Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 27 mai 2008 privind raportul asupra administrării de către Ministerul Finanţelor a investiţiilor capitale şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din buget în anul 2007 în domeniile învăţămîntului şi serviciului vamal

Numar din data de 2008-05-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dna M. Durleşteanu şi şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale dl V.Bînzaru, viceministrului construcţiilor şi dezvoltării teritoriului dl A.Ţurcanu, ministrului educaţiei şi tineretului dna L.Şavga şi şefului Direcţiei economico-financiare dna T.Lazarenco, directorului general al Serviciului Vamal dl V.Melnic şi contabilului-şef dna Z.Gorgos, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor verificate, călăuzîndu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra administrării de către Ministerul Finanţelor a investiţiilor capitale şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din buget în anul 2007 în domeniile învăţămîntului şi serviciului vamal.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008 şi au avut drept obiectiv analiza executării în anul 2007 a programului anual de investiţii capitale pe beneficiari şi obiective, cu specificarea surselor de finanţare; respectarea de către Ministerul Finanţelor şi beneficiari (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale) a cadrului normativ şi realizarea priorităţilor politicii de investiţii capitale a statului.

Au fost supuşi controlului:

- Ministerul Finanţelor (c/f 1003600002549), care are misiunea de elaborare şi promovare a politicii statului în domeniul bugetar-fiscal, Regulamentul de activitate fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 01.11.2005 "Cu privire la aprobarea regulamentelor Ministerului Finanţelor, Trezoreriei de Stat"[2] (cu modificările şi completările ulterioare);

- Ministerul Educaţiei şi Tineretului (c/f 265545; în continuare - MET), care este organul central de specialitate în domeniul învăţămîntului, educaţiei, tineretului, cercetării ştiinţifice şi universitare, formării profesionale, Regulamentul de activitate al căruia a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului"[3];

- Serviciul Vamal (c/f 1006601000185; în continuare - SV), care are menirea să asigure securitatea economică a statului şi promovarea politicii vamale a republicii, Regulamentul căruia a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 02.01.2007 "Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal"[4].

 În procesul controalelor efectuate, probele de control au fost colectate prin verificarea selectivă, analiza şi confruntarea rapoartelor Ministerului Finanţelor şi ale autorităţilor publice (Formularul nr.2) privind executarea bugetului de stat la cheltuieli pentru investiţii capitale pe toate componentele bugetului (Anexele nr.4 şi nr.18 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.348-XVI), analiza planurilor generale şi secundare de finanţare a autorităţilor administraţiei publice centrale, ordinelor de plată, contractelor de achiziţii publice, proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate în construcţii, explicaţiilor şi altor documente prezentate de către Ministerul Finanţelor şi beneficiari.

Cadrul normativ şi legislativ care a reglementat mecanismul administrării investiţiilor capitale (finanţarea, achiziţionarea şi executarea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie) a fost:

- Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 "Privind achiziţiile publice"[6] (în continuare - Legea nr.96-XVI );

- Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII);

- Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[8] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.721-XIII);

- Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[9] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII);

- Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[10] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII);

- Clasificaţia bugetară aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24 iulie 1996[11] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Clasificaţia bugetară aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII );

- Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări"[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123);

- Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996[13] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285);

- Regulamentul "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţie", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001[14] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216);

- Regulamentele autorităţilor publice centrale menţionate;

- alte acte normative şi legislative.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Finanţelor (dna M.Durleşteanu), Ministerului Educaţiei şi Tineretului (dna L.Şavga), Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (dl V.Baldovici) şi Serviciului Vamal (dl V.Melnic) să intensifice controlul asupra modului de achiziţionare a lucrărilor în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei, precum şi să examineze în şedinţa Colegiilor respective rezultatele controalelor efectuate şi să întreprindă măsuri în vederea:

1.1. Ministerul Finanţelor:

1.1.1. respectării Modului de finanţare a investiţiilor capitale, stabilit prin actele normative în vigoare şi ordinele Ministerului Finanţelor, în ce priveşte elaborarea şi prezentarea de către beneficiarii în construcţii a documentelor ce ţin de finanţarea din buget, acordarea avansurilor, valorificarea volumelor de lucrări în limita stabilită pe obiectiv, respectarea clauzelor contractuale;

1.1.2. executării stricte a cheltuielilor privind finanţarea investiţiilor capitale;

1.1.3. ridicării nivelului responsabilităţii reprezentanţilor Ministerului Finanţelor în comisiile de licitaţie şi în grupurile de lucru pentru achiziţii publice de lucrări;

1.2. Ministerul Educaţiei şi Tineretului:

1.2.1. asigurării valorificării mijloacelor financiare alocate de la buget pentru investiţii capitale;

1.3. Serviciul Vamal:

1.3.1. asigurării recepţionării finale a obiectivelor în sumă de 135,7 mii lei;

1.3.2. atribuirii la majorarea valorii obiectului nefinalizat a cheltuielilor în mărime de 8,6 mil.lei, efectuate la Biroul vamal Ungheni din contul investiţiilor capitale;

1.3.3. excluderii practicii de executare şi achitare a lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini şi devizul-ofertă ;

1.4. Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Serviciul Vamal:

1.4.1. lichidării denaturărilor stabilite în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare;

1.4.2. asigurării transferului în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în sumă de 92,4 mii lei, inclusiv MET - 44,7 mii lei, SV - 1,4 mii lei, în conformitate cu prevederile pct. 36 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008 nr. 07/1-3-06/328 din 10.12.2007[15].

2. Se cere de la conducerea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (dl V.Baldovici) să respecte prevederile legislaţiei referitor la executarea lucrărilor în construcţii în baza proiectelor elaborate şi verificate în modul stabilit, precum şi să monitorizeze respectarea întocmai a clauzelor contractului de achiziţie nr.4 din 20.12.2007, încheiat între Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului şi S.R.L. "Mic-Tan", în vederea procurării utilajului de laborator pentru inspectarea construcţiilor, cu întreprinderea măsurilor de rigoare.

3. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare (dl I.Ţurcan) despre cazurile de nerespectare ale prevederilor legislaţiei de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la desfăşurarea licitaţiilor publice şi la încheierea contractelor de executare a lucrărilor de construcţie şi se cere să intensifice supravegherea şi controlul în domeniul achiziţiilor publice.

4. Se recomandă Ministerului Finanţelor să examineze oportunitatea modificării legislaţiei în vigoare privind efectuarea plăţilor în avans şi sporirea responsabilităţii beneficiarilor de investiţii capitale în utilizarea finanţelor publice alocate în acest scop, cu înaintarea propunerilor, în modul stabilit, Guvernului.

5. Se ia act că:

5.1. la finalizarea controlului, Serviciul Vamal a transferat în fondul pentru constituirea bazei normative în construcţii 68,4 mii lei, iar Ministerul Educaţiei şi Tineretului (ASEM) - 46,3 mii lei;

5.2. SC "Ratibor" S.A., în conformitate cu art. 55(53) din Legea "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar", a transferat la buget suma de 12660 lei pentru dezafectarea mijloacelor financiare publice;

5.3. MET (ASEM) a înregistrat la ARMAPAU modificările la contractul de execuţie a lucrărilor de construcţie a blocului de studii privind asigurarea garanţiei de bună execuţie.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[16], materialele controlului privind utilizarea mijloacelor bugetare în sumă de 1799,0 mii lei de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, transferate S.R.L. "Mic-Tan" pentru examinare după competenţă.

7. Se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul despre rezultatele controlului asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din buget în anul 2007.

8. Despre executarea pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2]  M.O., 2005, nr.145-147, art.1211.

[3]  M.O., 2005, nr.135-138, art.1118.

[4]  M.O., 2007, nr.3-5, art.15.

[5]  M.O., 2006, nr.189-192, art. 893.

[6]  M.O., 2007, nr.107-111, art. 470.

[7]  M.O., 1997, nr.67-68, art. 551. Abrogată de la data intrării în vigoare a Legii nr.96-XVI (27.10.2007).

[8]  M.O., 1996, nr.25, art. 259.

[9]  Republicată  în M.O., 2005, ediţie specială.

[10] Republicată  în M.O., 2003, nr.87-90, art. 398. Abrogată de la data intrării în vigoare a Legii nr.113-XVI (01.01.2008).

[11] M.O., 1996, nr.72-73, art. 704.

[12] M.O., 2003, nr.204-207, art. 1181.

[13] M.O., 1996, nr.42-44, art. 349.

[14] M.O., 2001, nr.31-34, art. 240.

[15] M.O., 2007, nr. 194-197, art. 700.

[16] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)