării modului de salarizare a angajaţilor aparatului preşedintelui raionului la cadrul legal existent, în ce priveşte achitarea sporului la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Ialoveni:

2.1. eficientizarea controlului asupra elaborării, potrivit principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a pronosticului bugetului raionului, cu analiza corespunzătoare a surselor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale şi planificarea corectă a acestora;

2.2. asigurarea utilizării alocaţiilor bugetare în limitele maxime aprobate şi neadmiterea formării datoriilor debitoare şi creditoare;

2.3. întreprinderea măsurilor de stingere a datoriilor faţă de bugetele locale la transferurile de susţinere financiară a teritoriului în sumă de 198,4 mii lei;

2.4. asigurarea respectării condiţiilor de acordare angajaţilor a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat;

2.5. ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, cu luarea măsurilor corespunzătoare de restabilire a tuturor operaţiunilor economice efectuate contrar normelor legale.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Ialoveni pe anul 2007.

4. Se ia act că:

4.1. prin actul de primire-predare din 30.04.2008, cazangeria s-a transmis de la balanţa Liceului Teoretic "P.Ştefănucă" la balanţa Şcolii sportive din Ialoveni;

 4.2. aparatul preşedintelui raionului a întreprins măsurile regulamentare de transmitere primăriei s.Pojăreni a obiectului finisat (drum de acces) în valoare de 159,6 mii lei, iar Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" - a cheltuielilor suportate la reparaţia capitală a drumului local "L 461 Ialoveni-Moleşti prin Costeşti" în sumă de 382,6 mii lei, în scopul majorării valorii de bilanţ a mijlocului fix.

5. Despre executarea punctelor 1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007, prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[5] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)