Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 23 mai 2008 privind Raportul asupra rezultatelor auditului efectuat la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi la unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-05-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului dna G.Balmoş, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului dl T.Ciobanaş, directorului Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din municipiul Chişinău dl Gh.Bejenari, directorului Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) din oraşul Hînceşti dna E.Iacub, medicului-şef al Centrului republican de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" din oraşul Vadul lui Vodă dl V.Zănoagă, managerului-şef al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare dl V.Ouatu, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, directorului Direcţiei generale politici comerciale a Ministerului Economiei şi Comerţului dl O.Calmîc, vicedirectorului general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare dl T.Potîrniche, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Raportul asupra rezultatelor auditului efectuat la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului[2] şi la unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul efectuat a relevat existenţa unor abateri şi deficienţe la gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului public, care sînt consemnate în Raportul anexat la prezenta hotărîre. Acestea au fost cauzate de: nerespectarea de către unele persoane cu funcţii de răspundere a actelor legislative şi normative referitor la legalitatea efectuării cheltuielilor şi la gestionarea patrimoniului public; managementul financiar scăzut; nivelul insuficient de calificare şi experienţă a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziţii publice; lipsa unor regulamente şi sisteme computerizate de organizare şi tinere a evidenţei contabile, precum şi de nivelul necorespunzător al controlului intern.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra rezultatelor auditului efectuat la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi la unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007, conform anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului:

2.1. să audieze în şedinţa Colegiului rapoartele conducătorilor entităţilor auditate asupra modului de gestionare a mijloacelor financiare şi a patrimoniului public şi să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor stabilite, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor financiare şi la gestionarea patrimoniului;

2.2 să efectueze o cercetare din oficiu asupra cazurilor neregulamentare de eliberare a numerarului şi de evidentă a angajaţilor în cadrul Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din municipiul Chişinău.

3. Se recomandă conducerii Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului:

3.1. să stabilească şi să menţină în cadrul Ministerului un sistem de management financiar, capabil să asigure îndeplinirea obiectivelor acestuia, în condiţiile gestionării econome şi eficiente a resurselor financiare publice;

3.2. să examineze anual şi să aprobe rapoartele financiare ale entităţilor din subordine şi, după caz, să înainteze propuneri de rigoare;      

3.3. să stabilească, de comun acord cu Ministerul Economiei şi Comerţului, o modalitate echitabilă de formare a preţurilor la articolele protetico-ortopedice şi mijloacele de locomoţie nemecanizate;

3.4. să organizeze instruirea continuă a contabililor şi asistenţa metodologică în domeniul financiar-economic pentru personalul din cadrul Ministerului şi instituţiilor subordonate;

3.5. să urgenteze aprobarea regulamentului Consiliului de administraţie al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare şi să actualizeze regulamentele şi statutele entităţilor din subordine.

4. Se cere de la conducerea Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din municipiul Chişinău, Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) din oraşul Hînceşti, Centrului republican de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" din oraşul Vadul lui Vodă şi Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare:

4.1. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limitele maxime aprobate şi neadmiterea efectuării cheltuielilor în alte scopuri decît cele prevăzute în devizele de cheltuieli;

4.2. să organizeze desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi să asigure un control adecvat asupra modului de executare a contractelor încheiate;

4.3. să iniţieze actualizarea informaţiei cadastrale în modul stabilit;

4.4. să ţină evidenţa contabilă şi să întocmească rapoarte financiare conforme;

4.5. să efectueze regulamentar inventarierea mijloacelor financiare şi a patrimoniului, cu înregistrarea rezultatelor acesteia în evidenţa contabilă, precum şi să organizeze efectuarea şi evidenţa operaţiunilor de casă în conformitate cu prevederile regulamentare, asigurînd depunerea numerarului în conturile bancare, precum şi utilizarea separată a mijloacelor pe componenta de bază şi mijloace speciale.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi se propune să examineze problema dublei finanţări a serviciilor medicale prestate unor categorii de beneficiari.

6. Despre măsurile întreprinse privind punctele 2, 3 şi 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Format în urma reorganizării Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin Hotărîrea Guvernului nr.52 din18.01.2007 "Privind reorganizarea unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice" (M.O., 2007, nr.10-13, art.67).

Recomandari (0)

Cerinte (0)