Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 28 iulie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Justiţiei şi unele instituţii din subordine, inclusiv Serviciul Stare Civilă

Numar din data de 2011-07-28 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 18

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului justiţiei dl O.Efrim, şefului Direcţiei economico-financiare şi administrative a Ministerului Justiţiei dna V.Alexandrianu, şefului Direcţiei executori judecătoreşti a Ministerului Justiţiei dna E.Poalelungi, şefului secţiei finanţele justiţiei şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna S.Cotun, preşedintelui Uniunii Naţionale a Exe­cu­to­rilor Judecătoreşti dl R.Talmaci, directorului general al Serviciului Stare Civilă dna L.Ciobanu, vicedirectorului Agenţiei Proprietăţii Publice dna A. Susan, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Justiţiei şi unele instituţii din subordine, inclusiv Serviciul Stare Civilă.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului efectuat la Ministerul Justiţiei a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele privind executarea mijloacelor bugetului de stat întocmite de Ministerul Justiţiei pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiei financiare şi celei patrimoniale ale acestuia, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale. Scopul auditului efectuat la Serviciul Stare Civilă a fost verificarea şi evaluarea costurilor serviciilor prestate în raport cu tarifele aplicate de către sistemul organelor de stare civilă, precum şi identificarea unor posibile rezerve de optimizare a acestora.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, precum şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Verificările efectuate în cadrul auditului la Ministerul Justiţiei şi alte instituţii din subordine, prin prisma constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat existenţa mai multor iregularităţi şi neconformităţi ce ţin de cerinţele unice şi de mecanismul de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare, de gestionarea mijloacelor financiare, administrarea patrimoniului public, precum şi a unor probleme în aspectul cadrului legislativ-normativ, care se exprimă prin următoarele:

  • Nivelul neadecvat al ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu regulile generale de reglementare a contabilităţii a influenţat corectitudinea, veridicitatea şi plenitudinea evidenţei contabile şi a raportării financiare. Astfel, reflectarea incorectă a unei datorii creditoare cu termenul de achitare expirat pentru lucrările de reparaţii şi investiţiile capitale în sumă de 7861,9 mii lei ca datorie la încasarea veniturilor din mijloacele speciale va cauza denaturarea situaţiilor reale şi raportate vizînd gestionarea mijloacelor publice.
  • Neefectuarea inventarierii anuale în strictă conformitate cu cerinţele regulamentare a cauzat necorespunderea datelor situaţiei patrimoniale raportate, real existente şi celei înregistrate în evidenţa contabilă a ministerului şi a entităţilor din subordine, condiţionînd raportarea defectuoasă privind patrimoniul administrat, cu riscul neasigurării integrităţii acestuia. Astfel, Ministerul Justiţiei a raportat situaţia patrimonială, pentru includerea acesteia în Registrul Patrimoniului Public, cu 313,8 mii lei mai puţin. Totodată, imobilul amplasat în mun.Chişinău, str.Maria Cibotari 2, cu suprafaţa de 742,5 m2, este înregistrat în evidenţa contabilă fără valoarea de bilanţ, deşi acesta a fost transmis ministerului de către Guvern la 22.01.2007.
  • Neînregistrarea în modul stabilit a drepturilor asupra terenurilor proprietate publică cu suprafaţa de circa 5,98 ha, aferente imobilelor din administrarea Ministerului Justiţiei, a determinat neasigurarea veridicităţii datelor raportate privind patrimoniul public aflat în gestiunea ministerului. În acest context, se relevă neexecutarea cerinţei Hotărîrii Curţii de Conturi nr.18 din 29.04.2008 "Privind Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007" referitor la evaluarea şi reflectarea în evidenţa contabilă a imobilelor şi terenurilor aferente acestora.

♦ Neresponsabilizarea şi nemonitorizarea activităţii grupului de lucru pentru achiziţii a condiţionat nivelul scăzut de organizare şi efectuare a procedurilor de achiziţii şi neraportarea achiziţiilor publice de valoare mică.

♦ Neregulile privind constituirea, încasarea, utilizarea şi raportarea mijloacelor speciale au cauzat denaturarea datelor raportate, comparativ cu situaţiile reale, atît la venituri, cît şi la cheltuieli, în aspectul grupelor principale şi grupelor de cheltuieli, cu 9077,1 mii lei. Totodată, se relevă o situaţie problematică în aspectul cadrului legislativ-normativ privind perceperea taxei la aplicarea apostilei în temeiul Hotărîrilor Guvernului în lipsa metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată, în special pentru cele de aplicare a apostilei.

♦ Monitorizarea neadecvată a procesului de lichidare a Departamentului de Executare a condiţionat admiterea unor neregularităţi în actele de transmitere ale unor oficii de executare, provocînd imprecizii la capitolul transmiterea soldurilor de mijloace băneşti şi procedurilor executorii.

♦ Nivelul scăzut al încasării mijloacelor băneşti în beneficiul statului ca rezultat al executării silite a documentelor executorii a determinat gradul de realizare a acestora de 7,3%, rămînînd neîncasate la finele anului 2010 în bugetul de stat circa 213,8 mil.lei.

♦ Lipsa unor reglementări privind evidenţa şi raportarea încasării mijloacelor băneşti (sau în altă formă) în beneficiul statului, precum şi achitării din contul mijloacelor bugetare a datoriilor creditorilor-beneficiari, cu stabilirea termenelor de raportare de către executorii judecătoreşti în condiţiile reformării sistemului judecătoresc, va avea impact asupra gradului de cunoaştere de către părţile interesate a situaţiei reale la acest capitol.

♦ Nereglementarea termenelor de achitare din contul mijloacelor bugetului de stat a datoriilor creditorilor-beneficiari, precum şi a modului de returnare a acestora la buget în cazul nestabilirii beneficiarilor poate condiţiona imobilizarea surselor bugetare.

♦ Neverificarea în deplină măsură de către organele de competenţă a corectitudinii şi plenitudinii executării documentelor executorii (în special, a celor aferente fondurilor publice) prezintă un risc al neîncasării conforme a veniturilor la bugetul public. În aspectul celor menţionate, se denotă necesitatea de rigoare privind identificarea remediilor adecvate şi eficiente pentru corectarea abaterilor constatate şi înlăturarea problemelor existente, în acest scop consolidînd managementul financiar şi sistemul de audit intern.

Auditul privind serviciile prestate de Serviciul Stare Civilă (în continuare - SSC) relevă următoarele:

♦ Aprobarea de către Guvern a tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă s-a efectuat în lipsa unei metodologii de calcul, aceasta fiind elaborată şi aprobată de fostul Minister al Dezvoltării Informaţionale peste 5 luni.

♦ Tarifele n-au fost stabilite în baza veniturilor şi cheltuielilor suportate de SSC în perioadele anterioare de activitate, după cum prevede metodologia elaborată, ca bază servind cheltuielile planificate pentru întreţinerea SSC şi oficiilor stare civilă numai pe anul 2006. Pe parcursul perioadei analizate, tarifele nu s-au revăzut, deşi metodologia prevede astfel de reevaluări.

♦ Examinarea şi evaluarea costurilor serviciilor prestate de SSC în raport cu tarifele actuale au identificat unele rezerve privind diminuarea tarifelor aprobate conform Nomenclatorului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.738 din 20.06.2008[4] (în continuare - Nomenclatorul), care depăşesc cheltuielile suportate şi nu justifică termenele stabilite.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Justiţiei şi unele instituţii din subordine, inclusiv Serviciul Stare Civilă, anexat la prezenta Hotărîre. 

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Justiţiei, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului, şi se cere să asigure:

2.1.1. examinarea la Colegiul ministerului, cu invitarea reprezentanţilor instituţiilor subordonate, a situaţiei existente în cadrul ministerului şi în instituţiile din subordine, prin prisma rezultatelor auditului, cu stabilirea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării neregulilor, determinînd, după caz, în conformitate cu legislaţia, responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere pentru sectoarele încredinţate;

2.1.2. examinarea situaţiei ce ţine de încălcările admise la compartimentul disciplina financiară, cu luarea atitudinii privind necesitatea fortificării capacităţilor manageriale şi asigurarea profesionalismului în cadrul Direcţiei economico-financiare şi administrative;

2.1.3. realizarea bunei guvernări a fondurilor publice prin consolidarea managementului financiar şi sistemului de control intern, inclusiv implementarea auditului intern;

2.1.4. înregistrarea în modul stabilit a drepturilor legale asupra bunurilor patrimoniale şi terenurilor proprietate publică aferente imobilelor aflate în gestiune, cu delimitarea acestora;

2.1.5. corectarea, în comun cu Ministerul Finanţelor, prin prisma responsabilităţilor ce le revin, a erorilor admise la planificarea, executarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor din mijloacele speciale;

2.1.6. reglementarea metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată, în special a celor de aplicare a apostilei, precum şi consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale pentru ţinerea evidenţei serviciilor acordate şi plăţilor încasate, în vederea gestionării conforme şi transparente a mijloacelor speciale;

2.1.7. aprobarea unei noi metodologii de calcul al tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă, ţinînd cont de necesitatea includerii în calcul a tuturor cheltuielilor curente suportate de acesta;

2.1.8. în comun cu Serviciul Stare Civilă, înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a unor tarife la serviciile prestate, care depăşesc cheltuielile suportate şi nu justifică termenele stabilite, precum şi de excludere a unor servicii din Nomenclatorul în vigoare;

2.1.9. examinarea oportunităţii tranzacţiei privind achiziţionarea imobilului nefinalizat cu valoarea de 96,3 mil.lei, destinat Serviciului Stare Civilă, prin prisma justificării costurilor social şi financiar, ţinînd cont de amplasarea acestuia şi de riscul neîntrunirii condiţiilor necesare bunei funcţionări;

2.2. Serviciului Stare Civilă, pentru implementarea recomandărilor auditului;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere:

2.3.1. examineze, în comun cu Ministerul Justiţiei, situaţia la compartimentul evidenţa şi raportarea încasării mijloacelor băneşti (sau în altă formă) în beneficiul statului, precum şi a achitării datoriilor creditorilor-beneficiari din contul mijloacelor bugetare, în condiţiile reformării sistemului de executare prin prisma eficienţei acumulărilor la buget şi a gestionării conforme a fondurilor speciale;

2.3.2. să asigure, prin intermediul instituţiilor subordonate, realizarea atribuţiilor de competenţă, în scopul verificării perceperii depline şi în termen la bugetul de stat a taxei de stat, a trecerii în posesia statului a bunurilor fără stăpîn, precum şi a trecerii integrale a încasărilor mijloacelor băneşti ca rezultat al executării documentelor executorii;

2.4. Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei, şi se cere să asigure, prin prisma responsabilităţilor ce-i revin ca deţinător al Registrului Patrimoniului Public, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi ale administraţiei publice, înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea situaţiei vizînd ţinerea evidenţei proprietăţii publice, cu identificarea pîrghiilor optimale pentru gestionarea conformă a patrimoniului;

2.5. Guvernului, pentru documentare, precum şi pentru:

2.5.1. asigurarea monitorizării implementării conforme a reformei în sistemul justiţiei, inclusiv în sistemul de executare, în vederea realizării obiectivelor stabilite;

2.5.2. examinarea chestiunii ce ţine de reglementarea metodologiilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată, în ce priveşte mărimea şi metodologia aplicării lor;

2.5.3. examinarea oportunităţii modificării (completării) cadrului legal la compartimentul responsabilizarea debitorilor prin racordarea Codului contravenţional cu Codul de executare, în scopul eficientizării activităţii noului sistem de executare;

2.6. Parlamentului, pentru informare.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpct.2.1., 2.2., 2.3. şi 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011'' (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Hotărîrea Guvernului nr.738 din 20.06.2008 "Pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă și oficiile stare civilă, precum și a Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale" (cu modificările ulterioare).

Recomandari (18)

1. Să implementeze un sistem eficient de management financiar și control intern pentru asigurarea exercitării obligațiunilor legale privind ținerea evidenței contabile, în special a bunurilor patrimoniale aflate în gestiune, cu asigurarea ridicării nivelului de responsabilitate la executatea funcțiilor deținute în raport cu obiectivele pe care și le-a asumat ministerul.

response:
Scris.nr.13/7489 din 11.07.2017: A fost modificată fișa postului, precum și elaborate obiective individuale de activitate si indicatori de performanța pentru funcționarul public care ține evidența contabilă a bunurilor patrimoniale aflate în gestiune

2. Să înregistreze în modul stabilit drepturile asupra terenurilor proprietate publică aferente imobilelor în care sînt amplasate instanţele judecătoreşti.

response:
Direcția economico financiară și administrativă În perioada anilor 2012-2015, de către Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, au fost stabilite hotarele şi eliberate titlurile de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri aferente imobilelor în care sunt amplasate instanțele judecătoreşti, care ulterior au fost înregistrate la Î.S. Cadastru.

3. Să asigure veridicitatea datelor raportate privind patrimoniul public aflat în administrarea ministerului, inclusiv a celor prezentate Agenţiei Proprietate Publică.

response:
Datele raportate privind patrimoniul public aflat în administrarea ministerului corespund evidenței contabile, inclusiv a celor prezentate Agenției Proprietate Publică

4. Să examineze situația și să asigure corectitudinea evidenței contabile prin înscrierea la contul 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" a datoriei creditoare în sumă de 7861,9 mii lei, cu reflectarea concomitentă la art.241.04 „Investiţii capitale".

response:
Datoria creditoare în sumă de 7861,9 mii lei a fost înscrisă la contul 178 „Decontări cu diferiți debitori și creditori" cu reflectarea concomitentă la art.241.04 „Investiții capitale".

5. Prin prisma normelor legale, să examineze cazurile privind efectuarea neregulamentară a unor cheltuieli pentru trecerea prin Sala delegațiilor oficiale, asigurînd în condițiile legii restabilirea mijloacelor bănești utilizate.

response:
Cheltuieli pentru trecerea prin Sala delegațiilor oficiale sunt efectuare regulamentar

6. Să asigure planificarea şi achiziţionarea bunurilor şi serviciilor conform normelor legale, inclusiv prin responsabilizarea membrilor grupului de lucru pentru achiziţii.

response:
Întru realizarea acțiunilor recomandate de Curtea de Conturi Grupul de lucru pentru achiziții a realizat următoarele acțiuni: - la demararea procedurilor de achiziții publice fiecare membru al grupului de lucru semnează declarația de imparțialitate; Se întocmesc/argumentează juridic procesele verbale de evaluare a ofertelor; - prin ordinul ministrului a fost responsabilizat cu atribuții fiecare membru al grupului de lucru; - se asigură transparența la realizarea procedurilor de achiziții prin publicarea pe site-ul ministerului precum și în buletinul achiziţiilor publice.

7. Să asigure respectarea cadrului normativ ce reglementează modul de constituire, încasare, utilizare și raportare a mijloacelor speciale, cu implementarea elementelor sistemului de control intern la acest capitol.

response:
În vederea realizării acestei acțiuni, au fost modificate fişele de post ale funcţionarilor din cadrul Direcţiei economico-financiare și administrative.

8. Să se determine, în comun cu Ministerul Finanțelor, referitor la planificarea, ținerea evidenței contabile și raportarea mijloacelor speciale provenite din aplicarea apostilei, încasate de aparatul central al ministerului și redistribuite altor instituții din subordine.

response:
MJ în comun cu MF au determinat procedura de planificarea, ținerea evidenței contabile și raportarea mijloacelor speciale provenite din aplicarea apostilei, încasate de aparatul central al ministerului și redistribuite altor instituții din subordine.

10. Să asigure ținerea evidenţei statistice a volumelor serviciilor prestate contra plată și evidenţei contabile analitice a cheltuielilor reale la acordarea acestor servicii, implementînd un sistem eficient de management financiar și control intern la acest capitol.

9. Să asigure aprobarea metodologiei de stabilire a tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată (înclusiv aplicarea apostilei pînă la 01.01.2012, data intrării în vigoare a taxei pentru aplicarea apostilei), cu fundamentarea lor prin calculele justificative ale elementelor tarifelor și consumurilor incluse în costul acestora.

11. Să înainteze propuneri de revizuire a metodologiei de calcul al tarifelor la serviciile prestate contra plată.

response:
Serviciul Stare Civilă Vă informăm, că în urma iniţiativei Serviciului Stare Civilă, la 26 decembrie 2011 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1005 „Cu privire la modificarea şi completarea Hplârîrii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” prin care a fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată de Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (publicat la 30.12.2011 în Monitorul Oficial nr. 238-242, art. nr. 1104);

12. Să asigure evaluarea veniturilor și cheltuielilor suportate de SSC și OSC în perioadele anterioare de activitate, în scopul ajustării tarifelor la cheltuielile reale.

13. Să examineze oportunitatea modificării tarifelor și excluderii din Nomenclator a unor servicii cu plată, menționate în Raportul dat, cu înaintarea către Guvern a propunerilor respective pentru modificarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate.

14. Să asigure o monitorizare continuă, cu acțiuni de rigoare, a procesului de lichidare a Departamentului de Executare și să stabilească măsuri rezultative de control intern pentru realizarea conformă și adecvată a procesului de reformare a sistemului de executare.

response:
Departamentul de executare a fost radiat din Registrul de stat al unităților de drept, prin Decizia Camerei Înregistrării de Stat din 24.01.2012.

15. Să monitorizeze și să gestioneze sistematic riscurile ce pot afecta procesul încasării mijloacelor băneşti în beneficiul statului ca rezultat al executării documentelor de executare silită, precum și al gestionării mijloacelor bugetare destinate pentru achitarea datoriilor creditorilor-beneficiari, în vederea asigurării obținerii rezultatului scontat de către structurile nou-formate.

response:
Efectuarea controlului activității executorilor judecătorești, inclusiv a modului de încasare și gestionare a mijloacelor bănești în folosul statului sau celor bugetare, după caz înaintarea sesizărilor în adresa Colegiului disciplinar.

16. Să reglementeze modul de evidență și raportare a încasării mijloacelor bănești (sau în altă formă) în beneficiul statului, precum și achitării datoriilor creditorilor-beneficiari din contul mijloacelor bugetare, cu stabilirea termenelor de raportare.

response:
Prin Hotărîrea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr.54 din 02.01.2012 au fost stabilite cerințele minime obligatorii pentru Registrul mijloacelor bănești intrate în contul curent special al executorului judecătoresc. Prin Ordinul Ministrului Justiției nr.278 din 26.06.2015 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea standardelor etice și de calitate în exercitarea profesiilor de executor judecătoresc. Grupul de lucru privind dezvoltarea standardelor profesionale ale executorilor judecătorești a elaborat proiectul Regulamentului privind standardele profesionale și proiectul Regulamentului privind auditul standardelor profesionale, care se află în procedură de definitivare și prezentare spre coordonare și aprobare.

17. Să examineze situația constatată de audit și să asigure transmiterea celor circa 2865 de proceduri executorii, depistate ca lipsă, din cele 4 oficii de executare verificate, urmînd a fi supuse verificării toate actele de primire-predare a procedurilor executorii.

response:
În contextul solicitărilor privind identificarea procedurilor de executare, Ministerul Justiției suplimentar a emis circulara nr.04/14215 din 09.12.2016 prin care s-a solicitat Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și executorilor judecătorești verificarea actelor de predare – primire a procedurilor de executare transmise în gestiune și arhiva deținută de către toți executorii judecătorești învestiți, conform Ordinului Departamentului de executare nr.392 din 28.09.2010, după caz întreprinderea măsurilor în condițiile art.19; art.87 din Codul de executare

18. Să se determine, în comun cu Ministerul Finanţelor și Ministerul Afacerilor Interne, referitor la mijloacele bugetului de stat destinate achitării datoriilor creditorilor-beneficiari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, asigurînd monitorizarea utilizării conforme sau returnării acestora la bugetul de stat în cazurile nestabilirii beneficiarilor.

response:
Urmare identificării beneficiarilor, potrivit informației executorului judecătoresc din suma de 1062,6 mii lei au fost eliberate sumele în temeiul a 82 titluri executorii, restanța constituind suma de 595513,79 lei. În prezent cu acordul MAI este în procedură de executare eliberarea sumei de 160277,00 lei în baza 1 titlu executoriu.

Cerinte (4)

2.1. Ministerului Justiției, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului, și se cere să asigure: 2.1.1. examinarea la Colegiul ministerului, cu invitarea reprezentanților instituțiilor subordonate, a situației existente în cadrul ministerului și în instituțiile din subordine, prin prisma rezultatelor auditului, cu stabilirea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării neregulilor, determinînd, după caz, în conformitate cu legislația, responsabilitatea persoanelor cu funcții de răspundere pentru sectoarele încredințate; 2.1.2. examinarea situației ce ține de încălcările admise la compartimentul disciplina financiară, cu luarea atitudinii privind necesitatea fortificării capacităților manageriale și asigurarea profesionalismului în cadrul Direcției economico-financiare și administrative; 2.1.3. realizarea bunei guvernări a fondurilor publice prin consolidarea managementului financiar și sistemului de control intern, inclusiv implementarea auditului intern; 2.1.4. în

response:
2.1.4. A fost efectuată inventrierea tuturor imobililor din teritoriu şi incluse în anexa nr.22/4 a Hotărîrii Guvernului nr.351 J din 23 martie 2005. Conform Legii 91-XVI din 05 aprilie 2007 şi a Hotărîrii Guvernului nr.1528 din 29 decembrie 2007 au fost finalizate la 19 decembrie 2011 lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică gestionate de Ministerul Justiţiei la 36 de obiecte din 34 raioane, rămînînd nefinalizate lucrările de delimitare a terenurilor din mun.Bălţi. 2.1.6. Prin Legea nr. 48 din 26 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 a fost completată cu norme care vizează cuantumul tarifelor pentru documentele apostilate şi cazurile de scutire de plata taxei de stat. Astfel, sumele de 100 şi 150 de lei care erau percepute ca tarife în contul Ministerului Justiţiei, începînd cu 1 ianuarie 2012 sunt percepute in bugetul de stat ca taxă de stat. 2.1.7. Hotărîrea Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008 a fost completată cu anexa nr. 5 „Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată prestate de Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă". 2.1.8. În vederea executării art. XXXV alin.(2) al Legii nr. 48 din 26 martie 2011, Ministerul Justiţiei a iniţiat amendamente la unele Hotărîri ale Guvernului, în special la Compartimentul I punctul 1) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale", care au fost aprobate de Guvern prin Hotărîrea nr. 65 din 2 februarie 2012.

2.2. Serviciului Stare Civilă, pentru implementarea recomandărilor auditului;

2.3. Ministerului Finanțelor, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere: 2.3.1. să examineze, în comun cu Ministerul Justiţiei, situația la compartimentul evidența și raportarea încasării mijloacelor bănești (sau în altă formă) în beneficiul statului, precum și a achitării datoriilor creditorilor-beneficiari din contul mijloacelor bugetare, în condițiile reformării sistemului de executare prin prisma eficienței acumulărilor la buget și a gestionării conforme a fondurilor speciale; 2.3.2. să asigure, prin intermediul instituțiilor subordonate, realizarea atribuțiilor de competență, în scopul verificării perceperii depline și în termen la bugetul de stat a taxei de stat, a trecerii în posesia statului a bunurilor fără stăpîn, precum și a trecerii integrale a încasărilor mijloacelor bănești ca rezultat al executării documentelor executorii;

2.4. Agenției Proprietății Publice pe lîngă Ministerul Economiei, și se cere să asigure, prin prisma responsabilităților ce-i revin ca deținător al Registrului Patrimoniului Public, în comun cu organele centrale de specialitate ale administrației publice și alte autorități ale administrației publice, înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea situației vizînd ținerea evidenței proprietății publice, cu identificarea pîrghiilor optimale pentru gestionarea conformă a patrimoniului;