Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 24 din 22 mai 2008 privind Rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007

Numar din data de 2008-05-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului dezvoltării informaţionale dl P. Buceaţchi, viceministrului dezvoltării informaţionale dl O. Rotaru, şefului Direcţiei economico-financiare şi administrative a Ministerului dl V. Boitoi, şefului Serviciului Stare Civilă dna L. Ciobanu, directorului Î.S. "Registru" dl A. Gumeniuc, directorului Î.S. "Radiocomunicaţii" dl V. Badulescu, vicepreşedintelui Camerei Înregistrării de Stat dl A. Şeremet, reprezentanţilor Ministerului Finanţelor şi altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007. Auditele regularităţii la Ministerul Dezvoltării Informaţionale (în continuare - MDI) şi instituţia publică - Serviciul Stare Civilă (în continuare - SSC), Î.S. "Registru", Î.S. "Radiocomunicaţii", Camera Înregistrării de Stat pe perioada anului 2007 au fost efectuate în conformitate cu Programul activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008 şi s-au desfăşurat începînd cu 21.02.2008 pînă la 25.04.2008.

Examinînd rezultatele auditului, audiind Rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în concordanţă cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, aprobate prin Hotărîrile Curţii de Conturi nr.70 din 16.10.2006 "Despre aprobarea Standardelor de audit aplicabile etapei de planificare şi Standardelor de audit aplicabile la etapa procedurilor de audit"[2]; nr.79 din 16.11.2006 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardului de audit aplicabil etapei de raportare"[3]; nr.2 din 11.01.2007"Despre aprobarea Standardelor de audit speciale"[4].

Obiectivele auditului au constat în evaluarea regularităţii şi corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice; operaţiunilor de procurări centralizate; evidenţei şi înregistrării patrimoniului; principiilor contabile utilizate şi obiectivelor semnificative stabilite şi realizate de către conducere; abaterilor de la indicatorii prognozaţi şi schimbărilor intervenite în comparaţie cu perioada precedentă. Aprecierea sistemului de control intern a fost efectuată prin evaluarea componentelor concretizate în Cadrul integrat COSO pentru controalele interne.

Responsabilitatea conducerii entităţilor auditate constă în întocmirea şi prezentarea la timp a rapoartelor financiare, precum şi în asigurarea regularităţii administrării patrimoniului de stat, a veniturilor şi cheltuielilor.

Curtea de Conturi a verificat rapoartele financiare potrivit cerinţelor legale şi normative relevante şi se expune asupra regularităţii întocmirii acestora, efectuării în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare a cheltuielilor şi veniturilor în toate domeniile semnificative, precum şi asupra situaţiei controlului intern.

Metodologia de audit a inclus acţiuni de colectare a probelor, prin examinarea înregistrărilor, documentelor, prin observaţii, investigaţii, chestionări (evaluarea sistemului de control intern), confirmări şi calcule. Au fost evaluate principiile contabile utilizate, obiectivele şi estimările semnificative efectuate de către conducerea entităţilor auditate.

Ca urmare a analizei capitolelor financiare şi în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, la etapa de planificare a fost stabilit pragul de semnificaţie, care exprimă nivelul maxim admisibil de eroare acceptat şi influenţa semnificativă asupra situaţiilor financiare, la nivel de a cîte 2% - la veniturile şi cheltuielile entităţilor şi de 4% - la valoarea patrimoniului. Reieşind din pragul de materialitate menţionat, precum şi din identificarea ca zone cu probabilitate mare de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile la retribuirea muncii; la procurarea bunurilor materiale; situaţiile privind decontările cu debitorii şi creditorii; regularitatea realizării veniturilor şi executării cheltuielilor din mijloace speciale; operaţiunile legate de transmiterea bunurilor materiale.

Ţinînd cont de faptul că acesta este primul audit efectuat de către Curtea de Conturi la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, instituţiile şi întreprinderile din subordine, Curtea nu-şi asumă responsabilitatea de posibila influenţă a soldurilor conturilor la începutul anului 2007.

Auditul efectuat a relevat existenţa unor neregularităţi la gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului public, care sînt consemnate în Rapoartele anexate la prezenta hotărîre. Acestea au fost cauzate de: existenţa unor subdiviziuni cu aceleaşi funcţii şi atribuţii în cadrul MDI, Î.S. "Registru" şi SSC; nedifinirea şi nedelegarea clară a responsabilităţilor în procesul de utilizare a mijloacelor financiare; prestarea serviciilor în lipsa surselor de finanţare; neurmărirea folosirii eficiente a patrimoniului public; lipsa reglementărilor la aprobarea unor tarife pentru serviciile prestate, precum şi la efectuarea de cheltuieli ce ţin de remunerarea muncii, achiziţii de mărfuri şi servicii; nerespectarea prevederilor actelor legislative şi normative la înregistrarea dreptului asupra proprietăţii publice.

Concluzii de ordin general

În cadrul auditului s-au menţionat următoarele.

Ministerul Dezvoltării Informaţionale:

- MDI n-a evaluat şi n-a înregistrat în evidenţa contabilă resursele informaţionale de stat, posesor/deţinător al cărora a fost stabilit conform regulamentului propriu, şi anume n-au fost înregistrate următoarele registre de stat: Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept; Registrul de stat al transporturilor; Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.

- Cu toate că Curtea de Conturi, în hotărîrea adoptată anterior, a indicat asupra unor neregularităţi (Hotărîrea Curţii de Conturi nr.21 din 20.04.2007 "Privind raportul asupra corectitudinii formării şi eficienţei utilizării fondului rutier în perioada anilor 2005-2006 (9 luni))"[5], pînă la momentul finalizării auditului, formarea, înregistrarea, actualizarea şi utilizarea informaţiilor din unele resurse informaţionale de stat - Conturul "G" - "Evidenţa executării legislaţiei fiscale" din Registrul de stat al transporturilor - n-au fost efectuate în conformitate cu cerinţele stabilite.

- MDI, în calitate de fondator al întreprinderilor de stat, n-a efectuat în măsură deplină supravegherea modului de gestionare a patrimoniului public transmis în gestiune, fiind admisă micşorarea profitului net cu 12,5 mil. lei şi ieşirea mijloacelor fixe de la întreprinderile de stat, care în unele cazuri au avut loc fără aprobarea fondatorului (în sumă de 5,7 mil. lei), prin ce n-au fost respectate prevederile actelor normative.

- De către MDI a fost admisă imixtiunea în activităţile întreprinderilor subordonate prin transmiterea, cu titlu gratuit, în baza indicaţiilor Ministerului, de la balanţa întreprinderilor la balanţa Ministerului a bunurilor materiale; folosirea resurselor financiare şi materiale ale întreprinderilor pentru întreţinerea aparatului Ministerului. De către Î.S. "Registru" s-au achitat lucrări de reconstrucţie la Palatul de căsătorii din mun. Chişinău în sumă de 17,1 mil. lei, beneficiar, conform Legii bugetului de stat pe anul 2007, fiind Ministerul. În acelaşi timp, MDI, pînă la definitivarea auditului, n-a înregistrat datoria creditoare în sumă de 7,9 mil. lei faţă de întreprindere şi, respectiv, datoria debitoare a antreprenorului. De asemenea, de către MDI au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 264,8 mii lei, preconizate finanţării activităţii Serviciului Stare Civilă - instituţie publică subordonată Ministerului.

- Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile MDI şi SSC au fost efectuate cu nerespectarea prevederilor regulamentare aferente achiziţiilor publice, unele din care s-au înfăptuit prin intermediul Î.S. "Registru" (circa 3,0 mil. lei), astfel evitîndu-se aceste proceduri.

- MDI, la capitolul retribuirea muncii, a stabilit adaosuri pentru lucru în condiţii nocive, compensarea pentru călătorie în transportul public în sumă de 247,4 mii lei în lipsa prevederilor din actele normative referitor la retribuirea funcţionarilor publici.

- Încasarea veniturilor SSC s-a efectuat în lipsa aprobării tarifelor conform prevederilor legii - prin hotărîre de Guvern, acestea fiind încasate pe conturile curente ale Î.S. "Registru" în sumă de 32,1 mil. lei, pe cînd urmau a fi încasate prin conturi trezoreriale.

- În evidenţa contabilă - în bilanţurile SSC şi oficiilor teritoriale stare civilă n-au fost înregistrate avansurile primite de la populaţie pentru prestarea serviciilor cu plată.

- La bunurile imobile, amplasate în raioanele Rîşcani, Glodeni, Sîngerei, Făleşti, asupra cărora au fost înregistrate drepturile reale după MDI, lipsesc documentele justificative.

- MDI a admis pentru SSC majorarea cuantumului datoriilor debitoare de la 100,0 mii lei pînă la 1,3 mil. lei şi a datoriilor creditoare de la 4,8 mil. lei pînă la 9,5 mil. lei.

- MDI a aprobat structura organizaţională a SSC şi oficiilor teritoriale stare civilă, fără a prevedea suplinirea corespunzătoare cu personal calificat, întru realizarea obiectivelor, funcţiile cărora au fost atribuite angajaţilor unei întreprinderi de stat - Î.S. "Registru", prin care acesteia i-au fost atribuite funcţii publice.

Î.S. "Registru":

- În perioada anului 2007, veniturile din vînzări obţinute de întreprindere au constituit suma de 380,2 mil. lei, acestea în mare parte fiind de la eliberarea documentelor persoanelor fizice şi juridice. Totodată, este necesar de menţionat că determinarea rentabilităţii pe fiecare serviciu în parte prestat de întreprindere n-a fost posibilă din motiv că evidenţa analitică pentru acestea - la venituri şi la cheltuieli nu este ţinută regulamentar.

- Î.S. "Registru" n-a fost abilitată cu dreptul de a stabili preţurile la lucrările şi serviciile prestate, şi anume pentru perfectarea documentelor din Sistemul naţional de paşapoarte, certificatelor de înmatriculare, permiselor de conducere şi altor documente legate de acestea, preţurile fiind stabilite de întreprindere.

- La capitolul achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii, întreprinderea n-a dispus de reglementări privind procedurile generale de achiziţii publice. Totodată, această întreprindere a fost înfiinţată de stat în scopul realizării Sistemului naţional de paşapoarte, fiindu-i acordat dreptul exclusiv în elaborarea, producerea documentelor de identitate şi înregistrare, precum şi în efectuarea comenzilor directe de perfectare a bucletelor şi blanchetelor de strictă evidenţă pentru toată populaţia republicii şi pentru solicitanţii din diverse domenii, întru satisfacerea necesităţilor de interes public, dar n-a avut scop lucrativ (industrial sau comercial) conform prevederilor legale ce ţin de domeniul achiziţiilor publice, deoarece întreprinderea n-a desfăşurat activităţi în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele ei, pe riscul propriu şi sub răspunderea ei patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri - principii generale ale antreprenoriatului. Totodată, Hotărîrea Guvernului nr.685 din 12.09.1994 "Cu privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte al Republicii Moldova, Registrul de Stat al populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală"[6] a stabilit că prestarea acestor servicii trebuie să asigure autofinanţarea lor.

- De asemenea, întreprinderea n-a avut elaborate şi aprobate unele prevederi regulamentare la cheltuieli pentru retribuirea muncii şi cheltuieli neproductive, care au fost în sume semnificative de circa 22,0 mil. lei, acestea fiind efectuate fără permisiunea consiliului şi fără a determina necesitatea, limita şi modul de verificare a utilizării acestora conform destinaţiei.

- În anul 2007, pentru serviciile de reprezentare în judecată, unei firme de avocaţi nerezidente i-au fost achitate mijloace în sumă de 10,9 mil. lei, în lipsa analizei eficienţei acestor servicii, care pot crea un risc de influenţă asupra situaţiei financiare a întreprinderii.

- În lipsa unui studiu de fezabilitate, s-au efectuat cheltuieli de arendă în sumă de 3,6 mil. lei, în timp ce întreprinderea dispunea de încăperi care nu erau folosite.

- Relaţiile Î.S. "Registru" cu MDI s-au caracterizat prin existenţa unor finanţări însemnate - de 17,1 mil. lei şi cheltuieli nerecuperate - de circa 1,3 mil. lei, ceea ce a dus la dezafectarea mijloacelor circulante ale întreprinderii, prima fiind impusă ulterior să contracteze credite bancare de 13,7 mil. lei pentru deservirea cărora a suportat cheltuieli suplimentare de 460,0 mii lei.

- În cadrul Î.S. "Registru" au activat două subdiviziuni cu aceleaşi funcţii şi atribuţii ca ale subdiviziunilor din cadrul MDI şi Direcţiei generale stare civilă, ceea ce determină dublarea exercitării activităţii şi a utilizării resurselor financiare (cheltuielile pentru salarizare constituind 4,7 mil. lei), ca rezultat, întreprinderea fiind abilitată cu atribuţiile organului public.

- Î.S. "Registru" prestează servicii de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale de stat, pentru care nu sînt stabilite sursele de finanţare, acestea fiind suportate din contul profitului obţinut de la serviciile de documentare în sumă de 11,4 mil. lei.

- Î.S. "Registru" a participat în calitate de antreprenor general la elaborarea şi implementarea a 5 proiecte stabilite de Guvern, valoarea tranzacţiilor pentru acestea în anul 2007 a constituit 68,7 mil. lei, care nu a fost justificată din punct de vedere economic, neestimîndu-se valoarea cheltuielilor necesare şi perioada de recuperare.

- Întreprinderea are înregistrate 3 "societăţi cu răspundere limitată" şi dispune de cote de participare în 5 unităţi economice, cu valoarea patrimoniului propriu inclus în capitalul social al acestora în sumă de 54,0 mil. lei, însă n-a organizat un control asupra utilizării patrimoniului, ceea ce determină riscul pierderii acestuia, cu toate că, conform prevederilor Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat" [7] (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale statutului propriu, a avut dreptul să creeze filiale şi reprezentanţe.

- La înregistrarea drepturilor asupra bunurilor s-a stabilit că, în majoritatea cazurilor, la întreprindere, lipsesc informaţii privind suprafaţa terenurilor aferente clădirilor, precum şi titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Î.S. "Registru" îşi desfăşoară activitatea în încăperi asupra cărora nu deţine nici un act care i-ar acorda acest drept. De asemenea, nu s-a întocmit nici un document care ar acorda dreptul de folosinţă a încăperilor înregistrate la balanţa sa de către oficiile stare civilă în patru localităţi. Întreprinderea n-a efectuat ajustarea valorii de bilanţ a bunurilor imobile la valoarea lor de piaţă. Ieşirea mijloacelor fixe, cu titlu gratuit, s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor actelor normative, în lipsa autorizaţiei autorităţii centrale de specialitate - MDI.

- La capitolul lucrări de reparaţie şi construcţie, s-a constatat că contractele au fost încheiate cu antreprenori care nu aveau capacitatea de a executa lucrările şi experienţă în domeniu; reparaţia încăperilor s-a efectuat în lipsa studiilor de fezabilitate pentru fiecare obiect în parte; lucrările s-au executat şi fără un plan definitivat, ceea ce a dus la demontarea unora şi refacerea altora; reparaţia încăperilor arendate s-a efectuat în lipsa acordului proprietarului privind executarea lucrărilor de reparaţie şi construcţie şi determinarea acestor îmbunătăţiri în cazul rezilierii sau expirării contractului de arendă:

  • în actele de îndeplinire a lucrărilor s-a acceptat includerea în valoarea acestora a cheltuielilor de depozitare a materialelor în mărime de 2% şi a cheltuielilor limitate în mărime de 2,17%, în lipsa justificării existenţei şi necesităţii acestora;
  • s-a acceptat includerea în actele de îndeplinire a lucrărilor a materialelor, fără a verifica corespunderea lor cu cele existente pe piaţă, ceea ce majorează riscul suportării unor cheltuieli neargumentate.

- Întreprinderea nu beneficiază de un sistem informaţional adecvat, care ar cuprinde toate segmentele de activitate economico-financiară şi care ar optimiza sistemul de control intern în acest domeniu. Astfel, programul informaţional al evidenţei contabile nu permite o evidenţă analitică detaliată a patrimoniului, tranzacţiilor, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi prezentarea informaţiilor contabile în forme simple şi accesibile. Evidenţa contabilă nu constată valoarea activelor nemateriale produse de Î.S. "Registru" (cercetări, studii, concepţii, produse soft etc.).

Î.S. "Radiocomunicaţii":

- Activitatea economico-financiară a întreprinderii, în anul 2007, s-a soldat cu pierderi în sumă de 228,5 mii lei, ce s-au datorat neutilizării pe deplin a capacităţilor întreprinderii şi neactualizării tarifelor pentru serviciile prestate, acestea fiind cele aprobate în anul 2005, drept temei servind calculele costurilor din anul 2004, factor principal ce a influenţat asupra rezultatelor negative obţinute de întreprindere.

- În evidenţa contabilă, la 31.12.2007, se menţineau datorii semnificative în sumă de 6,4 mil. lei, înregistrate în anii precedenţi.

- Pentru întreţinerea şi reparaţia fondului locativ s-au efectuat cheltuieli neproductive în sumă de 175,9 mii lei.

- Achiziţia de mărfuri, lucrări şi servicii s-a efectuat în lipsa unor prevederi regulamentare.

- Evidenţa contabilă a fost ţinută cu abateri de la cerinţele stabilite, ceea ce a influenţat asupra înregistrării neconforme a investiţiilor în sumă de 1,0 mil. lei.

Camera Înregistrării de Stat:

- Înregistrarea bunurilor imobile şi a terenurilor aferente s-a efectuat cu unele abateri de la normele legale.

- S-a admis formarea datoriilor debitoare ale arendaşilor, ca consecinţă a neincluderii în prevederile contractuale a sancţiunilor pentru neonorarea obligaţiilor, precum şi s-au suportat cheltuieli nesemnificative din contul Camerei pentru serviciile comunale ale arendaşilor.

- Înregistrarea operaţiunilor financiare în raportul financiar s-a efectuat în unele cazuri cu abateri de la cerinţele stabilite.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi instituţia publică - Serviciul Stare Civilă şi întreprinderile din subordine - Î.S. "Registru", Î.S. "Radiocomunicaţii", Camera Înregistrării de Stat pe perioada anului 2007, conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4, care sînt parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Dezvoltării Informaţionale:

2.1. să examineze la şedinţa Colegiului Ministerului prezenta hotărîre, precum şi Rapoartele asupra auditului regularităţii, aprobate prin pct.1 din hotărîre, şi să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente în vederea lichidării neregularităţilor stabilite, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.2. să stabilească şi să menţină în cadrul Ministerului un sistem de management financiar şi control, în baza dezvoltării responsabilităţii managerilor întru utilizarea eficientă a resurselor financiare şi patrimoniale puse la dispoziţia lor, pentru a realiza activităţile necesare atingerii scopurilor stabilite şi obţinerii rezultatelor cu cel mai bun raport calitate-preţ;

2.3. să exercite atribuţiile de fondator, prin supravegherea adecvată a situaţiilor financiare şi patrimoniale la întreprinderile subordonate, a modului de realizare a indicatorilor de performanţă stabiliţi şi prin neadmiterea casării, comercializării şi transmiterii bunurilor materiale fără respectarea procedurilor stabilite în actele legislative şi normative;

2.4. să examineze oportunitatea ajustării valorii de bilanţ a clădirilor incluse în capitalul social al Î.S. "Registru" la valoarea lor de piaţă;

2.5. să excludă practica de imixtiune în activităţile instituţiilor şi întreprinderilor subordonate şi de utilizare a mijloacelor financiare destinate finanţării activităţii acestora;

2.6. să delimiteze competenţele între subdiviziunile Ministerului Dezvoltării Informaţionale, Serviciului Stare Civilă şi ale Î.S. "Registru", eliminînd dublarea exercitării funcţiilor;

2.7. să întreprindă măsuri, de comun acord cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi altor autorităţi publice, pentru asigurarea formării, înregistrării, actualizării şi utilizării informaţiilor Conturului "G" din Registrul de stat al transporturilor conform prevederilor regulamentare;

2.8. să înregistreze datoriile creditoare aferente reconstrucţiei Palatului de căsătorii din mun. Chişinău faţă de Î.S. "Registru" în sumă de 7,9 mil. lei şi, respectiv, faţă de antreprenor;

2.9. să respecte prevederile regulamentare la achiziţiile publice de mărfuri, lucrări şi servicii.

3. Se cere de la Î.S. "Registru":

3.1. să urmărească eficienţa gestionării patrimoniului, precum şi al celui inclus în capitalul statutar al altor întreprinderi, să elimine subvenţiile indirecte în relaţiile cu întreprinderile fondate sau în care are cotă de participare, să asigure înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (clădiri, terenuri aferente) conform cerinţelor stabilite;

3.2. să îmbunătăţească sistemul de management financiar, prin elaborarea şi aprobarea reglementărilor privind efectuarea cheltuielilor neproductive, în vederea optimizării acestora pentru remunerarea muncii, sponsorizări, investiţii etc.;

3.3. să elaboreze şi să aprobe reglementar achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii în condiţiile prevederilor legislaţiei;

3.4. să examineze şi să stabilească necesitatea şi justificarea cheltuielilor suportate în rezultatul aplicării indirecte a unor coeficienţi (de depozitare şi pentru cheltuieli limitate), precum şi să verifice volumul şi valoarea actelor de îndeplinire a lucrărilor de către S.R.L. "Jachin Grup" şi S.R.L. "Acorcons", cu antrenarea specialiştilor în domeniu;

3.5. să elaboreze un plan de măsuri în vederea diminuării creanţelor (26,5 mil. lei) şi datoriilor (114,8 mil. lei) înregistrate la 31.12.2007;

3.6. să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu necesităţile managementului financiar, să constate valoarea activelor nemateriale produse de Î.S. "Registru";

3.7. să actualizeze Regulamentul Direcţiei cenzori potrivit cerinţelor stabilite.

4. Se cere de la Î.S. "Radiocomunicaţii":

4.1. să elaboreze un plan, cu aprobarea măsurilor concrete întru eficientizarea activităţii economico-financiare, cu examinarea utilizării capacităţilor întreprinderii, actualizarea tarifelor, cu stabilirea sarcinilor de neadmitere a obţinerii rezultatelor cu pierderi;

4.2. să întreprindă măsuri pentru diminuarea datoriilor înregistrate în anii precedenţi în conformitate cu legislaţia;

4.3. să excludă practica de efectuare a cheltuielilor neproductive;

4.4. să elaboreze şi să aprobe reglementări privind achiziţia de mărfuri, lucrări şi servicii;

4.5. să ţină evidenţa contabilă conform prevederilor regulamentare, să determine situaţia asupra activelor neutilizate în procesul tehnologic, să înregistreze investiţiile în sumă de 1,0 mil. lei potrivit Standardelor Naţionale de Contabilitate;

4.6. să inventarieze bunurile, cu respectarea normele stabilite.

5. Se cere de la Camera Înregistrării de Stat:

5.1. să îmbunătăţească sistemul de evidenţă şi control la încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor, precum şi la gestionarea datoriilor;

5.2. să asigure înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile şi asupra terenului aferent acestora.

6. Materialele auditului regularităţii asupra utilizării mijloacelor financiare la efectuarea lucrărilor de reconstrucţie la obiectivul "Palatul de căsătorii din mun. Chişinău", beneficiar fiind Ministerul Dezvoltării Informaţionale, achitate de Î.S. "Registru" în sumă de 17,1 mil. lei, se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

7. Se ia act că:

7.1. prin Hotărîrea Guvernului nr.625 din 22.05.2008 "Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Dezvoltării Informaţionale"[8], Î.S. "Registru" a fost reorganizată în Î.S. "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru", cu transmiterea acesteia a funcţiilor de ţinere a resurselor informaţionale de stat de bază, Registrelor de stat al transportului şi al conducătorilor de vehicule, precum şi a Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat;

7.2. în baza hotărîrii sus-menţionate, Î.S. "Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor" a fost reorganizată în Î.S. "Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio";

7.3. Î.S. "Radiocomunicaţii" a iniţiat reexaminarea contractelor cu unii beneficiari de servicii privind actualizarea tarifelor.

8. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007, pentru luare de atitudine faţă de neregularităţile stabilite, conform competenţelor.

9. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007, pentru luare de atitudine, şi se recomandă:

9.1. la elaborarea şi implementarea concepţiilor, unor sarcini şi proiecte tehnice ale sistemelor informaţionale automatizate, să stabilească sursele financiare necesare pentru acoperirea lor şi să examineze oportunitatea intermedierii în realizarea acestor lucrări;

9.2. să examineze reglementarea neuniformă a prescripţiilor Hotărîrilor Guvernului nr.743 din 11.06.2002 "Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară"[9] şi nr.985 din 27.09.2000 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste, indicate de Guvern"[10] referitor la limita salariului conducătorului întreprinderii;

9.3. să reexamineze componenţa Comisiei guvernamentale pentru elaborarea şi introducerea Sistemului naţional de paşapoarte, Registrului de stat al populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală, abilitată cu funcţia de aprobare a tarifelor la lucrările şi serviciile prestate la perfectarea documentelor din Sistemul naţional de paşapoarte, certificatelor de înmatriculare, permiselor de conducere şi altor documente legate de acestea.

10. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

11. Despre măsurile întreprinse referitor la punctele 2-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

12. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2007, nr.178-179, art.56.

[3] M.O., 2007, nr.178-179, art.57.

[4] M.O., 2007, nr.178-179, art.58.

[5] M.O., 2007, nr. 103-106, art.20.

[6] M.O., 1994, nr.5, art.65.

[7] M.O., 1994, nr. 2, art.9.

[8] M.O., 2008, nr. 92-93, art. 617.

[9] M.O., 2002, nr.79-81, art.841.

[10] M.O., 2000, nr.124-126, art.1089.

Recomandari (0)

Cerinte (0)