Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 26 din 23 mai 2008 privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006

Numar din data de 2008-05-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dna L.Catrinici, directorului executiv al Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii dl V.Volovei, ex-viceministrului sănătăţii dl Gh.Ţurcanu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006.

Acţiunile de control s-au efectuat în temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII, avînd drept obiectiv determinarea modului de gestionare şi utilizare conform destinaţiei a creditului extern pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate.

Probele de control au fost colectate la Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate (în continuare - FIS), prin metoda examinării selective a documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă fiscale şi statistice. De asemenea, au fost acumulate probe în urma analizei informaţiei de la Ministerul Finanţelor. În procesul controlului au fost obţinute explicaţii de la persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii controlate.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare au fost reglementate de Legea nr.943-XIII din 18.07.1996 "Privind datoria de stat şi garanţiile de stat"[2] (cu modificările şi completările ulterioare), Acordul de credit pentru proiectul Fondului de Investiţii în Sănătate nr.3408-MD din 06.10.2000, încheiat între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi ratificat prin Legea nr.161-XV din 17.05.2001[3] (în continuare - Legea nr.161-XV), de alte acte legislative şi normative din domeniul creditelor externe.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Acordului de credit pentru proiectul Fondului de Investiţii în Sănătate nr.3408-MD din 06.10.2000, încheiat între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (în continuare - IDA) şi ratificat prin Legea nr.161-XV, Republica Moldova a beneficiat de un împrumut în sumă de 7,6 mil. Drepturi Speciale de Tragere (în continuare - DST), echivalent cu 10,0 mil. dolari SUA.

Creditul de dezvoltare a fost acordat în termene-standard IDA, cu scadenţa de 40 de ani, inclusiv perioada de graţie - de 10 ani. De asemenea, Împrumutătorul urma să achite IDA o rată anuală a dobînzii în mărime de 0,75% din suma creditului trasă şi o taxă de angajament pentru suma principală netrasă din credit la rata de 0,5% anual, perioada de valorificare a creditului fiind stabilită 01.04.2001-30.04.2007. Costul total de deservire a creditului pentru 40 de ani urmează să constituie circa 1293,8 mii DST, sau 17,0% din suma împrumutului.

Pentru implementarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate, a mai fost alocat un grant nerambursabil acordat de Guvernul Olandei în valoare de 10,0 mil. dolari SUA, astfel, costul total al proiectului fiind estimat la circa 20,0 mil. dolari SUA. Proiectul urma a fi finalizat la 30.11.2005.

Obiectivul proiectului a fost ameliorarea stării sănătăţii populaţiei din Republica Moldova şi sporirea calităţii şi eficienţei sectorului de medicină publică, pe calea îmbunătăţirii accesului la serviciile medicale. În scopul eficientizării proiectului de asistenţă tehnică şi financiară a domeniului sănătăţii publice, finanţat de Banca Mondială şi pentru coordonarea activităţilor acestui proiect, prin Hotărîrea Guvernului nr.391 din 19.04.2000 "Cu privire la crearea Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii finanţat de Banca Mondială"[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.391), a fost creată Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii (în continuare - UCIMP), aprobat Regulamentul şi componenţa nominală a Comitetului de supraveghere a resurselor acordate.

Ţinînd cont de modificările Acordului acceptate de IDA, din suma totală a împrumutului de 7600,0 mii DST, la capitolele lucrări au fost preconizate 1244,0 mii DST (16,4%), mărfuri - 5892,1 mii DST (77,5%), servicii de consultanţă şi instruire - 345,0 mii DST (4,5%), cheltuieli operaţionale - 70,6 mii DST (0,9%) şi rambursarea avansului pentru pregătirea proiectului - 48,4 mii DST (0,6%).

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Ministerul Sănătăţii despre rezultatele prezentului control şi se propune să examineze în cadrul şedinţelor Colegiului rapoartele responsabililor de administrarea proiectelor aflate în curs de implementare în domeniul sănătăţii, stabilind măsuri de eficientizare şi transparenţă în implementarea lor.

2. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele prezentului control, în scopul studierii practicilor de administrare a proiectelor de asistenţă tehnică, utilizării creditelor şi granturilor acordate pentru realizarea proiectelor în diferite domenii social-economice şi perfecţionării mecanismelor de monitorizare şi evaluare a rezultatelor.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1996, nr75-76, art.715. Abrogată la 09.09.2007 prin Legea nr.419-XVI din 22.12.2006.

[3] M.O., 2001, nr59-61, art.391.

[4] M.O., 2000, nr.46-49, art.475.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)