Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 25 din 23 mai 2008 privind Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-05-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dna L.Catrinici, ex-ministrului sănătăţii dl I.Ababii, şefului Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Sănătăţii dl V.Stasiuc, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, viceministrului economiei şi comerţului dl S.Sainciuc, şefului Direcţiei sinteză şi asigurare informaţională a Camerei de Licenţiere dna V.Apostolov, directorului general al Agenţiei Medicamentului dl V.Verdeş, directorului Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală dl V.Moşin, medicului-şef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie dl T.Vasiliev, directorului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate dna M.Bolocan, medicului-şef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală dl Ch.Ţurcanu, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor auditate, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii* şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul de atestare asupra rapoartelor Ministerului Sănătăţii (proprii şi consolidate), Agenţiei Medicamentului, Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie, Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, care includ Bilanţul executării bugetului autorităţilor publice centrale şi locale din contul mijloacelor, fondurilor speciale şi altor mijloace pe anul 2006, Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice din contul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi altor mijloace pe anul 2007, Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază şi Rapoartele privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pe anii 2006 şi 2007, s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, avînd ca obiectiv exprimarea opiniei asupra nivelului de conformitate a rapoartelor financiare ale entităţilor auditate cu politicile contabile, precum şi stabilirea autenticităţii, obiectivităţii şi integrităţii datelor reflectate în aceste rapoarte. Deoarece anul 2005 nu a fost atestat, opinia controlorilor se bazează pe situaţiile financiare din perioada 01.01.2006-31.12.2007.

Raportul consolidat al Ministerului Sănătăţii înclude raportul aparatului central, rapoartele financiare a 60 de instituţii subordonate ministerului, finanţate de la bugetul de stat şi/sau din mijloace speciale, precum şi rapoartele financiare a 26 de Instituţii Medico-Sanitare Publice care utilizează în diferite scopuri mijloace alocate de minister din contul componentei de bază.

La auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi. Reieşind din pragul de semnificaţie stabilit şi zonele identificate cu probabilitate de risc, au fost supuse evaluării: cheltuielile pentru retribuirea muncii; cheltuielile pentru plata unor mărfuri şi servicii, în special cele pentru plata medicamentelor şi materialelor pentru pansamente; cheltuielile pentru procurarea mijloacelor fixe; cheltuielile pentru realizarea unor Programe de stat în domeniu; cheltuielile din mijloacele speciale; situaţiile evidenţei mijloacelor fixe.

Auditul de atestare a stabilit existenţa unor erori în situaţiile financiare; cazuri de nerespectare a organizării evidenţei contabile în conformitate cu politicile contabile; neregularităţi la utilizarea mijloacelor financiare; abateri de la cadrul legal la efectuarea achiziţiilor din banii publici, precum şi în alte cazuri; aspecte negative la toate componentele controlului intern; abateri referitoare la cadrul instituţional şi la exercitarea funcţiilor de bază, toate acestea fiind consemnate în Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

Ţinînd cont de faptele constatate şi de concluziile făcute în rezultatul auditului de atestare, controlorii au formulat opinii fără rezerve pentru rapoartele aparatului central al Ministerului Sănătăţii, Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie şi Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate.

Opinie cu rezerve a fost formulată pentru rapoartele Agenţiei Medicamentului, iar pentru rapoartele consolidate ale Ministerului Sănătăţii a fost exprimată opinie cu rezerve prin limitarea sferei de aplicare a auditului.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007, care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se aduce la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Medicamentului, Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie, Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate rezultatele auditului de atestare, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare.

2. Se recomandă:

2.1. Ministerului Sănătăţii:

2.1.1. să asigure monitorizarea ajustării de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a prevederilor statutelor la Regulamentul cu privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

2.1.2. să asigure înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat a instituţiilor subordonate ministerului;

2.1.3. să examineze şi să aprobe rapoartele financiare ale instituţiilor din subordine, cu luarea deciziilor corespunzătoare;

2.1.4. să conformeze statutul şi activitatea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor la prevederile art.7 din Legea nr.382-XIV din 06.05.1999 "Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor"[2] şi să determine modul de constituire, utilizare, precum şi de gestionare a veniturilor acumulate din activitatea acestuia;

2.1.5. să racordeze poziţiile Catalogului unificat de tarife pentru servicii medico-sanitare publice acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale la reglementările art.17 alin.(7) din Legea nr.713-XV din 06.12.2001 "Privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope"[3];

2.1.6. să se determine, în comun cu Ministerul Finanţelor, asupra atribuirii corecte la clasificaţia economică a cheltuielilor ce ţin de procurarea diferitor tipuri de proteze pentru implantarea ulterioară a acestora pacienţilor;

2.2. Agenţiei Medicamentului să înainteze în modul stabilit propunerile necesare de unificare în actele normative a denumirii corecte a instituţiei şi de aducere în concordanţă cu cadrul legal a reglementărilor privind modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale;

2.3. Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală să iniţieze şi să definitiveze procedurile de atribuire a drepturilor asupra terenului transmis prin Hotărîrea Guvernului nr.982 din 11.08.2003 "Cu privire la instituirea Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală şi Planificare Familială"[4];

2.4. Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie:

2.4.1. să contracteze mărfurile şi serviciile în strictă conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor, cu aprobarea în mod regulamentar de către Consiliul Administrativ al instituţiei a contractelor de achiziţii al căror volum depăşeşte 50,0 mii lei;

2.4.2. să determine, în comun cu Ministerul Sănătăţii, contingentul de plătitori pentru expertizele executate asupra stării de ebrietate şi narcologice şi asupra modului de reflectare a volumelor de servicii fără acoperire financiară în raportul privind rezultatele financiare;

2.5. Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate:

2.5.1. să asigure respectarea orarului de evaluare şi acreditare a instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceutice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, şi accelerarea procesului respectiv;

2.5.2. să elaboreze şi să promoveze propunerile de reglementare a pîrghiilor legale de acţiune asupra instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceutice care nu respectă procedura de evaluare şi acreditare în sănătate;

2.5.3. fortifice activitatea Comisiei de cenzori;

2.6. Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală să asigure efectuarea achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii în conformitate cu cadrul legal şi monitorizarea executării conforme a clauzelor contractuale.

3.Ministerul Sănătăţii, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, în comun cu Camera de Licenţiere, să examineze şi să elaboreze mecanismul de evaluare şi acreditare a instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceutice prin prisma mecanismului de licenţiere a activităţii acestora.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007, pentru luare de atitudine, conform competenţelor atribuite, faţă de neregulile constatate.

5. Se aduce la cunoştinţă Guvernului prezenta hotărîre şi se recomandă:

5.1. să examineze chestiunea conformării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale"[5], cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.1338 din 07.11.2003, la noile condiţii de salarizare, implementate prin Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"[6];

5.2. să se determine asupra statutului juridic al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate ţinînd cont de principiile de activitate raportate la sursele de finanţare, cu unificarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.326 din 21.03.2007 "Pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită al aparatului central ale Ministerului Sănătăţii"[7].

6. Se ia act că, în perioada exercitării auditului de atestare:

6.1. Ministerul Sănătăţii:

6.1.1. a încasat de la instituţiile medico-sanitare publice mijloace din transferurile efectuate pentru acordarea facilităţilor în sumă de 50, 2 mii lei;

6.1.2. a asigurat restabilirea în evidenţa contabilă de către Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie a valorii reconstrucţiei nefinisate de 2,0 mil. lei;

6.2. Agenţia Medicamentului:

6.2.1. a restabilit în evidenţa contabilă cheltuielile pentru documentaţia de proiectare tipică şi, respectiv, veniturile din mijloace speciale în sumă de 436,0 mii lei;

6.2.2. a corectat în evidenţă operaţiunea de trecere la categoria obiectelor de mică valoare şi scurtă durată a mijloacelor fixe în sumă de 778,3 mii lei;

6.2.3. a reflectat în Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, la categoria "Alte mijloace speciale", veniturile şi cheltuielile efective în sumă de 16725,8 mii lei;

6.2.4. a corectat evidenţa subconturilor 019 "Alte mijloace fixe" şi 014 "Terenuri" cu valoarea terenurilor în mărime de 17,3 mii lei;

6.2.5. a luat la evidenţă costul programelor informaţionale în mărime de 87,4 mii lei şi a majorat valoarea mijloacelor fixe cu 145,2 mii lei, sumă aferentă taxei pe valoarea adăugată;

6.2.6. a întocmit actul de primire a acoperişului reconstruit în sumă de 439,7 mii lei, reflectat în evidenţă la majorarea costului clădirii;

6.2.7. a efectuat modificări în Registrul bunurilor imobile referitor la garajele demolate şi casate în anul 2004;

6.2.8. a restabilit pe contul mijloacelor speciale la categoria "Alte mijloace speciale" suma de 241,4 mii lei.

6.3. Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate:

6.3.1. entitatea a fost luată la evidenţa de stat, în baza deciziei Camerei Înregistrării de Stat din 12.02.2008;

6.3.2. a elaborat şi aprobat în ordinea stabilită politica de contabilitate.

6.4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie:

6.4.1.a înlăturat neajunsurile la ţinerea evidenţei circulaţiei şi existenţei mijloacelor băneşti în casa instituţiei;

6.4.2.a prezentat pentru informare şi aprobare Consiliului Administrativ al instituţiei contractele de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor a căror valoare depăşeşte 50,0 mii lei.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2, 3 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


* Format în urma reorganizării Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, prin Hotărîrea Guvernului nr.52   din18.01.2007 "Privind reorganizarea unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice" (M.O., 2007, nr.10-13, art.67), în legătură cu ce prezentul Raport reflectă operaţiunile financiar-economice în perioadele auditate, ce ţin exclusiv de domeniul ocrotirii sănătăţii.

[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1999, nr.73-77, art.339.

[3] M.O., 2002, nr.36-38, art.208.

[4] M.O., 2003, nr.182-185, art.1027.

[5] M.O., 2000, nr.37-38, art.381.

[6] M.O., 2006, nr.35-38, art.148.

[7] M.O., 2007, nr.39-42, art.332.

Recomandari (0)

Cerinte (0)